Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - červenec 1908

Český poštovní úředník

asistent Vítek, který se první opovážil odevzdati poštu německo-brodskou vlakové ambulanci pod českým soupisem a s českou svazovkou, neušel pomstě německých zuřivců, byl telegramem poštovního dvorního rady rytíře Šafaříka – Pštrosa z trestu přeložen.

Německým poštovním úředníkům

Kleinovi a Kletzerovi, kteří v Německém Brodě vykopali šest c.k.poštovních balíků z ambulance na peron, nestalo se nic. Ti jezdí dále s poštovní ambulancí jako „Postmichlové“, triumfujíce nad pokořeným, ztrestaným, na svých příjmech zkráceným „Postvenclem“.

Hasiči a církevní parády

Navykli jsme si již vídati při všech církevních slavnostech (o Božím těle atd.) hasiče. O věci této přemýšlela již také Zemská ústřední jednota českého hasičstva a usnesla se na pondělní valné hromadě všemi proti jednomu hlasu vyzvati všechny sdružené hasičské sbory, aby nezúčastňovaly se církevních slavností. Toto usnesení odůvodněno bylo posláním hasičstva, jež směřuje k ochraně spoluobčanův a nikoliv k pořádání různých parád. – Jsme zvědavi, zda také náš slanský sbor dobrovolných hasičů patří k pokrokovým a jak se zachová o Boží tělo.

Živelní pohromy

Slanské pozemky zejména v Lužích a na Těhuli utrpěly značných škod živelní pohromou dne 31.května, postiženy byly 4.června opět děsným krupobitím a přívalem. Ve Vinařicích bylo krupobitím zničeno všechno krásně vzešlé žito a pšenice, přívalem pak odplavena z větší části řepa. Podobně i úroda ovocná byla kroupami značně poškozena a některé stromy přívalem dokonce vyvráceny. Neštěstí je tím větší, že z postižených rolníků není ani jeden pojištěn. Hrozně řádil rozpoutaný živel v Libušíně, v Kvílicích a Třebízi. Ve Pcherách a v Knovízi bylo letošní osení úplně zničeno. Podobně jest v Cvrčovicích, Volšanech a Motyčíně, kdež všechna naděje na sklizeň byla zmařena. Co nezničily kroupy dokonal hrozný příval. V Chržíně dne 5.června padaly kusy ledu a to takovou prudkostí, že v okiamžiku byla pole, zahrady a luka zasypány kroupami a tak slibná úroda úplně zničena. Také v Černuci jest úroda z velké části zničena kroupami a průtrží mračen. Žalostný pohled poskuytuje obilí a řepy. Krutě jsou postiženy obce: Hospozín, Kmetňoves, Skury, Bratkovice, Nábín, a Miletice… Podobně jest veškerá úroda zničena v Šlapánicích a v Poštovicích. V Lukově, Horní Kamenici, Pálči a Pálečku pak jsou pole strhána, řepy zaplaveny, obilí úplně rozbito, stromy vyvráceny. V Budohosticích způsobilo krupobití dne 5.června pravý den hrůzy. Na statku paní jandové vytlučeno 66 tabulí. Žita, pšenice, ječmen, oves, brambory úplně přelámány, řepa pak do země zatlučena. Ovoce se stromů sraženo. Nakloněné pozemky jsou úplně strhány a zaplaveny bahnem a prsť odplavena…

Z říšské rady

Dne 10.června podal poslanec Antonín Zázvorka pilný návrh nouzový na udělení státní podpory obcím v okresu slanském, poškozeným živelními pohromami.

Výlet do Blahotic

Dámský odbor Národní jednoty severočeské uspořádal dne 8.června odpolední výlet do bažantnice blahotické. Výlet tento setkal se s přízní obecenstva tak velikou, že jí pořadatelstvo v takovém rozměru nikterak neočekávalo, nejlépe o tom svědčí, že všechny lavice a stoly byly hned krátce po druhé hodině úplně obsazeny a poněkud později přišedší návštěvníci musili za vděk vzíti místem na zemi. – Dík obětavosti a péči členek odboru zřízen byl na místě výletu dobře zásobený bufet a bohatá tombola. Oba tyto podniky vynesly toho dne zajisté pokladně odboru slušný obnost. – Co se týče zábavy, byla pěkná a obecenstvo dosti dlouho vydrželo na místě, až večerní chlad je přinutil k návratu.

Jednoruký loupežník

Dne 6.června přepadena byla 12ti letá dcera p.Urbana z dolu Ferdinandova na cestě z Cvrčovic do Dubí jednorukým mužem, jenž na děvčeti žádal peníze. Ježto děvče žádných peněz nemělo, vytáhl nůž a několika hlubokými řezy zranil povážlivě děvče na šlapadlech a potom utekl a zmizel v lese. Po darebáku tom pátrá četnictvo.

Šermířský kurz

Uspořádá tělocvičná jednota Sokol v Slaném v měsíci srpnu neb září za řízení pana A.rytíře Sokolovského, diplomovaného mistra šermu na královské zemské šermířské škole v Praze. Vyučování díti se bude každodenně a to v šermu šavlí a dle přání účastníků i fleuretem. Vlastní výzbroj není žádoucí. Cvičení v šermu bude konáno pro členy jednoty.

Deputace města Slaného,

sestávající se ze starosty pana Václava Baňky a radního pana dr.Karla Horlivého, ucházela se dne 24.června ve Vídni o vyřízení některých potřeb města našeho v ministerstvech financí, vyučování, železnic a obchodu. Byla uvedena poslancem Maštálkou k odborným ministrům a referentům. Tam byly projednány tyto věci: bylo zjištěno, že bude vyhověno podání města Slaného o zřízení spojovací trati mezi místní drahou Zvoleněves – Smečno a drahou Pražsko – duchcovskou a že se tedy našemu městu dostane připojení ke Kralupům. Příslušná spojka bude zřízena státem. Plány budou vypracovány co nejdříve. Dále bylo konstatováno, že nezdařily se snahy o odevzdání úroků z kapitálů, ze kterých založen byl fond gymnasiální, ale že vezme se zřetel na žádost o převzetí reálných nákladů na vydržování gymnasia. Konečně bylo zjištěno, že při nastávajícím povýšení některých měst do vyšší třídy aktivních přídavků úředníků, nebude město Slaný z různých příčin zařazeno do třídy třetí.

Ze Třebíze

Dne 21.června 1908 ke druhé hodině ranní byli občané naší obce probuzeni poplachem že hoří! Každý, jak obyčejně bývá, spěchá, aby se přesvedčil kde a u koho hoří. Tentokrát byl každý občan třebízský ohromen – neb hořel rodný domek Václava Beneše Třebízského a s ním vedle stojící dva domky. Každý v prvém okamžiku spěchal k domku Benešovu, vzpomínaje, vždyť tam jsou vzácné a cenné památky po Beneši, miláčku veškerého českého lidu. Proto každý hleděl přispěti jak prací tak radou k tomu, když již dravý živel pohlcoval střechu památného domku, aby aspoň se uhájilo muzeum památek po Beneši, kterých jest již nashromážděn dosti veliký počet. Po dosti namáhavém a a pracném činění se občanů třebízských byl hořící krov stržen a pak se hledělo co možná brzo hořící dříví ze stropů v prvním poschodí domku Benešova odstraniti. To se též brzo stalo. O zachránění Benešova domku mají zásluhy jak místní sbor hasičský, skládající se toho času z několika málo členů, též místní občané… Museum bylo celé zachráněno a je uloženo u obecního úřadu a u p.Čeňka Podolského v úplné bezpečnosti, až do té chvíle, kdy bude přeneseno do podobných, ale bezpečných místností v témž vyhořelém domku. Co se opravy týče – k uspokojení všeho našeho dobrého lidu českého – bude se oprava díti zase v těch směrech a podobě, jak asi domek Benešův před vyhořením původně vyhlížel. Vždyť, kdybychom domek jinak přestavěli, nelíbil by se ani Beneši, který nad naší vískou sedí a na ní upřeně hledí. Zároveň prosíme veškeré ctitely památky Beneše Třebízského, aby nám odborníci stavitelští a jiní umělci laskavé pokyny dali – jak domek Benešův opětně ku větší památce národa českého upraviti. Zároveň vzdáváme ctěnému bratrskému sboru hasičskému v Klobukách za jejich vzácnou ochotu při hašení nejupřímnější díky.

Při odvodu ve Slaném

dne 19.června odsouzeni byli c.k.okresním hejtmanem p.J.Schallerem Alois Lokajíček k 48 hodinám vězení a Ludvík Durek k sedmidennímu vězení, oba horníci ze Smečna, a ihned četnictvem ku zdejšímu soudu do věznice odvedeni.

Poštovní erár

šetří ve Slaném příliš úzkoprse na úpravu a rozšíření úřadoven a personálu. Zase důkaz, že se jedná o české město.

Z nešťatstné lásky

oběsil se v Motyčíně dne 22.června 22letý horník Antonín Treiberk.

Šachový turnaj

započal ve středu dne 23.června v kavárně Pařízkově (v čp.101 naproti dnešní spořitelně, později také U Šustáčků). Přihlásilo se k němu 16 účastníků, kteří ujednavše ve schůzi dne 13.června podmínky turnaje, založili za účelem pěstování hry šachové „Kroužek šachistů v Slaném. Předsedou zvolen jednomyslně nejstarší člen p.Eduard Blažek, jednatelem J.Vosátka a pokladníkem p.Stelšovský starší, do výboru pak pp.Tausig a Pročke. Kroužek má 25 členů a koná své četně navštěvované schůzky vždy ve středu a v sobotu. Při těchto až dosud konány též velmi zdařilé simultánní hry. Českému mistru šachu p.Durasovi, rodáku pcherskému, jenž dobyl první ceny v mezinárodním mistrovském šachovním turnaji v Praze zaslán děkovný a blahopřejný projev.

Kladenské parní lázně

Jak se nám sděluje, jsou od 16.června až na další ustanovení parní lázně p.St.Červeného v Kladně každý úterek a to odpoledne dámám vyhraženy, tak že vedle pátků po celý den – i v úterky odpoledne – dámám návštěva parních lázní umožněna jest.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
01. 07. 2008, 19:41


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 2. Čtenáři celkem udělili: 10 bodů. Průměrný počet bodů: 5

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát