Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - červen 1908

Vystěhovalectví do brasilských států

C.k.ministerstvo vnitra sdělilo c.k.místodržitelství, že podmínky k vystěhování do brasilských států Paraná a Rio Grande de Sul jako dříve jsou velmi nepříznivy a evropští dělníci průmysloví a řemeslníci, právě tak jako zemědělští nádenníci nemají vyhlídky, že tam najdou živobytí, zvláště proto, že ceny všech denních potřeb jsou nepoměrně vysoké – o 50 – 500% vyšší než v Evropě. V státech Coyaz a Matto Grosso činí nedostatek všech výhodných a laciných komunikačních cest jakož i vládnoucí tam nejistota osoby a majetku zemi pro usídlení nezpůsobilou. Pokud jde o stát Rio de Janeiro, jest čtvrtina jeho země nízko položená a periodickým povodím na pospas vydána, která pro bahenní zimnici zde vládnoucí a jiné nakažlivé nemoci nehodí se pro evropské vystěhovalce. Vzhledem k tomu má tento pás země osídlen býti Japonci. Uskutečnil-li by se tento plán, zaujali by pravděpodobně Japonci také výše položené, zdravější díly státu Rio de Janeiro k svému usídlení. Ceny zdravé a dobré půdy ve státě Rio de Janeiro jsou ostatně ponejvíce vysoké, ježto půda jest z největší části v rukou kapitalistů a pozemkových spekulantů. Cesty komunikační jsou v nitru země chatrné nebo vůbec scházejí. Následkem toho jest obtížno zpěněžiti plodiny sklizené. Před vystěhováním do jmenovaných států se tudíž se vším důrazem varuje!

Z městské rady

(Zpráva o schůzi z 11.května 1908) Zpráva, že v důchodě není peněz na výplatu a že tedy musejí se upomínati a vymáhati dlužné obecní přirážky, náhrady za přípojky a příspěvky na chodník, béře se na vědomí. – Usneseno trávu v sadech „na hájích“ zatím neprodávati. – Usneseno třem nájemníkům dáti výpověď čtvrtletní. – Usneseno vydati vyhlášku a jí upozorniti, že kdo by na jatkách boletou o zaplacení poplatku se vykázati nemohl, musí poplatek znovu zaplatiti. – Usneseno, že má se stavba jednopatrového domu na č.kat.141 (Komenského náměstí) povoliti a že má zůstati při stavební čáře plánem polohopisným ustanovené. – Úprava cesty podle potoka k továrně akc.společnosti strojírny se v základě rozpočtu zadá. (Úprava ta rozpočtena na 886 K 44 h, továrna přispěje obnosem 400 K a prací zámečnickou k umístění zábradlí). – Na oznámení pana Ant.Sasky o dokonané stavbě cihelny udělí se povolení k používání a obývání, nebude-li překážek. – Usneseno propustiti dům č.100 z hypoteky ohledně kapitálů 600 zl.z městské pokladny a 30 zl.gymnasijního fondu, pak-li tyto byly majitelem domu č.557 převzaty k placení a na domě tomto v předním pořadí váznou. – Byt v čp. 319 pronajat p.Leopoldu Pešičkovi. – Zastupitelstvu navrhne se, aby ve svazek domovský přijati byli: Marie Langová, vdova z Řisut, Jan Jiráček, dělník z Kosové Hory, Leopold Gürtler, kovář z Č.Kostelce, Julie Šašková, pernikářka z P.Týnce, Josef Hlaváček, kovář z Hubenic, Vojt.Kočka, dělník z Terešova, Alois Novotný, krejčí ze Zalužan, Jan Brožíček, soukromník z Třebivlic, František Pátek, zámečník z Cibotína, František Čížek, řezník z Ledec, Anastázie Prášková, vdova z Kvíce, a aby zamítnuty byly žádosti o přijetí: Ludmily Knotkové, vdovy z Noutonic a Anastázie Rosolové, dělnice z Předbořic.

Jubilejní slavnost slanského gymnasia

Kvapem se blíží. V těchto dnech byla rozeslána a ještě stále se rozesílají pozvánky k slavnosti. Vkusné pozvánky s obrázkem budovy gymnasijní hodí se výborně za upomínky. Dosud bylo rozesláno přes půl třetího tisíce pozvání. Kdo by nedopatřením dosud pozván nebyl, nechť se laskavě reklamuje u jednatele p.J.Erlebacha. Také pro své přátele může si každý pozvání reklamovati. Přípravy k slavnosti jsou v plném proudu. Celá řada pp.majitelů domů s uznání hodnou ochotou na vyzvání městské rady upravuje zevnějšky domů, tak že jistě čistota a úpravnost města bude od vážených hostí uznána…

Nové pohlednice

Kubešův obchod papírem vydal v pěkném světlotisku pohled na hospodářskou a hospodyňskou školu a na divadlo Občanské záložny.

Sport:

Dne 24.května hostilo Kladno výborné, profesionální anglické mužstvo Crystal Palace z Londýna. Hosté přijeli z Hradce Králového kde porazili tamnější sportovní klub 10:1 a přímo z dráhy šli zase na hřiště Kladna a opět zvítězili nad výborně hrajícím Kladnem 6:1. Zápasu přítomno bylo přes 3000 osob. Ze Slaného vypravilo se na zápas asi 100 osob. Angličané ukázali přítomným pravý football. Krátké, přízemní, přesné podávání, výbornou míčovou techniku, dokonalé topení míče celým tělem. Nejlepším hráčem byla levá spojka. Hra Kladna byla velice dobrá a můžeme říci, že tak pěkně Kladno ještě letos nehrálo. – Angličané zahajují score. Kladno zanedlouho vyrovnává a udrží nerozhodný stav až do druhé půle. Ke konci hry Kladno ochabuje a Crystal Palace ještě pětkrát střílí s úspěchem. Skoro po celou hru pršelo. Obecenstvo vydrželo při krásné a fair hře až do konce. Též Slanému byl nabídnut zápas s Crystal Palace. Jelikož městská rada však S.K.Slaný nepropůjčila hřiště, nemohl se zápas uskutečniti.

Vystěhovalectví do Chile, Transválu, Alfonso Penna a Paraná v Brasilii

C.k.ministrastvo vnitra varovalo před vystěhováním do Chile, Trasválu a Brasilie (států Alfonso Penna a Paraná), poněvadž poměry v těchto státech jsou tak nepříznivy, že vystěhovalci nemohou očekávati splnění chovaných nadějí. Tak mělo v Chile zstavení mnohých závodů a nedostatek kapitálu v zápětí zmenšení příležitostí ku práci a snížení mzdy denní, v Brasilii zase pohroma způsobená kobylkami a neúroda přivodilo zdražení všech zemědělských plodin. Za takových okolností varuje se co nejdůtklivěji před vystěhováním se do jmenovaných zemí.

U c.k.krajského co trestního soudu v Litoměřicích

jest v této době ve vyšetřovací vazbě pro zločin podvodu František Procházka, v Podluskách roku 1851 narozený. Týž vydával se za agenta různých firem (např.továrny na šicí stroje, továrny na hodinky ve Vídni, firmy J.Klimeš na Smíchově, obchodů směnárních, c.k.priv.pojišť.společnosti Fenix ve Vídni) nabízel šicí stroje, hrací obrazy, gramofony a losy ke koupi na splátky i obdržel na svou žádost od kupujích jakož i od těch, jež k uzavření smlouvy k pojištění přemluvil, různé obnosy peněžní jako závdavek. O uzavřených obchodech firmy dotyčné však nevyrozuměl, takže objednatelé zboží objednaného neobdrželi a peněz inkasovaných ponechával si pro sebe. Všichni, kdož takto neb podobně v omyl uvedeni a na své majetnosti poškozeni byli, se žádají, aby o tom písemně neb ústně c.k.krajskému soudu v Litoměřicích neb c.k.okrsnímu soudu svého bydliště v době nejkratší zprávu podali.

Ze Smečna

Naše okolí jest bohato na procházky s osvěžujícím lesním vzduchem. Nedostatek však jeví se u nás potoční neb rybničné vody. Obec dala založiti rybník ne velkých rozměrů přímo na periferii města. Účelu svému, za kterým byl rybník zřízen, úplně vyhovuje, tj.zásobovati vodou v případu ohně stříkačky a voznice a v zimě místním řezníkům poskytovati sdostatek dobrého ledu. Na co však není pamatováno, jest koupání mládeže a dospělých. Není možno z důvodů ethických v takové blízkosti obytných stavení obnažovati tělo a schlazovati je příjemnou lázní, byť toto si to sebe více přálo. A čekati až temno noci samo poskytne španělskou stěnu koupajícím, není pohodlné a snad ani bezpečné. Pociťujíce tento nedostatek a oceňujíce výhody, které na tělesném zdraví se znamenají koupáním, jsouce pak opřeni o mnoho přátel stejně s námi v téže věci smýšlejících, voláme a burcujeme v té chvíli naši veřejnost, aby uvažovala o projektu zřízení koupadel a plavidel ještě pro letošní sezonu. V první řadě jest povolána městská rada o této věci se vyjádřiti, popřípadě některý spolek neb dokonce jedinci, již by v podobě podílů jakýsi kapitál v zařízení investovali a s mírným výnosem úrokovali. Doufáme, že k uskutečnění tohoto není tolik překážek. A význam? Dělník i nedělník si jednou za týden rád svoje tělo svlaží, ženy v uzavřených kabinách se též rády vykoupají – a nebude litovati nikdo vydaného 10ti haléře. V mládeži naší bude též více těch, kteří plovati se naučí, což se též nemůže podceňovati. Najde se, kdo by vzal tu věc za svou?

Průmyslová škola pokračovací v Slaném

ukončila školní rok 1907-8 v pátek 29.května o 6 hodině večerní rozdáváním vysvědčení. Místo nadílek odměnami vypraví letos kuratorium hodné, chudé žáky na jubilejní výstavu do Prahy.

Spolek Komenský v Kyjevě

v Rusku uspořádá hromadnou výpravu na jubilejní výstavu pražskou. Slanští rodáci – v Kyjevě žijící – těší se již nyní nejen na velkolepou výstavu, ale též na milé své rodné město. Výprava přibude v neděli dne 28.června ráno do Prahy.

Osobní

Horní hejtmanství v Praze za souhlasu c.k.místodržitelství království českého zadalo pp.Jindřichu Humlovi a Janu Mixovi, důlním inženýrům společnosti státních drah v Brandýsku, pochvalné dekrety za jejich neohroženou a obětavou činnost při záchranných pracích o vysvobození horníků na dole Felix ve Votvovicích v měsíci září minulého roku zatopených.

Velký šachový turnaj v Slaném

Kroužek zdejších šachistů, očekávaje sympathii všech ostatních, hodlá pořádati velký šachový turnaj v Slaném, při němž by pokud možno všichni pp.šachisté král.města Slaného byli účastni, a žádá proto tyto, by se k vypsanému turnaji laskavě přihlásili. Každý, byť i sebe slabší účastník bude vřele vítán. Písemné přihlášky, na nichž za účelem bližších sdělení o turnaji budiž laskavě udána též adresa, přijímá p.J.Vosátka, kanc.úř.okres.výboru v Slaném do 8.června 1908.

Věstník S.K.Slaný

Dne 28.května hrál S.K.Slaný v Roudnici s tamnějším Českým Athletickým Klubem. Slaný sestavil mužstvo: Stulík (goal), Lola, Koutský (back), Kuneš, Lieberzeit, Chládek (halfback), Kupec, Chýle, Doubravský, Procházka, Ferenz. (výsledek chybí)

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
03. 06. 2008, 19:37


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát