Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - únor 1908

Zlatníky

Tyto pěkné stříbrné mince, jak se dovídáme, budou staženy. V nedávno minulých dnech usnesla se rakousko-uherská banka, že započne se v nejbližší době s odstraňováním těchto peněz. Ze získaného zatím stříbra narazí se za 64 miliónů jubilejních pětikorun, ostatek pak bude uložen ve sklepích banky na tak dlouho, až ukáže se potřeba, aby se upotřebily jinak. Potom dle všeho budou z tohoto stříbra zhotoveny tříkoruny. Pochybujeme však, že by tříkoruna byla mincí praktickou, ježto by vždy při počítání činila jisté obtíže.

Vyznamenání

Na říšské výstavě ječmene v roce 1907 pořádané hospodářským spolkem ve Vídni, obdržel p.Oldřich Brtník, nájemce dvora v Uhách u Velvar za vystavený ječmen gold thorpe jako první cenu stříbrnou výstavní medaili a za vystavený ječmen hanácký jako druhou cenu bronzovou výstavní medaili.

Vyznamenání

Císař udělil skladnímu dozorci Janu Sommrovi na dole Pražské železářské společnosti „Mayrau“ ve Vinařicích stříbrný záslužný kříž.

Klub velocipedistů „Slaný“

konal dne 28.ledna 1908 valnou hromadu. Z jednání jejího oznamujeme: Klub čítá 2 členy čestné, 35 činných a 55 přispívajících, celkem 92 členů. V uplynulém roce konal 17 výletů a pořádal 3 zábavné večírky s přednáškou náčelníka J.Erlebacha „O cestě do Tyrol“ a pohádkovou chvilku pro děti. Přebornictví klubu přiznáno místopředsedovi p.J.Boháčovi, za účast na všech výletech…

Rozpuštěná schůze

Na středu, dne 12.února o 8 hod.večerní svolána byla do hotelu „u bílého beránka“ veřejná schůze. Svolána byla dosti tajůplně kruhem přátel literatury v Praze a měl na ní o křesťanství a socialismu přednášet redaktor a spisovatel Jan Rymáň. Obecenstvo se sešlo, ale p.přednášející si dle všeho udělal dobrý den a nedostavil se. Ježto o půl 9.hodině nebyl posud přítomen, p.komisař Holec schůzi zakázal a rozpustil.

Karambolový turnaj

v restauraci „Kufru“. Začátek 10.ledna, konec 29.února v poledne. Počet dosud zúčastněných hráčů 29.

Okresní zastupitelstvo v Kladně

usneslo se zakoupiti za 11.270 K pozemek ku stavbě okresního domu a vypsati konkurz na plány ku stavbě okresního domu, za kterýmž účelem určeny byly tři ceny a to: první obnosem 1.000 k, druhá 750 K a třetí 250 K. Rozhodnuto, by vystavěna byla okresní silnice z Vřetovic do Brandýska nákladem 29.000 K.

Z Lotouše

Skromná, ale významná slavnost konala se u nás 30.ledna t.r. Bylo to odevzdání dvou nových diplomů Ústřední Matice Školské, jichž společnost zdejších i okolních občanů sbírkami i pořádáním věnečku získala, a jež doplnily řadu dosavadních čtyř diplomů na šest! K večírku, pořádanému za tím účelem v hostinci p.Hercla dostavila se kromě četných občanů místních i z okolí také četná společnost ze Slaného a to 20 pánů členů Klubu velocipedistů „Slaný“ a 2 páni nečlenové, z nichž někteří zastupovali výbor místního spolku Ú.M.Š. Vřelé proslovy starosty J.Snopa, p.Č.Peterse, p.Syrového, p.J.Boháče a jiných poukázaly důstojně na význam tohoto aktu, ocenily záslužnou snahu a horlivost občanů lotoušských a okolních, a nabádaly k dalšímu vytrvání v této snaze. Za zpěvu vlasteneckých i veselých písní i několika kvartet setrvala společnost při družné zábavě dlouho pohromadě. Na Matici vybráno 13 K. Poukázáno na to, že brzy bude docílen sedmý diplom! – Vlastenecká tato obětavost občanů lotoušských i z okolí zaslouží u veřejnosti naší plného uznání. Obec tato stojí v první řadě těch obcí zdejšího okolí, které pro Matici pracují. V příštích dnech bude v Lotouši pořádán opětně zavedený již a chvalné pověsti požívající „matiční věneček“. Ten zaslouží si plného zdaru morálního i hmotného a proto: Hojné účasti!

Sebevražda

Josefa Protivova, 18tiletá služka u hostinského p.Marvana v Zlonicích, příslušná do Jarpic, oběsila se dne 1.února. Příčinou zoufalého činu udává se nešťastná láska.

Krádeže

Bořivoj Kučaba, bývalý číšník z Loun, dosud sluha u divadelního řiditele p.J.Tuttra, odcizil v slanském divadle z uzavřených beden, náležejících divadelnímu řiditeli Brázdovi, různé šatstvo. Odcizené věci zaslal Antonínu Kučabovi do Loun. Bořivoj Kučaba byl dne 10.února městským strážníkem Antonínem Wildem zatknut a soudu odevzdán. – Václav Bayer navštěvuje ve Slaném domy a kde se mu co zalíbí v síni nebo na dvoře, sbírá si na věčnou oplátku. Pilného tohoto sběratele „sebral“ dne 8.února městský strážník Wilde.

Není pravda,

že šlechta nehlásí se k lidu a nechce s ním spolupůsobiti pro blahodárné cíle. Kněžna Lobkovicová, bytem na Malé Straně v Praze vyzývá jménem zvláštního komité Čechy, aby přispívali co nejvíce ku sbírkám, jež mají jako velký jubilejní dar býti věnovány papeži. Domníváme se, že národ český má nejméně příčin na dar takový přispívati a že máme celou řadu bližších, našich vlastních potřeb, které potřebují naší největší potřeby. O tom, že by šlechta stála v čele sbírek pro naše národní podniky, marně bychom dokladů hledali.

Organizace národní strany svobodomyslné v Slaném

Vyslovuje hlubokou soustrast nad úmrtím Svatopluka Čecha (23.2.1908). Dr.H.Hohlweg, předseda, Josef Erlebach, jednatel.

Občanská beseda v Slaném

Uspořádala dne 15.února v nově upraveném sále hotelu „na poště“ velice animovaný masopustní večer, který zařaditi si může výbor besední na místo nejčelnější. Veliký okruh členů a příznivců besedy shromáždil se, aby účastí svou odměnil pěvecké výkony družiny pěveckého spolku „Dalibora“, vedené nadějným svým sbormistrem p.Karlem Manšingrem. Posluchačstvo z předních kruhů slanských, jehož dostavilo se tolik, že část posluchačstva státi musila, provázelo zdařilé výkony zaslouženou pochvalou. Po vyčerpání programu holdovalo se tanci až do svítání při hudbě páně Vernerově. Výbor, v jehož čele stojí p.MUDr.B.Pelikán, pečlivě se staral o celé arrangement pěkného večera, jenž jest ku cti snaživé besedě.

Divadlo Edison

Na své cestě zavítalo také do Slaného.Mezi nejoblíbenější zábavy patří zajisté divadlo živých obrazů. V přítomné době na sále hotelu „u bílého beránka“ představuje se divadlo tohoto druhu. Největší předností tohoto podniku jest to, že řiditelství mí k dispozici vlastní elektrické stroje a následkem toho obrazy jsou neobvyklé jasnosti. Výbornou optikou jsou také neobyčejně ostré a nikterak se nechvějí, jak to bývá u podniků jiných. Denně koná se velké představení o 8.hodině večerní, v neděli jsou představení dvě, ve 4 hodiny a v 8 hodin.

Dobré sukno

jest a zůstane vždy módní látkou. Zvláště v nastávající jarní době užívá se ho na obleky sportovní i občanské. Slanský rodák pan M.K.Růžička – jenž doposud těší se blahé paměti mnohých obyvatelů našeho města, v němž znám byl jako znamenitý ochotník a společník – zařídil si nedávno v Humpolci soukenický a zasílatelský závod. K jarní době vydal již ceníky a vzorníky a zasílá je ochotně každému, kdo si o ně dopíše.

Ze Smečna

Kostymní ples „Sokola“ ve Smečně pořádaný dne 15.února vydařil se tak, jak toho byly hodny přípravy ku plesu, vzhledem na místo ne obyčejné. Ještě nikdy místnosti radnice nebyly ozářeny elektrickým osvětlením. Pan hrabě Jindřich Clam Martinic vyšel pořadatelstvu ochotně vstříc propůjčením elektrické síly. Řiditel panství pan Josef Ulrich podpořil sokolstvo v zařízení i dekorování všemožně. Pan Zbudil svědomitě provedl instalaci elektrického světla. A ani pan Kadleček neskrblil v přízni propůjčením květinové dekorace. Všem budiž vzdán veřejný dík. Hudba pana Antonína Vernera ze Slaného o 16 mužích plně vyhovovala a i pan Rohlena vkusným dekorováním místnosti získal si vděk našich Sokolů. Zábava sama byla velmi animovaná, korunovaná hmotným i mravním úspěchem. Viděli jsme, že téměř sálá ze všech stran teplo shody a porozumění, že rozjařené tváře ušlechtilým veselím vyhlašovaly plné uspokojení se snahou Sokola připraviti Smečnu to, co u nás nebylo do toho dne. A ký div, že ani mráček neshody nepřehnal se přes oblohu panství Terpsychořina, pohlédli-li jsme do víru tančících, kdež o palmu bohyně té závodily milé zjevy dam. Tu nabízela služby své drátenice se sdrátováním snad trhlého srdce některého mládence, tam skřítek s lucernou hledající smečenskou pokrokovost, jinde zjevil se ti něžný zjev pohádky Karkulka, na city vzájemnosti všeslovanské upomínala bodrá Slovačka a konečně smečenským sportovníkům (footbalistům!) lichotil zjev automobilistky. A což řada těch ostatních! a masky mužů, mezi nimiž Číňan vynikal náklonností k bílé pleti. – Cirkus pana řiditele „pupíčka“ o půlnoci náladu obecenstva přivedl na vrchol veselí. Společnost jeho dokázala, že nadarmo nejí, zvláště ten maličký špunt – clown. A tak to šlo vesele „vpřed .- zpátky ni krok“ až do šesté hodiny ranní. Sokol se zdarem rozluštil první pokus šibřinek na Smečně a doufáme, že již od pořádání jich nikdy neupustí, jsa posílen účastí a přízní přátel i z dalekého venkova: Lán, Studeněvsi, Přelíce, Hřebče u Kladna, ba i z města Slaného. Přejeme podnikání Sokola zdar ve všem a vždy!

Dudák

Společnost denních hostů v hotelu „Pražák“ ve Slaném pořádá v pondělí dne 24.února o 7 hodině večer masopustní zábavu zvanou „Dudák“. Hudba Vernerova.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
12. 02. 2008, 19:24


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 1. Čtenáři celkem udělili: 5 bodů. Průměrný počet bodů: 5

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát