Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - květen 1907

Prodloužiti hlavní prázdniny na středních školách

Zamýšlí ministerstvo vyučování a to tak, že by trvaly od 1.července do 15.září. při tom má býti vyučováno v některé dny během školního roku, o nichž dosud bylo prázdno. Toto rozšíření prázdnin vlastně již existovalo na středních školách pražských, ježto školní rok tam končil, když započaly zkoušky maturitní, což namnoze bývalo již počátkem června. Toto rozšíření má také platiti na školách obecných a měšťanských v místech, kde je střední škola. Jest ovšem žádoucno, by se týkalo škol všech, ježto právě na venkově různost doby žní, jež má na školní návštěvu tak značný vliv, při dosavadním rozsahu prázdnin – i osminedělních – činila značné potíže.

Malé živnosti ničí

množství různých konkurentů. Jsou to v prvé řadě podomní obchodníci, kteří nabízejí a roznášejí svoje vlastní výrobky. Velkou škodu působí malým živnostem i konzumní spolky, třeba jich působení v sociálním smyslu jest pozoruhodné. Ještě více platí to ale o velkých prodejních domech, bazarech, kteří svými obrovskými obraty olupují malé živnostníky o většinu zákazníků a tím ničí i jejich existenci. Pokusy zříditi velkoprodejny na společenstevním základě se nedaří. Další těžké poškozování přivádí dále půjčovny, dražebny a výprodeje. Ačkoli zde zákonnými nařízeními mnohé zlo zmírněno, přece v menším rozsahu trvá dále. Malý živnostník může se proti uvedenému brániti leda tím způsobem, když se snaží osobně co nejlépe působiti a neuzavírá-li se přednostem a pokrokům, které obchod, průmysl a technika poskytují. Mnozí živnostníci myslí kupříkladu, že mohou dosud tak pracovati jako pracovali před 20 –40 roky. Nestojí o to, osvojiti si obchodní a účetní znalosti, neb požívati nových technických vymožeností. Především ale musí malý živnostník, chce-li vyniknouti ku předu, vrhnouti se vší silou na určitý obor, totiž svou výrobu specializovati. Jen tenkráte, stane-li se zároveň dokonalým specialistou ve svém oboru, může čeliti každé konkurenci.

Spolek pro pěstování her české mládeže

v Slaném zahájil činnost svou a zvolil ve valné hromadě předsedou p.Františka Šafránka, c.k.gymnasijního řiditele… Členem může se státi každý, kdo ročně zaplatí příspěvek 1 korunu. Ze sebraných příspěvků zakupuje se potřebné nářadí ku hrám dětským. Úpravu hřiště provádí svým nákladem městská rada dle návrhu fotografa a městského radního p.Frt.Durase, jehož vytříbený vkus a stálý dozor již předem za zdárný provoz ručí. Místní školní rada darovala na zakoupení nářadí ku hrám 50 K, Občanská záložna 20 K a lékárník p.Jan Zoula bezplatně potřebná léčiva. Těmto šlechetným dárcům a příznivcům školní mládeže vzdává spolek srdečný dík.

Elektrická tramway ze Slaného do Lán

s odbočkami od Slovanky ke Kladnu a N.Strašecí. Aby již jedenkráte začalo se vážně s tímto projektem počítati, bude nutno svolati 1)Okresní zastupitelstva okresů: slanského, kladenského a novostrašeckého; 2) obecní zastupitelstva interesovaných obcí (Slaný, Smečno, Kačice, Lány, Tuchlovice, Kam.Žehrovice, Rozdělov, Kladno, Rynholec, N.Strašecí, Stochov, Honice, Čelechovice, Srby); 3) všechny lidi dobré vůle. Úkolem těchto schůzí bude stanoviti přibližný náklad a ovšem co možno záhy se informovati o těchto věcech u podniků podobných, již existujících. Že by pro jmenované okresy tramway tato měla výhody neocenitelné, rozumí se samo sebou. Proto jen s chutí do toho.

Nepřístojnost

Hrozný, ba přímo chvílemi i nesnesitelný zápach panoval minulého týdne v budově zdejšího c.k.okresního soudu. Meškající zde strany byly vysazeny v šanc tak odporné a jich zdraví ohrožující zkoušce zdravotní, že ani nestačily svými šátky ústa i nosy si zacpávati. Též páni úředníci všech kategorií nejevili na sobě nejmenší radost, že do jich kancelářských místností se dostal tak nezvyklý a odporný parfum a v nichž až do hodin posledních se pozdržel. Na všech přítomných všude pozorována jakási sklíčenost, i rozhořčenost, pomoc nepřicházela. Doufejme, že již vícekráte nebudou vyváženy za bílého dne nejsmrdutější fekálie zrovna z této budovy, kde má bohyně Nemesis svůj stánek a že i ona více nedopustí, aby dosud platný policejní řád města Slaného nebyl tak hrubě porušován, jako se tomu stalo tenkráte.

Surovost

František Kostka a Čeněk Hynke přišli v neděli 5.května odpoledne do hostince “u lva” ve Slaném, kde započali s ostatními hosty hádku, takže hostinský byl nucen je vyhodit. To ovšem Kostku náramně rozčílilo a urazilo, nerozpakoval se tudíž dlouho, chopil kus cihly a postavil se mezi dvéře se slovy: “Kdo se hne, toho zabiju!” Tak s hrozným obličejem chvilku postál a konečně hodil kamenem dovnitř, kde trefil 8 let starého školáka Frt.Lopadu, jenž zde s otcem Martinem z Vinařic byl. Hochu způsobeno bylo zranění na bradě a byl nucen vyhledati lékařské pomoci. Na Kostku podáno bylo trestní oznámení.

Letní uniformy vojenské

Jak vídeňské listy oznamují, činí se v rakouském vojště pilné přípravy na zavedení zvláštní letní uniformy, jak ji mají armády francouzská, německá a ruská. Letní uniformy, které na zkoušku budou se nositi ve Vídni, v Bosně a Hercegovině, budou míti bluzy a čapky z plátna. Taktéž ještě tohoto roku bude zavedena jednotná uniforma pro veškeru pěchotu: aby vojáka v poli co nejméně bylo znáti, bude místo dosavadní modré uniformy dána uniforma barvy mysliveckých a pionýrských pluků.

Měšťanská škola v Libušíně

Libušín, veleobec slanského venkova, čítající 5 tisíc obyvatel, teší se, že oslaví šedesátileté panování Jeho Veličenstva otevřením měšťanské školy chlapecké a nově postaveným kostelem pro školní mládež, který právě začíná se stavěti na nejkrásnějším místě, ve středu obce. Bude mít Libušín nyní dva kostely. Obě tyto významné jubilejní budovy, kostel pro školní mládež a i měšťanská škola budou věčným pomníkem, jelikož snad budou otevřeny v nastávajícím jubilejním školním roce 1907 –8. Souhlas ku stavbě kostela dalo obecní zastupitelstvo místní školní radě s přáním, aby i škola městská zřízena byla, jelikož podmínky ku otevření tohoto ústavu jsou velice příznivé. Budova jest připravena tak, že nechybí nic, než povolení, aby směla škola měšťanská býti otevřena...

Z muzea královského města Slaného

Právě v těchto dnech obohaceno bylo muzeum 23 výšivkami, jež darovala p.t.paní Marie Bucková, vdova po hospodářském správci v Panenském Týnci. Zakoupeno bylo několik rytin ze 17.století, zobrazujících Slaný a Louny. Muzeum jest v letní době v neděli a ve svátek otevřeno a přístupno každému od 8.do 12.hodiny.

Akademie Sokola

ve prospěch výpravy nemajetných cvičenců ku V.sletu všesokolskému pořádá se určitě v sobotu dne 8.června v 8 hodin ve velké dvoraně tělocvičny. Spoluúčinkuje sl.pěvecký spolek Dalibor s dirigentem br.Karlem Manšingrem, sestra J.Kokešova a bratr A.Verner, virtuos na housle a řiditel městské hudební školy. Bratr Stehlík přednáší “O sletech všesokolských”. Restaurační zařízení bratra Karla Duspivy.

Výlet

Laskavostí velkostatkáře p.Václava Strejcovského umožněno dámskému odboru Národní jednoty severočeské pro Slaný a okolí uspořádati výlet dne 2.června o 2.hodině odpolední do zahrad velkostatku blahotického. Výbor doufá, že veškeří přátelé českého školství v uzavřeném území, účastní se výletu. O pohodlí a výtečné pokrmy bude pečlivě postaráno.

Pití mléka na gymnáziu

v hlavní přestávce o 10.hodině zavedeno v Roudnici. Mléko prodává se svařené, ale vychladlé. Každý žák má na mléko svou nádobku, kterou školník po použití řádně očistí. A co Slaný?

Nový poštovní úřad

zřízen byl v Řisutech.

Veřejná schůze lidu v Ledcích

konati se bude 9.června o 2.hodině odpolední. Bude se na ní jednati o založení spolku pro stavbu dělnických domků. Nový spolek chce použíti nové zákony o osvobození od domovní daně činžovní, hlavně ve prospěch dělnictva, které ještě nezdravé byty obývá, následkem čehož pak různé nemoci povstávají. Jak se dovídáme, bude tento spolek i od tamnějšího obecního zastupitelstva podporován, poněvadž i ostatnímu poplatnictvu vzejde tím jen užitek.

Otec utekl dětem

Dne 27.května zanechal v Praze v kanceláři p.adjunkta Masopusta u okresního soudu pro hořejší Nové Město zahradník Florián Pilát z Velké Kvíce své dvě děti a již se nevrátil. Děti dodány zatím do pražského městského azylu.

Neštěstí

Dne 25.května večer přejel velocipedem uzenářský učeň Josef Buřil v Husově třídě nohu 8letému Ottu Kindlovi tak nešťastně, že je zlomena. Rychlá jízda městem na kole měla by se přísně trestati!

Černé květy

Dne 2.června položila si v 6 hodin večer před příjezdem pražského rychlíku blíže stanice slanské v sebevražedném úmyslu 16letá Anna Kliková hlavu na koleje,a byla jí také parostrojem hlava od trupu oddělena. Příčina sebevraždy neznáma. – Dne 31.května podřezal si ve Studeněvsi mlynářský dělník, otec 5 dětí, Josef Leopold nožem krk. Zoufalec dopraven do zdejší nemocnice.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
09. 05. 2007, 18:44


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát