Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - leden 1908

Čeští vysloužilci proti nošení zbraně

Českoslovanské spolky vysloužilců z Čech a Moravy, ústřední sbor spolků vojenských vysloužilců v království českém, markrabství moravském a vévodství slezském (190 spolků o 17.000 členech) a dále krajinské a okresní sdružení vysloužilecké protestují proti založení c.k.rakouského sboru válečníků, kterým kvůli Němcům mají se nuceně i české občanské vysloužilecké spolky přeměniti ve vojensky ozbrojené. Vysloužilectvo české si ozbrojení nepřeje!

Co jsou postní jídla

V klerikálním Čechu čteme: „Veledůstojnému duchovenstvu dovoluje si nabízeti k svátkům jako postní jídla Ia divoké kachny, mimo to též jiné druhy zvěře, černou zvěř (divoká prasátka), srnčí, dančí, zajíce, bažanty, kvíčaly atd.chvalně známý Jehličkův zvěřinářský velkoobchod…“ Prapodivná postní jídla! Pan jehlička patrně velmi dobře ví, komu má tato jídla doporoučet a kde takové lahůdky nejlépe odbude. U ubohého, chudého a hladového katolického kněžstva.

Německá zpupnost

Jistý slanský občan zaslal v těchto dnech poštou svému příbuznému do Německa zabitou husu. V Chebu však c.k.rakouská nádražní pošta husu zpět do Slaného vrátila, ježto připojené zvěrolékařské vysvědčení bylo české. Tedy c.k.rakouská pošta nádražní v Chebu „Eger II“ – česky nerozumí! Co této švábské drzosti říci? Tolik, že v Chebu po c.k.soudcích začínají nás provokovat nyní i c.k.poštovní úředníci. V tomto zpupném jednání vidíme jistý systém, český jazyk vypudit z poněmčeného území. Upozorňujeme na tuto německou drzost české ministry a poslance.

Hodno následování

Obecní zastupitelstvo obcí Velkých a Malých Hořešovic usneslo se jednohlasně ve schůzi dne 7.prosince po účinné a horlivé přímluvě předsedy místní školní rady p.Čeňka Brázdy, by všem dítkám školu ve Velkých Hořešovicích navštěvujícím veškery školní potřeby byly zdarma poskytovány.

Dar

Pan Josef Lukáš, naddůlní na dolu Jindřich v Jedomělicích, daroval škole v Jedomělicích několik pěkně vycpaných ptáků a honební společnost v Jedomělicích divokou kachnu. Správa školy vzdává tímto za dar ten šlechetným dárcům srdečné díky.

Oheň

Ve Vyšínku shořela dne 23.prosince o půl 3.hodině ranní stodola p.Josefa beránka. Oheň ztrávil všechnu slámu a stroje. K ohni dostavili se hasiči ze Zlonic a Dřínova.

Vážný úraz strojvedoucího

Ve stanici Kralupech stala se dne 15.prosince vážná nehoda 49letému strojvedoucímu p.Michaelu Penkrovi. Když sestoupil z lokomotivy osobního vlaku č.17, aby prohlédl parostroj, byl zachycen lokomotivou z Podmoklí přijíždějícího osobního vlaku č.40 a odhozen tak mocně, že utrpěl těžké poranění na hlavě a zlomení levé klíční kosti. Zraněný strojvůdce byl odvezen do pražské všeobecné nemocnice.

Španělské poklady

Opětně zase v našem kraji, hlavně v okolí Zlonic, vyskytují se tyto listiny. Ze Španělska, na mnohých místech i z Francie, přijde dopis, v němž neznámé individuum píše, že bylo uvězněno pro zaviněný úpadek po případě někde pro změnu stojí, že i pro jiné delikty. Na nádraží tam a tam, ovšem že hodně daleko od Čech, má zavazadla se sta tisíci a potřebuje na vyplacení „jenom“ nějakou tu desítku nebo stovku, a ovšem že prosí o její „zapůjčení“, že se pak odmění královsky. Udána též adresa, na níž třeba telegraficky, někdy stačí také jen obyčejnou cestou, poslat peníze. – Kdo však by co poslal, nikdy se se svými penězi neshledá. Škoda, že autoři takových “internacionálních“ dopisů nesedí v kriminále pro tyto podvody. Pozor na ně!

Novoroční blahopřání

V těchto dnech dostává se majitelům domů do rukou gratulace od kominíků, kteří vysílajíce svoje chasníky po celém kraji – doručují obrázek s přáním. Všimne si každý obrázku, který jest takovou šmokovinou, že není možno jej vyvěsiti. Barvotisk nejhoršího druhu. Co však ještě více českého majitele domu uráží, že tyto obrázky jsou tisknuty v německých tiskárnách. V živé paměti máme loňské přání páně Měchurovo, kdež bylo plno pravopisných chyb a v rohu značka německé firmy. Když nemluvíme o tom, že všechny žebroty v rukavičkách konané se zrušují (již nechodí zvoníci, již nechodí ponocní), že poplatník, který platí ročně 1,20K za vymetání a za blahopřání dá 1 K, čímž znehodnocena je práce kominíka nesmírně, jest naší povinností ukázati na tento nešvar, by i knihtiskárny naše měly počinek, ježto z nich se také kouří.

Stěhování do Spojených států amerických

C.k.ministerium vnitra sdělilo c.k.místodržitelství, že nepříznivý finanční stav ve Spojených státech amerických má za následek zastavení nebo rozsáhlé omezení mnohých průmyslových závodů jakož i to, že nepodniknuty zůstaly mnohé již zamýšlené veliké práce. Stále a stále propouštěni jsou mnozí dělníci a statisíce evropských vystěhovalců, kteří nemohou nalézti žádné jiné práce, opouštějí zemi a vracejí se do vlasti. Za těchto okolností musí býti, pokud by nenastalo v poměrech důkladné zlepšení, důrazně zrazováno od vystěhovalectví do Spojených států amerických. Všichni vystěhovalci, kteří by se do této země nyní odebtali, řítí se s velkou pravděpodobností vstříc beznadějnému osudu.

Kníže Max Egon Fürstenberg

měl ve schůzi pražského divadelního spolku řeč, ve kteréž slavnostně odhalil své německé srdce, ba dokonce prohlášení učinil jménem ústaváckého velkostatku, se kterým konservativní velkostatkáři ujednali již dohodu k nastávajícím volbám zemským. Blahopřál německému divadelnímu spolku v Praze dokládaje: Jako pevný článek ocelového řetězu německého lidu v Čechách máme za samozřejmou a milou povinnost účastěněni býti celým srdcem této slavnosti, která proniká všechen německý lid. Všichni bez rozdílu původu, bez rozdílu jmen, bez rozdílu stavu. Jsem členem výboru spolku u vědomí, že nenáležím do jeho středu pro svou osobnost, nýbrž jako příslušník německé šlechty, ústavověrného velkostatku, který k národu patří. V radosti i žalu, ve chvílích veselých i trudných lne tento ústavověrný velkostatek ke svým soukmenovcům, s nimiž je za jedno. Nechť cokoli se stane, německý velkostatek je a zůstane, čím byl: částí německého lidu, s tímto spojen, pevně a věrně, jako německý muž mezi německými muži v Čechách. – Tak mluví německý kníže Fürstenberg na rozdíl od konservativních velkostatkářů, z nichž ani jediný ke svému českému původu s podobnou rozhodností se nepřihlásil.

Vrtání uhlí

v Zlonicích vedle podjezdu státní dráhy při silnici zlonicko-kralovické začíná se vrtati uhlí. Právo kutací náleží společnosti Humbold a Jindřichu Markovi. Jak se dovídáme, zamýšlí se vrtati až do hloubky 1100 metrů. Ložisko uhlí má býti jakosti kladenského, po případě libovického uhlí. Setká-li se vrtání s  spěchem, bude celé okolí zlonické zásobeno dobrým a levným uhlím.

Pěvecký spolek Dalibor v Slaném

počíná právě se zkouškami k velkému jarnímu koncertu a zve své milé členstvo výkonné, aby všech zkoušek rádo a v míře nejhojnější bylo účastno. Zvláště poznamenati dlužno, že sbormistr spolku p.K.Manšingr reorganizoval nový dámský sbor, který čítá dnes 30 pěvkyň. Mužský sbor má členů 35 a cvičí vždy ve středu o půl 8 večer v místnostech spolkových. Dámy cvičí třikráte v týdnu a přicházejí do zkoušek v počtu úplném.

Osvětlení

v třídě Šultysově ve Slaném jest nedostačující. Neznámý nesmí se vůbec večer touto třídou ubírati. Ač bylo již v našich listech několikráte na závadu tuto poukázáno, nestalo se u věci té žádné nápravy. Na domě Bartákově jest sice umístěna lucerna, ale co je platna, když je určena jen pro parádu a v ní se nesvítí? Dne 7.ledna o tři čtvrti na devět večer upadla v této třídě jistá paní tak nešťastně, že nemohla povstati. Kolemjdoucí občan jí musil pomoci a za panující tmy upadl do bláta sám. Kdo by nesl následky, kdyby se v místech neosvětlených na veřejné ulici stal nějaký úraz?

Tovární výroba pian

a pianin firmy Kopecký a spol.v Zákolanech získala si rázem lichotivé pověsti nejdokonalejšími nástroji. Okolnost, že pražský pěvecký spolek Hlahol při volbě piana pro nové místnosti spolkové dal přednost nástroji firmy Kopecký a spol.mluví nejlépe o kvalitě výrobků této renomované české firmy, která zasluhuje skutečně vší pozornosti našich českých kruhů hudebních. Ceny nástrojů vzhledem ku jich dokonalosti jsou velmi mírné. Závod tento vyměňuje také starší, obehraná piana, ladí a opravy všeho druhu vyřizuje přesně se zárukou.

Zemřel při krádeži

Dne 23.ledna vyšel si 25letý Václav Šašek, syn domkáře v Bilichově, časně ráno do blízkého lesa uříznout nějakou borovičku, což se mu také podařilo. Když se pak s borovicí vracel domů, klouzl na náledí, upadl a borovice zasadila mu do hlavy tak prudkou ránu, že ihned zemřel.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
15. 01. 2008, 19:21


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát