Klikněte zde
Dobré odpoledne, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - leden 1909

Obcím a vlasteneckému okresu našeho občanstva

Urputný boj našich nepřátel proti všemu českému, zejména kruté pronásledování českých menšin, stále troufalejší šlapání zaručených českých práv a opětně se opakující protičeské provokace se strany německé, nemohou a nesmí zůstat bez odvety z naší strany. - Je třeba provésti celkovou národní očistu naši, zvláště pak očistu směřující k národohospodářskému našemu posílení a osamostatnění organisací všech českých konsumentů dle zásady „Svůj k svému.“ – Přísným prováděním této zásady nejen vymaníme se z hospodářského područí svých nepřátel, nýbrž rozhojníme své národní jmění. – Pamatujte, že o každý haléř, který vydáváme svému odpůrci, je národníá naše jmění ochuzováno. – Z té příčiny jednak prohlašuje okresní výbor, že říditi se bude vytknutým heslem, že bude pro své okresní potřeby a pro potřeby ústavů okresních odebírati, pokud je vůbec možno, zboží jenom české, a jen od našich lidí, jednak vydává vážný a důrazný apel na veškeré obce okresu slanského, aby s plnou důvěrou na akci „Svůj k svému.“ pohlížely a ji podporovaly. – Dokažme činy, že přejeme si vyčistění našeho národního ovzduší. Vytrvejme v této snaze, nepovolme, neochabujme! Bude-li si každý jednotlivec vědom své národní povinnosti v tomto ohledu, je úspěch náš předem zajištěn! Okresní výbor v Slaném, dne 14.prosince 1908, starosta Ant.Formánek. (Pro tento článek bylo Světlo č.24 krajským hejtmanem konfiskováno a později vyšlo znovu již z prázdným místem s ozančením Konfiskováno!)

Čajový večírek na Smečně

Uznávajíce prospěšnost a humannost polévkových spolků, utvořily smečenské dámy komité pro uspořádání čajového večírku ve prospěch zmíněného účelu. Protektorát se vzácnou ochotou převzala paní hraběnka M.z Clam Martiniců. Doufáme, že večírek, v slohu pravých ruských čajových večírků s nezbytnými ruskými samovary, bude dostaveníčkem celé smečenské společnosti. O vybranou zábavu bude s dostatek pestrým, salónně humoristickým programem postaráno. Večírek stanoven jest na 3.ledna o 8.hodině večer v místnostech radnice.

Šibřinkový slánský Všeslovanský slet

bude se již odbývati tuto neděli (10.ledna). Dekorování sokolovny nalézá se v poslední stádiu a nádherné malby br.A.Peterse živě vynikají v jemném souladu s okolím. Br.Hůrka horlivě studuje s mladým naším světem různé tance a národní čtverylku s přečetnou účastí. Na slet přibude okteto slováckých muzikantů odněkud od uherských hranic, kteří v pausách budou koncertovati. Zpěv všech slovanských národů hlaholit bude sály a jiné a jiné kratochvíle se připravují všem přítomným. Proto kdo se ještě chceš reklamovat u br.Rohleny, jest již hodina nejvyšší!

Zemětřesení v Slaném

Hrůzné zprávy dovídáme se o zhoubném zemětřesení, které koncem roku potkalo Italii, zvláště Sicilii a zničilo města Messinu a Kalabrii s okolím. Leč pátráme-li v historii kdy a kde v staré době zemětřesení se udála, dočítáme se, že i Čechy nebyly této zhouby prosty, že i město Slaný jimi ušetřeno nebylo. Vypravuje nám tak kronika Kuthanova i Hájkova takto: „Léta Páně 1511 ve středu po zvěstování Matky Boží (25.března dle Julianského kalendáře a dle nynějšího Gregoriánského 6.dubna) bylo veliké zemětřesení, tak že v Litoměřicích a v Slaném věže se kolébaly a stoly i jiné věci poskakovaly, a to čtvrt hodiny trvalo, leč beze škody,“ jak Hájek udává.

Občanská beseda v Slaném

pořádá dne 31.ledna společenskou zábavu, při níž se zvláštní ochotou přednášeti bude p.Osvald Kosek, vrchní bankovní úředník a čelný člen Českého klubu fotografů amateurů v Praze – „na šťastných ostrovech“. Tento zajímavý cestopis, provázený 109 skioptikonem promítanými obrázky líčí cestu z Amsterodamu přes Londýn a Southampton na půvabné ostrovy: Madeiru, Teneriffu, Palmu, Gr.Kanariu, jakož i na ostatní ostrovy kanárské, jichž krajiny vesměs jsou bohaty na krásy přírodní. Nad „Šťastnými ostrovy“, jak staří je pojmenovali, skoro vždy klene se modrá, ničím nezkalená obloha. Sníh a led jsou tam neznámy…

Bruslařský klub v Slaném

usnesl se ve schůzi výborové, dne 4.ledna konané, uspořádati v pádu příznivého počasí ku konci ledna velký karneval, pak dětský karneval ve prospěch českých menšin a požádati dámský odbor severočeské jednoty o spoluúčinkování při buffetu, čajovně atd… Výbor daruje letos stejně jako každoročně pro nemajetné žáky a žákyně zdejších škol 100 volných sezónních vstupenek.

Čtenářský spolek paní a dívek ve Velvarech

pořádá v neděli dne 17.ledna 1909 v sále hotelu „Záložna“ v půl třetí odpoledne veřejnou přednášku slečny Františky Plamínkové, odborné učitelky v Praze - O snahách žen našich dnů.

Sestátnění uhlí

Správce ministerstva veřejných prací předložil poslanecké sněmovně dvě osnovy zákona, týkající se volby dělnických výborů a stanovení bezpečnostní služby v dolech, dále změnu horního zákona, kterou se volné dolování zrušuje a uhlí stává se nerostem státu vyhraženým.

Prof.E.Denis akademikům velvarským

Na blahopřejný telegram akademiků velvarských odpověděl profesor E.Denis tímto dopisem: Pane předsedo! Byl jsem hluboce dojat telegramem, zaslaným jménem českých akademiků ve Velvarech a prosím, abyste svým soudruhům vyřídil vřelý projev díků. Nynější situace není právě příznivá, ale Čechové překonali jiné nesnáze, mnohem nebezpečnější a nezahynuli. Důvěřuji ve vaše vlastenectví i ve vaši statečnost a jsem přesvědčen, že zasvitne hodina, kdy se vám dostane splnění vašich oprávněných snah. Račte, pane předsedo, vysloviti akademikům velvarským moji vděčnost a sympatii a s přáním zdaru českému národu posílám vám výraz své upřímné oddanosti. E.Denis

Nový poštovní úřad

bude otevřen dnem 1.února na Tuřanech.

Ze Smečna

Neuplynul ještě plný měsíc od zdařilého koncertu, ve prospěch dělnických domků pořádaného, a již opět můžeme referovati o skvěle vydařeném čajovém večírku, jehož výtěžek tentokráte určen účelu stejně humánnímu, polévkovému spolku. Doufejme, že šlechetný účel stejnou měrou jako novost zábavy toho druhu přivábily četnou společnost do místností radnice, které zkušenou rukou pana Kadlečka proměněny byly v řadu roztomilých interiérů, kde za svěží zelení milo poseděti u večera tříkrálového. Zejména poctili večírek svou přítomností protektorka jeho paní hraběnka M.z Clam Martiniců, paní baronka z Ledererů, pan okresní hejtman Schaller. Večírek zahájen proslovem J.Š.Baara „Vše pro dítě“, který procítěně přednesla paní Hubálková. O zábavu bylo postaráno pestrým programem. O jednotlivých číslech nelze se rozepisovati, ale budiž konstatováno, že zpěvní čísla sl.Kurkovy z Libušína i pana Nováka ze Slaného byla odměněna bouřlivým potleskem; pan řiditel Verner splnil přednesem fantasie na národní písně plně naše očekávání. K hudebním číslům přidružila se temperamentní recitace pana Rossiho, rozmarné umělecké výkony pánů Dundra i Jeřábka, spadající do oboru rychlomalby a keramiky originelního způsobu a konečně hudební produkce oktetta. O našich slánských hostech měli jsme již příležitost podrobněji promluviti. Tentokráte uvedl se k nám stejně milý host, slečna Kurkova. Přesná čistota intonace, jemnost a něha a s nimi kontrastující bohatost a síla orgánu hlasového, toť kouzelné prostředky, jimiž slečna poutá, podmaňuje, unáší… O pohoštění bylo rovněž pečlivě postaráno dámami výboru, jemuž v čele stály dámy Hubálková a Roubíčková. V úkol hospodyň obětavě se uvázaly paní Částková, Kadlečková a Sedláčková. O rychlé roznášení všech lahůdek, jimiž buffet oplýval, měly péči naše spanilé slečny a jejich roztomilost stejně jako výborná jakost zásob buffetu způsobily dámám hospodyním ten nejpříjemnější pohled – na vyprázdněné mísy. Že obětavým dámám dostalo se příjemné odměny v tanci, který nikterak nekončil půl nocí, jest pochopitelno…

Sokol

staroslavného Muncifaje (Smečna) přichystá pro všechny dobré duše zrovna v sobotu 30.ledna v starobylé radnici dovádivé šibřinky.

Bruslařský klub ve Slaném

pořádá ve prospěch českých menšin dne 2.února velký karneval při hudbě. Pro diváky bude upravena prkenná chodba kolem kluziště. Prodej v buffetu a čajovně obstarají ochotně dámy Severočeské jednoty.

Horník se pohřešuje

Z Motyčína odešel koncem minulého roku 47 letý pensionovaný horník Josef Malsa a dosud nebyl přes veškeré pátrání nalezen. Malsa trpí padoucnicí a jest proto obava, že se mu nějaké neštěstí přihodilo anebo že zmrzl. Týž jest prostřední postavy, zavalitý, má černé oči, hnědé vlasy a byl chatrně oblečen.

Risiko dělníků

Na dole Ronna zaměstnán byl horník V.Manda z Nových Hnidous při vozbě vydolovaného uhlí. Při jízdě s vozíkem uvolnila se náhle brzda. Manda, když chtěl odstraniti závadu, dostal se tak nešťastně pod prudce otáčející se páku brzdy, že byl jí s celou silou zasažen a na místě usmrcen. Nešťastníka oplakává vdova s nezaopatřeným dítětem.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
20. 01. 2009, 12:40


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát