Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - srpen 1908

Při odvodu ve Slaném

Dne 19.června odsouzeni byli c.k.okresním hejtmanem p.J.Schallerem Alois Lokajíček k 48 hodinám vězení a Ludvík Durek k sedmidennímu vězení, oba horníci ze Smečna, a ihned četnictvem ku zdejšímu soudu do věznice odvedeni.

Poštovní erár

šetří ve Slaném příliš úzkoprse na úpravu a rozšíření úřadoven a personálu. Zase důkaz, že se jedná o české město.

Oslava Husova ve Slaném

Slánské spolky usnesly se konati dne 5.července večer manifestační oslavu památky Husovy. Za tím účelem se konal o 8.hodině večerní na velkém náměstí tábor lidu, při němž promluvil dr.Antonín Hajn, říšský poslanec, o Mistru Janu Husovi a jeho době. Před přednáškou i po ní zapěl Dalibor vhodné sbory. Zároveň bylo usneseno, aby týž večer bylo uspořádáno co nejvšeobecnější a nejúplnější osvětlení města. Protektorát oslavy přijala městská rada a bližší provedení bylo svěřeno tělocvičné jednotě Sokol.

Naše kašna!

Staré, zlaté, dobré časy stále více mizí a nahrazují se novými, prosáklými novotami, které nám často působí nepříjemný pocit mrazení po zádech. Jak malebné to bývalo, když naše kašna byla ještě v rozkvětu! Celý den sbíhaly se k ní kypré kuchařinky a jak šibalsky Slaňáci pošilhávali, když voda v kašně ubyla a kuchařinka byla nucena při nabírání vody nahnouti se hodně přes okraj! Dnes důmysl lidský nahradil idylické kašny až příliš střízlivě provedenými stojany vodovodu a u těchto, když voda v létě sotva kape, svádějí kuchařinky pravé bitky o přednost natočení si vody. Po stránce krasocitu v dřívějších letech kašna se také dosti pěkně representovala. Na vrcholu, mezi pěkně tesanými listy spočívala jako zlato se lesknoucí mosazná koule a bývaly někdy doby, že z této koule prýštila se křišťálová vodička. Ovšem to stávalo se málokdy. Jinak tekla obyčejně voda jen čtyřmi lvími tlamami. Na zimu přivezli několik for slámy, kašnu pěkně zabalili, aby nenastydla a ještě celek pokryli dřevěnou boudou, na vrch suříkem bohatě natřenou. Tak bylo v minulosti. Přítomnost je trochu jiná: Ta chlouba, ta krásně zlatožlutá koule zmizela. Místo vodního zrcadla zříme dnes v kašně písek, uschovaný na zimu, až bude mrznout a bude třeba posypat chodníky. Nebude-li mrznout, tak písek zbude na přes rok. Ovšem trochu dešťové vody tam je též až do vyschnutí, po případě také něco jiného. V takovém stavu nacházející se kašna město jenom hyzdí. Bylo by žádoucno v brzku zjednat nápravu. Kašnu odstranit – to nemyslíme, ale stačilo by použít ji jako velikého květináče a nasázet do ní květiny. Vždyť sama naše městská rada povzbuzuje krasocit občanstva, vyzývajíc je, by dekorovalo domy květinami. Zajisté, že nepatrný náklad na tuto úpravu kašny bude povolen a místo neestetického pohledu na písek v kašně naskytne se účastníkům jubilejní gymnasijní slavnosti pohled na pěknou, ovšem že malou zahrádku na náměstí.

Výstava obrazů

známého francouzského malíře M.Jossota, jednoho to z předních mistrů karikatury, uspořádána je přátely „Volné Myšlenky“ v sále hotelu U Černého orla v Slaném. Výstava zdrží se ve Slaném od 5.do 19.července a zaslouží svým rázem aby patřičná pozornost se jí věnovala.

Šachový turnaj

započal ve středu dne 23.června v kavárně Pařízkově (v čp.101 naproti dnešní spořitelně, později také U Šustáčků). Přihlásilo se k němu 16 účastníků, kteří ujednavše ve schůzi dne 13.června podmínky turnaje, založili za účelem pěstování hry šachové „Kroužek šachistů v Slaném. Předsedou zvolen jednomyslně nejstarší člen p.Eduard Blažek, jednatelem J.Vosátka a pokladníkem p.Stelšovský starší, do výboru pak pp.Tausig a Pročke. Kroužek má 25 členů a koná své četně navštěvované schůzky vždy ve středu a v sobotu. Při těchto až dosud konány též velmi zdařilé simultánní hry. Českému mistru šachu p.Durasovi, rodáku pcherskému, jenž dobyl první ceny v mezinárodním mistrovském šachovním turnaji v Praze zaslán děkovný a blahopřejný projev.

Zatčen

Policií ve Slaném byl dne 29.června zatčen obuvnický pomocník Josef F., zaměstnaný v továrně na svršky p.Rudolfa Steina. Zatčený jest obviněn z krádeže kůží a obuvnických potřeb. Při svém výslechu naznačil spoluvinníka. Při domovní prohlídce nalezeno u obou množství kradených kůží. Josef F. odevzdán okresnímu soudu.

Ztráty a nálezy

V kanceláři starostenského úřadu ve Slaném nalézá se zlaté srdéčko, které nalezeno bylo v zdejších sadech dne 29.června. Téhož dne nalezen „v Brůdku“ chlapecký kabátek. Bližší v kanceláři starostenského úřadu.

Železniční spojení

Slaného s Kralupy, jehož se domáhala deputace městské rady ve Vídni, bude tedy asi uskutečněno. Bude-li to brzy, či nikoliv, dnes se říci nedá. Ačkoliv 14.července 1908 byly podepsány předběžné úmluvy o převzetí místních drah společnosti státní dráhy a mezi nimi i dráhy zvoleněveské správou státní nepřiblížili jsme se asi dosti jistě uskutečnění dávné touhy, aby Slaný bylo spojeno s dvěma místy pro rozvoj obchodu slanského důležitými, totiž s Kralupy s přístavem vltavským a Kladnem, posud ještě kvetoucím středem pánve kladenské a mohutným spotřebovatelem potravin i předmětů každodenní potřeby v našem okrese vyráběných. Snad naše vedoucí kruhy, potěšené slibným zdarem dosavdních kroků, uváží také tu okolnost, že přes Kralupy je daleké a drahé spojení s Kladnem, že automobilové spojení, o které právem a dlouho se již usiluje okresním výborem, není vyzkoušeno, že nutno krajiny v nichž nově otvírají se doly, ležící při dráze buštěhradské, spojiti se Slaným, kamž chodí na okresní hejtmanství; snad se uváží v čas, že nutno horlivě se zasaditi ještě o to, aby slanské obyvatelstvo mohlo výhodně udržovati styky obchodní s krajinami, které od lidské paměti měly spád do Slaného.

Vyznamenání české firmy cizinou

Firmě Kopecký a spol. tovární výroba pian v Zákolanech, jejíž expozice nalézá se v pravém křídle průmyslového paláce, dostalo se v tyto dny zvláštního vyznamenání. Americký zástupce světové hudební firmy J.Segal, New York, u příležitosti návštěvy pražské jubilejní výstavy byl výrobky této firmy tak nadšen, že ihned učinil objednávku a firmu vyzval ku podání offerty na dodání 25 kusů pian a 75 kusů pianin téhož modelu a provedení vystavených na výstavě. – Lichotivé vyznamenání toto jedině firmě této z celé řady vystavujících konkurenčních závodů učiněné svědčí zajisté nejlépe o zdatnosti snaživé české firmy, jejíž výrobky těší se u nás ve Slaném zasloužené pozornosti a oblibě, čehož opětným důkazem je v tyto dny učiněná koupě ze strany kuratoria hospodářské školy.

Ohrožené sady

Sbor ostrostřelců zve k závodní střelbě, kterou pořádá každou neděli a svátek. Nemáme ničeho proti tomu, když jednou za rok cesta k Lidicům a západní část sadů se uzavře pro obecenstvo, aby bylo ochráněno před smrtící střelou nějakého nešiky, když již ta „královská střelba“ musí býti, aby pouliční mládež měla svoje potěšení, jak šicové vedou „krále“ na střelnici. Musíme však se vším důrazem opříti se tomu, aby kvůli choutce několika pánů, kteří mají čas a peníze a mohou plýtvati náboji, bouchalo se na střelnici každé neděle a kžadého svátku. Sady jsou k tomu, aby aby obecenstvo mohlo v nich okřáti a právě v neděli a ve svátek odpoledne je doba, kdy jsou nejčetněji navštěvovány. Vzrůstem města posunují se objekty, které byly jindy na jeho obvodu do jeho středu. Jindy střelnice zvaná „šištot“ byla za městem. Tenkrát za návrším nad střelnicí přestával svět pro Slaňáka, který tam neměl pole. Bylo to místo opuštěné, místo popravní, jemuž se říkalo „na stínadlech“. Ale nyní? Může-li se připustit, aby jednou neb dvakrát do roka střílelo se do terče, nesmí se stříleti každou neděli. Rostoucí města musí se postarati, aby všecky objekty které ohrožují zdraví a životy obecenstva posunuly se za obvody jejich. Budova a sady střelnice se nedají ovšem posunout, ale střelná dráha, která by sloužila častější zábavě než dosud, bude se musit zřídit jinde, jinak by sady byly jen pro ty, kteří mohou se procházeti ve všední dny. Kdežto řemeslník a dělník, který má čas jen v neděli, museli by se spokojiti jen s částí východní a s partií kolem hřiště. Ba i sady u střelnice samé, majetek sboru, na jehož udržování přispívá obec a záložna, byl by nepřístupný a ztratil by nárok na podporu z prostředků veřejných.

Turistika

Pan Filip Brodský, operní pěvec z Mnichova, má ujíti ta 2 roky 30.000 kilometrů. Na své pouti zastavil se dne 10.července ve Slaném a uspořádal zde v hostinci Kufru při přátelském večírku přednášku, ve které svým humorem vylíčil všechny dojmy dosud zažité a pak zapěl několik písní. Dosud ušel pan Brodský za 9 měsíců 15.000 kilometrů. Vyšel z Vamberka a dle předem stanoveného plánu prošel Německem, Francií, Holandskem, Haličí, Bukovinou přes Uhry do Bosny a zpět do Čech. Cesta jeho povede ještě přes Švýcarsko do Itálie a v zimních měsících bude procházeti Švédskem. Každou chíli na cestě jest jkontrolován, aby se nevezl, neboť jest uzavřena sázka mezi mezinárodním svazem sportovním v Mnichově a sportovním sdružením v Ženevě, že zmíněnou trať za stanovenou dobu ujde.

Sebevražda

Josef Lieman, chovanec zdejšího okresního chorobince oběsil se v neděli dne 12.července na klice okenní v místnosti, kterou obýval ještě s několika jinými chovanci. Ku provedení svého neblahého činu využil chvíle, kdy jeho spolubydlící nebyli přítomni. Za příčinu jeho sebevraždy se uvádí, že již delší dobu byl churav a věděl, že se vícekráte neuzdraví.

Libor Dobner
29. 07. 2008, 11:04


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát