Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je pondělí 17. června 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Týden, který otřásl demokracií v Československu i ve Slaném

Kliknutím zvětšit
Plakát zvoucí na představení Královský polibek do divadla ve Slaném. Reprofoto Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno (Sbírka dokumentů Slaný)

Před šedesáti lety v únoru byl v tehdejším Československu odstartován čtyřicetiletý komunistický teror, který má na svědomí přes dvě stě popravených lidí, stovky zastřelených při pokusu o přechod hranic nebo usmrcených v elektrických drátech na hranici, statisíce lidí uvězněných a milióny lidí okradených o majetek.Rok 1948 neznamenal jen konec demokratického systému a nebyl jen příčinou utrpení statisíců lidí, ale ve svých důsledcích vedl i k ekonomickému a intelektuálnímu úpadku naší země a v neposlední řadě k morální devastaci obyvatelstva.

Únorové události se pochopitelně dotkly i našeho poklidného města Slaný, ve kterém k 1. lednu 1948 žilo 9791 obyvatel ve 1372 domech. Přestože se revoluční historie „psala“ především v Praze, nezůstala stranou ani malá města, Slaný nevyjímaje. Zákeřný komunistický puč se sice připravoval na stranických sekretariátech, ale důležitou roli měla sehrát i „ulice“ a zneužité dělnictvo pod záminkou udržení tzv. vymožeností Května 1945. Nejinak tomu bylo i ve Slaném, kde velké závody ČKD a Bateria byly znárodněny už dekretem prezidenta Beneše z 24. 10. 1945.

V pátek 20. února podává demisi dvanáct ministrů demokratických stran (s výjimkou ministrů strany sociálně demokratické) na protest proti komunistickému nerespektování usnesení vlády. Spoléhali na to, že prezident Beneš demisi nepřijme a po odstoupení celé vlády budou vypsány předčasné volby, kterých se KSČ zcela oprávněně bála a rozhodla se pro hrubé násilí. Ve večerních a nočních hodinách probíhala mobilizace funkcionářů KSČ ve městech a především závodech v celé republice. Nejinak tomu bylo i ve slánském závodě ČKD, kde komunisté svolali už na sobotní ráno v šest hodin celozávodní schůzi zaměstnanců.

Sobota 21. února

Na odpoledne svolali komunisté stotisícový tábor lidu na Staroměstské náměstí v Praze. Byla to demonstrace síly a otevřená pohrůžka prezidentovi. Do Prahy se chystali i dělníci z největší slánské továrny (ČKD), jejíž zaměstnanci byli svoláni ještě před zahájením první směny. Rozhodnutím celozávodní schůze bylo, že všichni, kdož mohou, pojedou do Prahy, kam je volá ÚV KSČ. Bylo vyloučeno několik zaměstnanců, kteří údajně hanobili lidově demokratické zřízení a štvali proti budování. Závod byl obsazen hlídkami tzv. Lidových milicí a hlídky LM z ČKD byly vyslány i do ulic města. V publikaci „Za lepší zítřek – historie bojů a práce ČKD Slaný“ se o této události píše: „Dělnictvo, vedené KSČ rychle se vypořádalo s politickými poměry v závodě. Vyslalo nejlepší zástupce na Všeodborový sjezd 22.února 1948 v Praze, oficiálně byla ustavena Lidová milice, která udržovala klid a ukázněnost všeho dění v závodě. Po vyhlášení odjezdu do Prahy byl vypraven zvláštní vlak se zaměstnanci ČKD i z ostatních závodů, rovněž tak autobusy a nákladní auta, s kterými jelo revoluční dělnictvo posílit manifestaci na Staroměstské náměstí. Řada funkcionářů ze závodu plnila důležité poslání v rámci okresu na vesnicích v průběhu Únorových událostí, zejména zakládáním akčních výborů NF a dalších úkolů.“ Lidové milice vznikají i v Baterii.

Ve svém projevu vyzval Klement Gottwald k vytváření akčních výborů a k „očištění“ všech závodů od odpůrců politiky KSČ a vyhlásil tak boj třídnímu nepříteli.

Tanec na palubě Titanicu

Zatímco v Praze odpolední Staroměstské náměstí připomíná vroucí kotel, ve velkém sále hotelu Grand ve Slaném jsou v plném proudu poslední přípravy na reprezentační ples strany národně socialistické, který se má konat i v této velmi vážné a politicky vypjaté době. V 16 hodin se ale také schází výbor národní fronty ve Slaném. Schůzi zahájil předseda okresní organizace KSČ Braun (a ředitel družstva „Vzájemnost“), který předává řízení schůze soudruhovi Schovánkovi. Schovánek uvádí, že je podle nařízení strany (KSČ) nutné zvolit akční výbor a jeho předsednictvo, což se stalo. Členy předsednictva akčního výboru byli navrženi a zvoleni: Josef Braun, František Dufek, Jiří Bally, s. Ponert a Jaroslav Šťastný.

Bezprostředně po této schůzi předsednictvo akčního výboru předložilo a ihned schválilo seznam slánských občanů, kteří měli být v pondělí zajištěni orgány SNB. Jednalo se o tyto občany: pan Balcar – drogista na hlavní třídě, člen národně socialistické strany a funkcionář fotbalového klubu Slaný, Jan Brejcha, úředník pojišťovny soukromých zaměstnanců, funkcionář TJ Sokol Civín, předseda místní organizace národních socialistů a zaměstnanec Berního úřadu, pan Štrumf z Knovíze, profesor Obchodní akademie a člen národně socialistické strany, Jan Mareš, tajemník okresní organizace strany nár. soc., Stožický, nájemce dvoru v Lidicích, statkář Tuček, předseda britsko-amerického klubu, dr. Bednář, a živnostník Kozelka. Tak rozhodoval samozvaný akční výbor ve Slaném o osudu svých spoluobčanů, jejichž jediným proviněním byla jiná politická orientace nebo majetek.

Mnozí jmenovaní se večer zúčastnili reprezentačního plesu své strany, aniž tušili, že o jejich osudu již bylo rozhodnuto.

Sjezd závodních rad

V neděli 22. února se ve Sjezdovém paláci na Výstavišti konal narychlo svolaný sjezd závodních rad – i toho se zúčastnili pracující ze Slaného. Delegáti odhlasovali požadavek na znárodnění podniků i požadavek rolníků na zabrání půdy velkostatkářům. Požadavek byl sjezdem téměř jednohlasně odsouhlasen. Hrstka statečných, kteří nesouhlasili, byla v následujících dnech zajištěna.

Ozbrojené milice pochodují ulicemi - první zatýkání

V pondělí 23. února ÚV KSČ dává pokyn k vyzbrojení Lidových milicí. Z Brněnské zbrojovky byly dovezeny nákladní auta se zbraněmi a SNB obsazuje sekretariáty nekomunistických stran. Večer se vydává na Hrad mohutný průvod studentů na podporu prezidenta Beneše. Vede je mladý poslanec Josef Lesák. Průvodu se zúčastňuje i student ze Slaného Míla Čapek.

Pondělí patřilo ke klíčovým dnům únorových dní i ve Slaném. Na všech závodech a úřadech začaly působit tzv. akční trojky, které určovaly, kdo má být okamžitě propuštěn. Občané, jejichž jména se už v sobotu ocitla na seznamu AV, byli zatčeni. Akční výbor se znovu schází a nařizuje okamžitě odvolat ředitele chlapecké základní školy Slunéčka, ředitele druhé chlapecké školy Urie a odvolán byl i ředitel další školy Rus, působící jako vzdělavatel Sokola. AV nařizuje odvolat i profesora gymnázia Václava Antropiuse, který podle AV neměl kladný vztah k lidově demokratickému zřízení, a proto se nemůže podílet na vzdělávání mládeže. Dále bylo navrženo vložit národní správu na knihkupectví pana Holuba v přízemí radnice.

Rudý teror začíná

V úterý 24. února jsou zatýkáni funkcionáři národně socialistické strany i strany lidové. Odstupující ministři už nebyli vpuštěni do svých úřadů a byla zorganizována hodinová generální stávka, které se zúčastnily i slánské továrny a dílny. Večer je svolána do Grandu veřejná schůze, na které o současných událostech referoval předseda MNV Antonín Hejduk. Zatímco akční výbory byly utvořeny na většině závodů a úřadů, existovaly ve Slaném tři úřady, kde se nikdo ze zaměstnanců k této zrůdnosti nepropůjčil. Byla to Berní správa, Berní úřad a Pojišťovna soukromých zaměstnanců. Akční výbory tam vznikly teprve po zásahu nadřízených orgánů.

Právě jsem se vrátil z Hradu...

Ve středu 25. února podlehl prezident Beneš hrubému nátlaku komunistů a Gottwalda, který vyhrožoval občanskou válkou, a podepisuje demisi. Přeplněné Václavské náměstí jásá a Prahou znovu duní krok ozbrojené pěsti KSČ – Lidových milicí.

A ve Slaném? Zatímco na Londě jsou v několika výlohách naházeny stranické legitimace dezorientovaných lidovců a národních socialistů, znovu zasedá akční výbor a rozhoduje, na které závody bude okamžitě uvalena národní správa. Jednalo se především o firmu Přibyl, čokoládovnu Luka, Yves – kola, výrobnu likérů Jakra, velkoobchody Mašek, Hrdý a Záhorský, mlékárnu a hospodářské družstvo. AV projednal i národní správy na finanční úřady. Byla uvalena správa na Městskou spořitelnu, Občanskou záložnu, Svépomocnou záložnu a Pojišťovnu soukromých zaměstnanců. Ruku v ruce s tímto rozhodnutím následovaly i domovní prohlídky u zatčených i ve znárodněných firmách.

V Praze byla jmenována nová vláda a okresní i místní akční výbory vydaly provolání k občanům. Předsedou akčního výboru národní fronty města Slaný se stal Antonín Hejduk, místopředsedou Jan Přibyl, jednatelem PhC. Jaroslav Šťastný.

I v této vypjaté situaci se však v Městském divadle hraje rozmarná veselohra s příznačným názvem „Polibek královský“. Pro dokreslení situace na kulturním poli ve Slaném lze dodat, že koncem února byl utvořen akční výbor spolku Slánská scéna, který brzy nato vydal prohlášení o loajalitě vládě obrozené národní fronty Klementa Gottwalda.

Je dobojováno

Ve čtvrtek 26. února byly ve Slaném uspořádány lidové taneční veselice v sokolovně a Grandu. Obě byly hojně navštíveny. O tom, zda se veselic zúčastnili i lidé, kteří tančili ještě před týdnem v Grandu, kronika mlčí.

27. února bylo provedeno Svazem přátel Sovětského svazu a koordinačního výboru odbojových složek ve Slaném literárně hudební pásmo „Sláva země bohatýrů“ s pořadem Byliny, dějiny, revoluce, sověty.

Dne 28. února vydali Adolf Šlégr, důvěrník a člen okresního vedení národně socialistické strany, spolu s členem výboru Lidové strany, Bohuslavem Kajprem, společné prohlášení o dobrovolném rozchodu těchto stran a zaniknutí jejich činnosti ve zdejším okrese. Vyzvali všecky své příslušníky ke vstupu do mohutné KSČ, která je zárukou klidného vývoje a šťastné budoucnosti našeho národa.

Tzv. Vítězným únorem skončila krátká poválečná éra svobody a demokracie v Československu. K moci se dostala KSČ, která nastolila na dlouhých 40 let tuhý totalitní režim, který nazývala diktaturou proletariátu.

Vladimír Rogl
12. 02. 2008, 14:15


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 3. Čtenáři celkem udělili: 11 bodů. Průměrný počet bodů: 3.67

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Milan
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.12%

Spíše ano
graf

17.72%

Spíše ne
graf

15.27%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3098
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát