Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - březen 1908

Svatopluka Čecha

(zemřelého 23.2.1908) vzpomenul dne 28.února t.r.ve schůzi výboru Palackého, muzejního a literárního spolku v Slaném, předseda a oceniv několika případnými slovy význam jeho, dal výraz citům smutku i úcty, které zajisté s výborem nejen všichni členové, ale i ostatní občané královského města našeho sdílejí.

Zajímavá přednáška

bude konána dne 8.března t.r. v tělocvičně „Sokola“ v Slaném. Pan asistent umělecko – průmyslového muzea v Praze, Zdeněk Wirth, promluví o poutavém a dosud u nás nepovšimnutém tématě: „Barokní gotika v Čechách v 18.a první polovici 19.století“. Jednotlivé výtvory budou předváděny zrakům posluchačů na obrázcích skioptikonem promítaných na stěnu ve velikosti takové, by každá podrobnost byla znatelna. Vstup bude každému volný. Pořadatel „Palacký“, muzejní a literární spolek v Slaném doufá, že nejen jeho členové, nýbrž i ostatní občané našeho města hojnou návštěvou dají najevo, že v našem městě nevymizel zájem o minulou kulturu národní.

Sbírka ve prospěch „Domova pro děti opuštěné a osiřelé“ ve Zlonicích

Krásný příklad dobročinnosti a obětavosti podaly slečny Marie Ginova a Marie Soretova, které byly získány paní Annou Ferrovou, aby sbíráním příspěvků ve prospěch „Domova“ působily k jeho blahodárnému účelu. Úkol ten nebyl tak snadný. Po 1 K, ano i 40 h, pouze v málo případech po 2 K sebraly jmenované slečny obnos K 82,80. Jest jich zásluha tím větší, neboť musely vyhledati a navštíviti nejméně 81 stran, jež skutečně přispěly. Vybraný obnos byl s podrobným seznamem prostřednictvím člena výboru, paní Anny Křikavové spolku doručen.

Z Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Slaném

Dne 18.února bylo v Sokole započato se cvičením žáků, při němž se ukázalo, s jakou dychtivostí hoši na cvičení čekali a s jakým zápalem se ho účastní. Prvého tohoto cvičení zúčastnilo se přes 120 hochů, takže tělocvična byla zcela zaplněna bujarou živostí a radostným ruchem mládeže po osvěžujícím tělocviku prahnoucí. Výbor Sokola dle předběžných přihlášek očekával velikou účast při cvičení žáků a značným nákladem opatřil hojně nového tělocvičného nářadí, aby mohl hlásící se mládež účelně a vydatně zaměstnávati a tak její tělesný a duševní rozvoj nejpříjemnějším a nejúčelnějším způsobem podporovati. Tak značné a čilé účastenství však ukazuje k tomu, že počet cvičících žáků ještě stoupne a že nastane potřeba, aby náčiní a nářadí bylo rozhojněno, jmenovitě také proto, aby mohlo býti v mezích účelné výchovy vyhověno přirozené touze mládeže po změně. Mimo to zamýšlí výbor Sokola zavésti také cvičení školních dívek, takže i z tohoto důvodu doplnění a rozhojnění nářadí bude třeba. Aby tím finanční poměry jednoty nebyly příliš zatíženy, bude „Sokol“ pořádati dne 1.března programovou taneční masopustní zábavu jejíhož čistého výtěžku bude použito k doplnění a úpravě tělocvičného nářadí a náčiní pro školní hochy a dívky. Výbor Sokola doufá, že občanstvo hojnou účastí při této ušlechtilé zábavě projeví svůj zájem o ideální snahy směřující k vypěstování zdatné, vlastenecké a mravné mládeže.

Pěvecký spolek „Dalibor“ v Slaném

účinkuje při nedělní zábavě tělocvičné jednoty „Sokol“ ve prospěch doplnění nářadí pro žákovský dorost a vybízí členstvo, by se před produkcí dochvilně dostavilo do výborovny v prvém poschodí.

Občanská beseda v Slaném

pořádá v pondělí dne 2.března ve spolkových místnostech pro své členy a zvané hosty masopustní merendu, při kteréž laskavě spoluúčinkují: oblíbený humorista p.J.Wanderer, výborný imitátor ženských postav p.V.Laďánek, pak subreta a tanečnice sl.Mařenka Novotná z Prahy. Zajisté, že opravdu pěkný program těchto umělců, kteří svá čísla excelentně provádějí, zvábí naše členstvo besední v míře nejhojnější. Po programu se tančí.

Jak dlouho jde dopis z Loun do Slaného?

Tři dny! Nevěřil by tomu nikdo, kdo ví, jak daleko je toto město od nás. Dne 25.února dán byl v Lounech nám adresovaný dopis na poštu, 26.února byl ve Vídni (?!) a 27.února se nám dostal šťastně do ruky. Kdo nevěří, ať nás v redakci navštíví a list uzří! Ó, ty pošto ideální…rakouská!

Vyšinutí vlaku

Když dne 24.února nákladní vlak č.873 z Prahy přijížděl ku slanskému nádraží, vyšinul se na konci vlaku u vozu s dlouhým dřívím (trámy) zadní pár kol. Snad bylo dříví špatně naloženo, či vůz nebo provizorní uložení nových kolejnic nese toho vinu. Po zadních kolech vyšinul se přední pár kol a vůz mimo kolejí byl vlečen asi 85 metrů. Při odbočce kolejí do de Liserovy přádelny vedoucí, vůz opětně vyjel zpět na koleje. Vůz byl tak poškozen, že trať byla od půl 11.hodiny dopolední do půl 4.odpoledne úplně zatarasena.

Neštěstí

František Široký, 28letý ženatý horník na dole Jindřichově, byl dne 18.února uhelným balvanem zabit. Mrtvola jeho byla dne 20.února v Plchově pitvána.

Výstraha

před stěhováním se do Spojených států amerických. C.K.ministerium vnitra sdělilo c.k.místodržitelství, že od jisté doby a to zvláště v jižních zemích rakouských, agenty se doporučuje odstěhovati se Spojených států amerických a současně s koupí lístku ku jízdě po lodi uzavříti pojištění proti odepření vstupu do země americkými úřady přistěhovaleckými a za tím účelem mimo cenu za lístek na loď další peněžní obnos jako pojistné jim zaplatiti. Takový obchod uzavříti musí se vystěhovalcům zrazovati z mnohých důvodů. Předem je tu nebezpečí, že americké přistěhovalecké úřady uzavírání pojišťovacích smluv proti odepření vstupu do země pokládají za povzbuzování ku přistěhování zákony přistěhovaleckými zakázaná a přistěhovalce právě proto odmítnou, že se proti odmítnutí pokistili. Mimo to nutno přihlížeti k tomu, že v Rakousku ani tuzemská ani cizozemská pojišťovací společnost není oprávněna takové obchody pojišťovací provozovati. Jednání těchto agentů je tudíž neoprávněné a trestné. Za takových okolností nemá vystěhovalec ani té nejmenší jistoty v tom směru, zda jest skutečně pojištěn. V mnohých případech jedná se původně o zdánlivý obchod, a agent nemá jiného úmyslu, než aby od vystěhovalce mimo cenu za lístek na loď vybral ještě další peněžní obnos.

Spojení Slaného

s ostatním světem je tak nedostatečné, že již horší být nemůže. Na Kladno a do Nového Strašecí musí jeti se přes Prahu, do Rakovníka přes Louny atd. O věci této stále se mluví, stěžuje se na ni, ale – nic se nejedná… Tím město a okres nepokvete, když bude jako nějaká zastrčená Lhota zbaven potřebných, nevyhnutelných komunikací, živototvárných a životo dárných tepen našeho zemědělství, průmyslu a obchodu.

Letní hospodyňská škola v Slaném

Počátkem dubna tohoto roku zahájeno bude vyučování v hospodyňské škole, jejímž úkolem jest, aby dívky rolnické, obecné škole odrostlé, v ní nabýti mohly praktických i teoretických odborných vědomostí, jakých řádná správa domácnosti nejnutněji vyžaduje…

Nešetrností

obce kolečské jest, že nechá putovati od obce k obci své příslušníky žebrotou, jako se děje se starcem Kolmanem. Tento stařec, mrzák, ač dosti bystrého rozhledu se svou starou družkou béře chudinské podpory od obce za celý rok 6 zlatých! Nebylo by lépe, starce takového zaměstnat nějakou lehčí službou, aneb poskytnutím vyšší renty a pak zákazem chození po žebrotě?

Dobročinný účel

vytkla sobě mládež v Brandýsku a pořádala ve prospěch pozůstalých po katastrofě na dole Felix maškarní merendu v neděli 1.tohoto měsíce. Merenda se skvěle vydařila až na to, že čilostí jistého poberty z pokladničky peníze se ztratily, takže místo přebytku shledán deficit a omladina nucena byla na výlohy společně doplácet. Ví tento poberta, ce je to čest?

Koncert

Virtuosa na housle, mistra Emanuela Ondříčka, za spoluúčinkování virtuosa na klavír p.K.Hůlky a operní pěvkyně sl.Marie Hájkovy, uspořádá v neděli, dne 22.března tělocvičná jednota Sokol v Slaném v záloženském divadle.

Klub velocipedistů „Slaný“ vydal 2.číslo svého „Zpravodaje“. Mimo zprávy klubové obsahuje týž zdařilé podobizny a životopisy nově jmenovaných čestných členů, pp.E.Kaizla a F.Fehrera a zprávy o jiných klubech. Klub vydává zajímavý tento svůj list již v 6.ročníku. Dle něho počaly i jiné kluby (vinohradský a smíchovský) své listy vydávati. K.V.Slaný požívá mezi českými kluby nejlepší pověsti. Také pro letošní rok chystá se sportovně i společensky svou činnost i klubový život dále harmonicky vyvíjeti i svou dobrou pověst udržeti.

Nové dopisnice

s pohledem na slanskou měšťanskou školu chlapeckou vydalo právě papírnictví Františka Kubeše. K letošnímu jubileu slanského gymnasia vyšly týmž nákladem pohlednice na gymnasium.

Risiko dělníků

Na dole Jan v Libušíně byl dne 26.února uhelným vozíkem, smrtelně zraněn horník J.Hein, kterému byly protženy slabily a mozkové blány. Nešťastník zemřel již druhého dne po svém převezení do nemocnice.

Sebevražda

Dne 6.března zastřelil se ve Slaném z ručnice pan Václav Tichý, mistr kovářský. Příčina zoufalého činu není známa.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
11. 03. 2008, 19:27


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát