Klikněte zde
Dobrý den, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 20. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Byli jsme podvedeni, říká starosta Pcher František Dufek

Kliknutím zvětšit
Všemi hlasy obecního zastupitelstva ve Pcherách bylo odmítnuto zřízení skladu chloru na Theodoru. Foto Vladimír Rogl

V první polovině listopadu se ve Pcherách a zvláště pak v osadě Theodor hodně hovořilo o tom, jestli bude realizován záměr společnosti GHC Invest, s. r. o., zřídit v areálu bývalého dolu Theodor sklad chloru anebo zda pcherské obecní zastupitelstvo bude hájit zájmy svých voličů a postaví se proti nebezpečnému nápadu jednoho es-er-óčka.

Tomuto ožehavému tématu jsme se věnovali v minulém čísle Slánských listů a díky tomu, že nezaváhali ani kolegové z Kladenského deníku, dostal se tento záměr, ač to zřejmě úmyslem investora nebylo, do povědomí i těch občanů, kteří až dosud informováni nebyli. A zatímco investor – firma GHC Invest, dál zachovávala bobříka mlčení, řada občanů Pcher pokračovala v činnosti, která měla přinést do zapeklité kauzy co nejvíc světla. Nehledě k tomu, že hrozilo i nebezpečí z prodlení, protože na třetí listopadový týden byly avizovány dvě důležité schůze na půdě obecného úřadu, které mohly mít na realizaci záměru značný vliv. Starosta obce Pchery František Dufek se ještě v úterý 11. listopadu diví, že někdo dělá z jedenadvaceti tunových sudů s chlorem tolik povyku (viz Klad.deník 12. 11. 2008).

Varovné hlasy občanů

Zatímco nově vzniklé občanské sdružení Theodor podává žádost o registraci, aby mohlo být oficiálním partnerem úřadů při jednání a sbírá podpisy stížnosti adresované odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, je zřejmé, že úložiště chloru na tak exponovaném místě, jako je právě poddolovaný areál bývalého dolu, není lhostejné ani odborníkům.

Tak např. ředitel Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném, Milan Dundr, říká: „Tuto věc pokládám jak z pohledu přírodovědce, tak z pohledu chemika za velmi závažnou, která může v budoucnosti znamenat pořádný průšvih. Je evidentní, že ‚někdo‘ má z ‚jistých‘ důvodů zájem na tom, aby tam sklad byl. Takové množství chlóru je hodně nebezpečné a musely by se určitě upravit i plány CO okolních obcí, včetně Slaného. Kdyby, nedej Bože, chlór unikl, může se oblak valit při zemi poměrně daleko, což záleží na terénu, větru, teplotě, vlhkosti a mnoha dalších podmínkách. Pokud potká cestou vodní plochu, nejspíš se tam zastaví, rozpustí se a zreaguje. Pokud ovšem vodu nepotká, může nalézt do spodních prostor domů, do skladišť, do dopravních prostředků a nastává tragédie. Mnohdy lidé ani netuší, že před chlórem se musejí ukrývat ve vyšších patrech za zavřenými okny, a oni nalezou do sklepa, čímž se de facto odsoudí k smrti.“

Další přírodovědec, starosta Slaného, Ivo Rubík, který je současně i krajským zastupitelem, se vyjadřuje celkem stručně, ale jasně: „Budu to ‚hlídat‘ na kraji!“

Se závažnou informací přichází pcherský zastupitel Václav Vokal, kterého ubezpečil 1. náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek, že město Kladno bude požadovat, aby bylo účastníkem řízení z důvodu lokalit „Čabárna“ a „Švermov-Motyčín“. Dále pak, že vydají jednoznačně nesouhlasné stanovisko s umístěním takového druhu skladu v této lokalitě. Jako nejbližší sousedící obec se připojí též obec Brandýsek a záměrem města Kladna je i to, aby se připojila rovněž i obec Cvrčovice. Tento záměr potvrdil i primátor města Kladna, Dan Jiránek.

Slovo profesionála

Jeden z nejzávažnějších podnětů předložil dlouholetý pracovník báňské záchranné služby Josef Suldovský ze Pcher, který se během své činnosti podílel na likvidaci tisíců chemických havárií. V dopise obecnímu zastupitelstvu a starostovi Pcher píše: „Když jsem se dozvěděl, že na Theodoru má být sklad chemikálií, polil mne studený pot. Pokud bych měl hodnotit rizika spojená s existencí tohoto skladu, mohl bych rozvádět nekonečné teorie o možnostech poklesu půdy v důsledku stoupání podzemních vod po ukončení hornické činnosti na Kladensku, bylo by možné hledat statistickou pravděpodobnost vzniku požáru v tomto skladě, atd. To je ale ztráta času. Posuzování rizik spojených s chemickými látkami se musí posuzovat nejprve na ‚principu rizika‘. Theodor se nachází na jakési ‚náhorní rovině‘, která na jihozápadě ústí do údolí Pcher a Jemník a na jihovýchodě do dlouhého údolí Brandýska a de facto zářezem v krajině i do Švermova. Lze tedy konstatovat, že v případě nehody v chemickém skladu na Theodoru bude jen směr větru rozhodovat o tom, na čí adresu řekneme: ‚Bůh jim buď milostiv‘. Princip rizika tedy nehodnotí jednotlivé detaily, vychází se z principu, že žádný systém není absolutní, princip rizika hodnotí možné následky a jejich únosnost.“ Pan Suldovský m.j. poukázal i na sklad běžných hnojiv v zemědělských budovách u Kyjova na Jižní Moravě. V 80. letech minulého století zde došlo k požáru budov a hnojiva díky teplotě začala mezi  sebou reagovat a vznikl bojový plyn fosgen. Noční vítr tehdy mrak tohoto plynu zahnal přímo nad město.

Námitky zásadního významu

Na úterý 18. listopadu byla naplánováno veřejné projednávání územního plánu za účasti zástupců Magistrátu města Kladna a na středu pak veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Dalo se očekávat, že programu obou jednání se události kolem schválení skladu chloru nevyhnou.

K úternímu datu předkládá Úřadu architektury přípravný výbor občanského sdružení Theodor jménem majitelů nemovitostí v osadě Theodor námitky a připomínky k návrhu Územního plánu PCHERY: „V průmyslové části obce PCHERY - v lokalitě THEODOR, nesmí být provozovány sklady ani výroba toxických a zvlášť nebezpečných látek, včetně karcinogenních a mutagenních, z důvodu poddolování a zatřídění celé lokality do V. skupiny stavenišť dle normy ČSN 73 0039, a také s ohledem na bezprostřední blízkost obytné zóny a již povolené formy podnikání v této zóně, letového koridoru a dále výskytu chráněných živočichů.“ K dokumentu je připojeno 24 shodných žádostí se zdůvodněním, proč nemůže být u této obydlené osady sklad chloru zřízen. S ohledem na jejich počet je třeba jej považovat za „námitku zásadního významu“ a občané i přípravný výbor občanského sdružení Theodor žádají o její akceptování a předložení obecnímu úřadu obce Pchery k přijetí do celkového územního plánu obce v souladu se stavebním zákonem.

Jednání zřejmě investora nezajímá

Dalo by se předpokládat, že projednávání územního plánu (v úterý 18.11.) se zúčastní i firmy, které mají lví podíl na projektu skladu chloru – t.j. firma CONSTYL, která je majitelem pozemku, firma GARPET, v jejíž hale měl být sklad zřízen, a především autor záměru a konečný uživatel – firma GHC Invest. Je třeba konstatovat, že z těchto firem se nedostavil nikdo! „Námitka“ podaná občanským sdružením byla doručena včas a Ing. Přibíková z kladenského magistrátu ubezpečila přítomné zastupitele, že se znovu sejde se starostou i projektanty územního plánu a námitka do tohoto návrhu bude zapracována. Žádost o pozastavení výkonu podepsali pcherští zastupitelé Ing. J. Petr, V. Petrová, Ing. V. Vokal a I. Hofmanová.

Následujícího dne předkládá opakovaně předsedkyně komise životního prostředí V. Petrová starostovi žádost o pozastavení výkonu usnesení rady obce ve věci „Souhlas s umístěním distribučního skladu chloru ve Pcherách na Theodoru“. Obecní úřad PCHERY navíc tento investiční záměr nevyvěsil na úřední desku na Theodoru ani nevyhlásil v místním rozhlasu ani nevydal v místním tisku, což je zásadní porušení zákona O posuzování vlivů na životní prostředí , č.100/2001 Sb. § 16 odst. 1,2,3.

V osmi bodech jsou v žádosti shrnuty nejzávažnější námitky, které KŽP předložila už začátkem září a které až dosud nebyly brány v úvahu. Komise se znovu pozastavuje i nad ignorantstvím firmy GHC Invest, která chtěla na Theodoru provozovat 3. největší sklad chloru v Čechách, aniž kdy byla oslovena komise životního prostředí, stavební či živnostenská. Nelze pominout ani otázku ekonomickou. Kdo by v případě schválení a realizace „Distribučního skladu chloru“ uhradil majitelům nemovitostí rozdíl znehodnocení jejich majetku, jestliže tato firma, jakožto s.r.o., v podstatě svou právní formou ručí jen svým základním kapitálem ve výši 100.000 Kč? Z čeho by pak uhradila i případné poškození zdraví občanů, včetně úmrtí?

Obrat k lepšímu?

Ve středu 19. listopadu se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva za nezvykle velké účasti pcherských občanů. Po projednání bodů programů, týkajících se říjnových voleb, prodeje pozemků, oprav a údržby obecního majetku, či rozpočtu obce, přichází na řadu i otázka územního plánu a diskuze týkající se skladu chloru. Ke slovu se dostávají nejen zastupitelé, ale i občané. Z dosud téměř neznámé kauzy se stává věc veřejná číslo jedna.

Starosta Dufek připouští, že se stala chyba a že rada v červenci na základě mylných informací ze strany firmy GHC Invest s.r.o. odsouhlasila „hloupost“. „Byli jsme podvedeni, a proto rada příští týden na svém zasedání povolení zruší,“ slibuje a dodává: „Sám se zasadím o to, aby sklad chlor na Theodoru nebyl!“ Následné jednomyslné hlasování zastupitelstva zrušilo dřívější usnesení radních, které vznik skladu umožňovalo.

Konec dobrý – všechno dobré?

Nezúčastněný pozorovatel by mohl říci, že splaskla „bublina“ a že tedy o nic nejde. Obávám se však, že společnosti, které nakládají s nebezpečnými toxickými látkami budou stále hledat nejschůdnější cestu ke svým ziskům, aniž by brali v úvahu bezpečnost lidí. Tuto skutečnost nejlépe vystihují slova už zmíněného profesionála z báňské záchranné služby J. Suldovského: „Ze strany podnikatele bude pochopitelně činěn nátlak, bude zdůrazňováno, že se jedná o nerizikovou chemii, atd. Pominu-li skutečnost, že stejně pak nejsme schopni dokontrolovat co a v jakém množství bude ve skladě uloženo, není možné na tuto jeho podnikatelskou filosofii přistoupit. Na základě svých celoživotních profesionálních zkušeností upozorňuji, že na bývalém dole Theodor nesmí ani dnes ani do budoucna být zřízen sklad chemických látek jakéhokoli typu!“

Tím je řečeno vše! Občané ale apelují na své zastupitele a zvláště pak starostu. „Neradi bychom se dočkali slov krále z jedné pohádky ‚Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil!‘,“ řekl jeden z nich krátce po zasedání.

Vladimír Rogl
02. 12. 2008, 13:33


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 1. Čtenáři celkem udělili: 5 bodů. Průměrný počet bodů: 5

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Vítězslav
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát