Klikněte zde
Dobré odpoledne, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - září 1908

Slaný

Město Slaný bylo zařaděno usnesením ministerské rady do III.třídy aktivních přídavků státních úředníků, čímž vyhověno tužbám místního sboru profesorského a státního personálu vůbec. Zařadění to je nejvýš spravedlivé vzhledem k počtu obyvatelstva a drahotě odpovídající třídě oné a byla tedy tímto zjednána jen náprava dle skutečného stavu. Zařadění do vyšších tříd usneseno pro řadu měst jak českých tak německých, též předměstí pražská a sice z důvodu, aby aspoň částečně vyrovnán byl větší výdej dle poměrů vyšší třídě odpovídajících. Stal se tím tedy jen skutek nejvyšší spravedlnosti vůči personálu státnímu. Aby snad občanstvo slanské se nemýlilo, považujeme za nutné dodati, že nemá zařadění podobné žádného vlivu na zvýšení nějaké daně neb přirážek, aneb druhotních poměrů, nýbrž vyrovnává se tím jen částečně příjem vydání dle třídy oné.

Tábor lidu v Slaném

konán byl dne 19.července politickým spolkem Osvěta. Jako hlavní řečník dostavil se říšský poslanec Hornof. Po 10 hodině zahájil tábor p.Dufek a vyzval přítomné, aby si zvolili předsednictvo. Zvoleni byli pp.Dufek, Hájek a Čížek. Předseda Dufek potom udělil slovo poslanci Hornofovi. Tento dlouhou řečí pojednal o invalidním pojišťování dělnictva a jeho významu. Pak podal přehled činnosti a úspěchů sociálně demokratických poslanců. Táboru bylo přítomno asi 1000 osob, za městskou radu dostavil se p.Václav Procházka.

Z pošty

Dnem 14.července zavedena byla v doručovací službě novinka, pozůstávající v tom, že listonoši při prvé obchůzce doručovací vychází o hodinu dříve nežli dělo se jindy a doručují po celém svém rajoně, což jest k dobru těm, kdož od poštovního úřadu bydlí vzdáleni a pro něž za dřívějších poměrů obchůzka tato vůbec neexistovala. Jak se dovídáme, učiněno v těchto dnech na všestrannou žádost též opatření, aby při prvním vybírání schránek o 8 hodině ranní vybírány byly vedle posavadních (na Husově třídě a náměstí) též schránky v Lázeňské třídě, u Brodu, Záfortenské ulici a na Komenského náměstí. Tyto čtyři schránky vybírány byly dosud teprvé po 10.hodině dopolední, takže dopisy tam vložené, jdoucí do severních neb západních Čech a do cizozemska ranním vlakem expedovány býti nemohly…

Defraudace v Libušíně

Již v měsíci lednu t.r. usnesla se obecní rada libušínská provésti revisi obecních účtů okresním výborem. Leč obecní tajemník JUC.Karel Hlaváč usnesení toto okresnímu výboru neoznámil, až teprve na naléhání starosty p.Heppnera stalo se tak začátkem měsíce července. Revise obecních účtů v Libušíně ohlášena byla na den 17.července odpoledne. Tajemník Hlaváč však na tuto revisi nečekal a dopoledne již v týž den opustil Libušín, aby se více nevrátil. Okresní revise shledala, že Hlaváč vedl účty velice nedbale a v nepořádku. Jednotlivé položky nebyly knihovány, doklady nezanášeny. Shledáno také, že byly vybrány peníze na záloženskou knížku soukromého majitele, uloženou v pokladně, obnosem 3.000 K. Za to v pokladně nalezeno na hotovosti 11.500 K. Jak velký je zpronevěřený obnos, nelze dneska ještě přesně zjistiti. Defraudovaný obnos nalézá se asi v té výši, co Hlaváč přepychově nad svou potřebu utratil… Mrtvola Hlaváčova byla dne 24.července večer nalezena na poli u Karlova Týna. Přivolaný lékař zjistil, že se Hlaváč otrávil morfiem. Do Karlova Týna přijel Hlaváč z Plzně.

Nouze o vodu

ve Slaném již opět nastala. Docházejí nás zprávy, že brzy v tom, brzy v onom stojanu voda neteče. Nedovedeme si však vysvětliti, proč městská rada veřejně neoznámí, ať již vyhláškou nebo obvyklým vybubnováním, že v jistých hodinách jsou stojany uzavřeny.

Staletý topol velvarský

Zajímavá přírodní památka u malovarského rybníka, konečně došel ochrany. Obec se nad ním slitovala, když nedávno silně ohořel zlomysně založeným ohněm a ohradila jej drátěným plotem. – Pozdě trochu, ale přece!

Z policejní kroniky

Paní Terezie Kaňková má od slanské obce koupené na hájích třešně a višně. Dne 12.červnece shledala z rána, že jí neznámí pachatelé na několika stromech ovoce otrhali a při tom také polámali hodně větví, takže jí vznikla škoda asi 40 korun. Poškozená sadařka věc tuto udala městské policii a ta pachatele nalezla a zatkla. Jsou to již policií trestaní výrostci: František Kasík, Antonín Procházka, Josef Zábranský a František Holanec. Všichni se k činu přiznali a udali, že jejich spoluvinníky jsou:František Černý, R.Hanisch, Jos.Blažek, Ant.Faigl a Václav Pakandl. Zatčení výrostci odevzdáni byli okresnímu soudu k potrestání. Později se ještě zjistilo, že titíž pachatelé asi také v touž dobu – v 1 hodinu v noci – na poli p.Františka Nováka pošlapali ječmen a zlomili několik stromů.

Krajský soud v Slaném

Němci úsilovně domáhají se zřízení krajského soudu v Trutnově. Vláda nevzpírá se tomu, jedná se jen o upravení jazykové otázky. Při tom všem zcela vážně pomýšlí zříditi v náhradu krajský soud v Slaném, aby se ulehčilo zemskému soudu pražskému v jeho ohromné agendě.

Knížecí návštěva na Zlonicku

Budenický zámek, zbudovaný v XVII.a XVIII století a důkladně opravený roku 1907, hostil po několik dní svého majitele knížete Karla Kinského, jenž se svou chotí kněžnou Alžbětou si přijel prohlédnouti zlonické panství, které zdědil právem prvorozenským roku 1904. Kníže vyjel 29.července o 9.hod. ranní z Heřmanova Městce automobilem a do Budenic přibyl téhož dne v poledne. V parku byla postavena z chvoje vkusná slavobrána, z níž prapory v národních barvách vesele vlajíce, první vítaly knížete na jeho panství. Před zámkem byl uvítán p.J.Bdezdíčkem, řiditelem velkostatku zlonického. V čekárně zámecké, kde byla shromážděna representace z okolí, uvítala knížete (česky) a kněžnu (německy) jménem okolí slečna Ella Pocheova, dcera knížecího správce z Hospozína. Jménem duchovenstva vítal vdp.Dušek, vikář z Charvátec. Poklonu složil dále p.c.k.okresní hejtman J.Schaller a pp.obecní starostové a sice za Šlapánice a Budenice Al.Starý, za Jarpice Šrámek, za Zlonice A.Štěpánek a za Hospozín p.J.Linda, okresní starosta velvarský. Jedniótlivé knížecí úředníky z cukrovarů, velkostatku, pivovaru a lesního hospodářství z Bilichova představili kněžně příslušní pp.řiditelové. Kníže s pp.starosty a duchovenstvem mluvil česky…Po 11.hodině večerní, po vyčastování pěvců a hudebníků pivem a uzeninou byl rozchod… Dne 30.června byl kníže přítomen zádušní mši v budenické hrobce, kterou sloužil dp.Fr.Komárek, farář budenický. Po této projížděl automohbilem, provázen jsa p.řiditelem J.Bezdíčkem, jednotlivé dvory a zámek. Odpoledne přijal návštěvu J.E.Františka hraběte Thun-Hohensteina z Peruce. Dne 31.července přehlížel kostel, špitál, cenetárnu, lékárnu, pivovar, cukrovar, zahradu a dvory. Odpoledne revanchoval návštěvu hraběti Thunovi na Peruci. 1.srpna dopoledne odjel automobilem směrem k České Kamenici, kde má také panství. – Kníže vyslovil nad správou svých statků a podniků úplnou spokojenost. Co u knížete musíme chválit, je jeho chování a časté užívání řeči české; oproti svému zvěčnělému otci je demokratičtějším a za svého pobytu na velkostatku mnohého kolemjdoucího zastavil a s ním rozmlouval. Tím získal oblibu občanstva, které by rádo mělo knížecí dům v Budenicích, což by jen hojný užitek okolí přineslo.

Stávka

Hrozící stávka dělnictva v továrně na svršky Rudolfa Steina a spol.ve Slaném urovnala se dne 11.srpna tím, že majitel firmy dal výpověď třem dělníkům a jedné dělnici strany národně sociální a dvěma dělníkům strany sociálně demokratické.

Hromadné domovní prohlídky v Motyčíně

provedeny byly v noci dne 11.srpna za intervence četnictva komisí od c.k.okresního hejtmanství v bytech tamnějších předáků anarchistických. Důvod k prohlídkám není znám.

Drazí nocležníci

Dne 15.července o 8.hodině večerní přišli do nádražní restaurace p.Jana Frolíka v Zlonicích dva neznámí muži, kteří zmeškavše prý vlak ku Praze jedoucí, žádali o nocleh. Do knihy cizinců zapsali se co Matěj Černý a František Kraus, obchodníci z Hořešovic, do Prahy cestující. Druhého dne odjeli ranním vlakem ku Praze (majíce lístky do Kněževsi) a s nimi zmizela vkladní knížka Okresní hospodářské záložny ve Slaném, znějící na 200 K a 3 bankovky á 20 K, jež byly v knížce vloženy, směnka na 600 K (co kauce zlonického pivovaru) a rodinné listiny. Toto vše bylo uschováno v posteli (pod podhlavničkou) v cizineckém pokoji. Na krádež se přišlo 20.července a celá věc udána na četnické stanici v Zlonicích, jež zjistila, že v Hořešovicích obchodníků s podobnými jmény není a zavedla úsilovné pátrání po dobrodruzích. Okresní hospodářské záložně ve Slaném sděleno, aby na uloupenou knížku nebyly žádné peníze vydány, což doposud – pokud víme – se nestalo.

Sebevražda

Dne 4.srpna podřezal se na Vinařické hoře Antonín Pokorný, horník ze Pcher.

Přejet vlakem

Dne 10.srpna přejet byl v Slaném u malé stanice 27 roků starý nádeník Josef Kopecký rychlíkem, který přijíždí kol 6.hodiny večerní. Krátce před tím žádal o přijetí do zdejší nemocnice, ježto však neměl žádných průkazův, nebyl přijat a nařízeno mu, by se jimi opatřil. Udal, že je zaměstnán při regulaci továrního potoka v Roztokách, kterou provádí stavbyvedoucí p.Pudil. U toho prý má také uloženu svoji knížku a je prý členem tamní nemocenské pokladny.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
09. 09. 2008, 11:09


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát