Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - srpen 1907

Nedostatek vody v Slaném

nahnal odůvodněného strachu sousedům v Komenského ulici, kde v domě p.Pance vypukl v úterý odpoledne oheň. V celém sousedstvu nebylo možno sehnati aspoň džbán vody a nebýti milosrdné občanky, jež poslední putnu obětovala, byl by se oheň jistě vzmohl. Od počátku našeho slavného vodovodu má město větší nouzi o vodu než o pivo. Teče-li voda hodinu neb dvě denně, nemůže to pro tolik lidí stačiti a kdyby páni, jichž se to týče, slyšeli reptání, ba nadávky, jistě by byli vodovod svědomitěji zřídili. Každodenní rvačky o vodu, při nichž rozbité nosy, ruce a putny jsou na denním pořádku, měly by býti pobídkou, aby se již s tou opravou řádně pokračovalo; roury jsou tu již celé léto, tak s chutí do toho! Či jsou zřízeny komise? To ovšem by stačilo, jen když jsou komise!

Obec Libušín

je poddolována a následkem toho každé druhé stavení se bortí a trhá. Obyvatelstvo denně je burcováno ze spánku častými a silnými otřesy, při nichž řinčí okna, cinká kuchyňské nádobí a omítka opadává ze zdí a i stropů. Co chvíli čeká se katastrofa, zřícení některého stavení. Ve dvou staveních již zakázaly úřady bydliti, neboť v jednom z nich spadl strop. Přestavování průjezdů a oken je v Libušíně na denním pořádku. Je třeba, aby v té věci stala se náprava, aby zakročil zemský výbor i místodržitelství. Poškození obyvatelé žádají náhradu na Pražské železářské průmyslové společnosti, která je majitelkou libušínských dolů.

V době prázdnin

neoddá se naše studentstvo sladké nečinnosti a zahálce – jako, žel, v poslední době stalo se zvykem – nýbrž jak se nám oznamuje, zahájí úsilovnou prázdninovou akci. Studentstvo chce způsobem důstojným a hrdým setříti se své cti výtku nečinnosti a nepokrokovosti a naskýtá se tak nyní široké veřejnosti příležitost jeho dobrou a upřímnou snahu oceniti a hlavně podporovati. Již na den 3.srpna na 7.hod.večerní v sále hotelu „bílý beránek“ stanoveno „Soiree“ s bohatým uměleckým programem, jehož čísla provedena budou výhradně studenty. Máme tu tedy příležitost částečné kvalifikace jeho uměleckých snah a vytříbeného vkusu. V začátcích své činnosti vyhnulo se opatrně studentstvo přísně vyhraničené formě akademie, obávajíc se výtky neupřímnosti a škrobenosti. Stůjž tu tedy upřímné doznání, že čeká vás otevřená náruč veselého studenta – umělce, který vám z duše zapěje, s citem struny svého nástroje rozezvučí neb recitací na struny citu vašeho srdce udeří a nakonec s vámi vrhne se s rozkoší v náruč bohyni tance. To stůjž zároveň co široce načrtnutý program prázdninové činnosti studentstva, které konečně uznalo, že má býti přísným strážcem čistoty a upřímnosti veřejného života, nadšeným pěstitelem umění a neochvějným borcem kultury a pokroku.

Zlý pes,

který skoro každodenně v Komenského ulici přepadá děti i dospělé chodce, zakousl se tyto dny zase do nohy jednoho hocha, kterému způsobil značnou bolest a leknutí. Pes tento, obchodníku Bekovi náležející, pobíhá volně ve jmenované ulici a jest postrachem a skutečným nebezpečenstvím pro kolemjdoucí.

Vozy

před uhelným obchodem pana Jos.Sedláčka ohrožují život passantů. Vozy ty, stojící na příkrém svahu v živé ulici pod Hamburkem, nejsou nijak zabezpečeny před sjetím. Jsou pouze lehce zabrzděny, což mnoho nepomůže, jak svědčí nedávný případ, kdy obrovský vůz se 40 metráky bez koní začal sjížděti po svahu a jen s velkou námahou podařilo se vůz zastaviti. Majitel povozů pan Sedláček měl by dbáti, aby každý vůz před obchodem jeho stojící tak byl opatřen, aby neohrožoval život kolemjdoucích lidí.

Z Jedomělic

Dne 12.července 1907 měly dítky II.třídy obecné školy v Jedomělicích vycházku na uhelný důl „Jindřich“ u Jedomělic, kde majitelem dolu a statkářem p.Jindřichem Markem byly po celém dole provedeny a s velikou ochotou poučeny o veškerém zařízení dolu, práci strojů a o zařízení elektrického světla. Po pečlivém výkladu byly dítky ještě panem majitelem dolu štědře pohostěny a budou proto zajisté na vycházku onu vždy mile vzpomínati. Za laskavou ochotu, s jakou dítkám vše vysvětleno bylo, a za jich štědré pohostění, vzdává tímto správa školy jménem svým a všech pohostěných dítek co nejsrdečnější díky. Antonín Urban, správce školy.

Klepání koberců

Mezi specialitu našeho města patří celodenní klepání a bušení koberců. Máme sice v policejním řádu nějaký článek o tom, ale kdo by tohoto řádečku dbal! Mimo to zahnízdil se v našem městě chvály hodný zvyk vytřepávati záclony, útěrky atd. z oken chodcům na hlavy. Příspěvek k hygienickým poměrům Slaného!

Cíl výchovy

naší mládeže je – dle spisovatele Karla Kálala – tam, kde je cíl člověka. Ten je v pravdě a lásce. Lže se na trhu, lže se v salóně, při pohřbu. Hřeší proti pravdě v chrámu posluchač i kněz. Třeba hledati v životě lásku, avšak není ji k nalezení. Není ji ve škole. Ten život vezdejší není pravý, jest to život lživý. Pravda a láska musí do všedního života. Výchovu v rodině musí vésti pravda a láska. Duch a pravda, srdce a láska. Silným lidem nelze nic vzíti, ani svobodu. Opakujeme, že cílem výchovy je zdraví, pravda a láska. Svoboda ve smyslu pravdy a lásky je první podmínkou duchovního rozvoje. Klademe důraz velký na výchovu náboženskou a mravní. Výchova mládeže jest podmíněna příkladem.

Daň z přepychu

V Čechách vypije se ročně přes 8.000.000 hektolitrů piva, což prezentuje pakatýlek okolo 240.000.000 korun.

Daň z rozmařilosti

V Čechách se ročně prokouří 222.500.000 korun! Slušný pakatýlek!

Daň z hlouposti

Čili takzvaná „lotynka“, jde eráru znamenitě k duhu. Dle právě uveřejněného výkazu ministerstva financí obnášely sázky v  oce 1906 obnos 91.558.000 korun, naproti tomu činily výplaty pouze 33.610.447 korun. Shrábl tedy erár okrouhlý pakatýlek – šedesát miliónů korun!

Pozor na automobilové označení

Jest dobře, vštípiti si každý v paměť, jakým způsobem jsou automobily označovány, jelikož nejmodernějšího tohoto povozu se čím dále tím častěji užívá a neštěstí a úrazy se množí. Na tabulce automobilu jest vedle čísla uvedeno také písmeno a to znamená místo, popřípadě zemi, odkud stroj pochází. Pro Rakousko – Uhersku jest ustanoveno toto schema: A Vídeň (policejní obvod), B Dolní Rakousy, C Horní Rakousy, D Solnohrad, E Tyroly, F Korutany, H Štýrsko, J Krajina, K Přímoří, M Dalmacie, A Praha (policejní obvod), O Čechy, P Morava, R Slezsko, S Halič, T Bukovina, W Vorarlberg, U Uhry.

Specialitou Slaného

jsou v ulicích ven se otvírající přízemní okna. Za letních dnů zůstávají okna tato otevřena po celý den a tu jsou předmětem, o nějž se rozbíjejí hlavy okolojdoucích. Druhou pak specialitou města našeho jsou před obchody příliš nízko upevněné záclony, jejichž rámy jsou rovněž patentními rozbíječi hlav bodrých našich občanů a občanek.

Ze Smečna

Již celou řadu let mluví se u nás o stavbě školy a nyní, když myšlénka tato má přijíti k svému uskutečnění – na co již všichni čekáme – a místo stavební je již přes dva roky schválené, tu vynajdou se lidé, kteří si najdou člověka ku sbírání podpisů na stížnost k c.k.školní radě, že místo stavební je drahé atd. Tímto odkládáním bude, pánové, státi škola mnohem více, než kdyby se dávno již stavěla, neboť – jak známo – síly pracovní rok od roku stoupají. Dále chceme míti na Smečně školu měšťanskou a průmyslovou školu pokračovací, která jest již povolena. Doufáme, že c.k.okresní školní rada naloží se stížností po právu. Podivno, že u nás se tak brzy zapomíná!

Jednotě „Sokol“ ve Slaném

zdařilo se získati dva sádrové lvy, kteří zdobili letenské cvičiště ve dnech sletových. Lvi tito budou pěknou památkou na slet a ozdobou naší tělocvičny.

Opět ve vazbě

V roce 1867 koncem měsíce srpna zavraždil Karel Koch jistého chlapce ze Slaného. Vrah byl chycen a odsouzen k doživotnímu žaláři do Kartouz. Roku 1898 obdržel u příležitosti jubilea císařova milost a byl propuštěn na svobodu, protože se po celý čas svého trestu dobře choval. Krátkou dobu dlel na to ve Slaném, pak u příbuzných v Rusku a konečně usadil se v Líbeznicích jako krejčí a požíval tam dobré pověsti. Dne 23.července 1907 byl zatčen znovu, poněvadž vylákal na firmě Fischer a spol. v Železné ulici v Praze podvodným způsobem zboží za 2.100 K. Jest tudíž ve vazbě.

Oheň

Dne 23.července o 5.hodině odpolední shořel ve Slaném blíže dolu Caroli domek zvaný „vitriolna“, náležející p.architektu Frt.Jiskrovi z Král.Vinohrad. Práce hasičské se zdarem vykonal zdejší sbor dobrovolných hasičů.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
31. 07. 2007, 19:02


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát