Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - říjen 1907

Občanský klub v Slaném

podal na příslušných místech žádost za subvenci na přestavbu zdejšího c.k.vyššího gymnázia a pak žádost okresnímu výboru za příspěvek, aby venkovské dítky mohly býti přijímány do zdejších škol měšťanských.

Naše obecné a měšťanské školy

zahájily minulý týden svou činnost. Zahájily ji v neutěšených poměrech způsobem velmi smutným. Dvacet sedm žáků bylo při zápisu do měšťanské školy chlapecké odmítnuto a na měšťanské škole dívčí čtyřicet čtyři žákyň. Považte, 71 dětí, z nichž mnohé touží po vyšším vzdělání, vrací se zklamáno od prahu našich škol a bude vysedávati bez zájmu a bez užitku nový rok, dva, tři v páté třídě obecné školy nebo v poslední třídě venkovské trojtřídky; tolik otců a matek odchází s trpkým vědomím, že jejich dětem bude se spokojiti jen s malou mírou vědomostí, kterou poskytuje obecná škola, poněvadž jim jejich chudoba brání, aby je zavezli do škol jiných měst. A přes toto obmezené přijímání žáků jsou naše třídy přeplněny. Zejména na dívčí škole vládnou poměry neudržitelné; osmdesát žákyň tísní se tu ve světnicích, kde je místa, vzduchu a světla sotva pro padesát dětí. Tyto poměry trvají na naší dívčí škole již několik let, ale letos vzbudily v obecenstvu tolik nespokojenosti, že jim povolaní činitelé budou sotva moci čeliti ještě déle svou dosavadní taktikou stálých odkladů, taktikou, která je tak pohodlná a u naší samosprávy tak oblíbená, která však nijak nepřispívá k zvýšení vážnosti autonomie.

Jednota českého střelectva

zakládá se ve Slaném. Účelem jednoty jest dle stanov povznesení tělesných i mravních sil v lidu českém, bratrství a humanita. Účelu toho domáhá se jednota: pěstováním cvičení ve střelbě, šermu, pořádáním veřejných cvičení, výletů a zábav, přednáškami, zpěvem, zřízením knihovny, podporou záslužným podnikům národním, podporováním činných členů v nezaviněné nemoci a pozůstalých po smrti těchže aj. Stejnokroj jest téměř týž jako sokolský, lišící se pouze zelenou košilí a na prsou kovovým odznakem. Jinak jest kroj prost veškerých odznaků hodnostářských. Kdož by se chtěli státi členem Jednoty českého střelectva, nechť se dostaví 18.září o 7.hodině večerní do hotelu Pražák, kde za účelem rozhovoru o založení této jednoty ve Slaném bude se konati první přátelská schůze.

Bílý prapor

vlál opětně ve dnech 7.až 9.září s budovy zdejšího okresního soudu na znamení, že místnosti věznice byly úplně prázdné.

Radniční hodiny v Slaném

budou v úterý dne 1.října spravovány a upozorňuje se obecenstvo, že toho dne nebudou správně ukazovat.

Očkování v Slaném

Za příčinou hrozící epidemie neštovičné zavedli veškeří lékaři slanští pravidelné očkování denně v hodinách ordinačních.

Historické nálezy na Budči.

Museum království českého dalo pátrati po místech, kde stávala kdysi památná Budeč. Objeveno již bylo prastaré pohřebiště a také nalezeny základy původní kaple budečské.

Raubíři Bláhové

Dne 1.září uhodil Josef Bláha, horník ve Svinařově, horníka Václava Seidla v průjezdě hostince „ve ville“ hasičskou sekerkou do obličeje.Odsouzen byl na tři dny do vězení, zostřeného jedním postem a ku zaplacení bolestného 10 korun.

Antonín Bláha, horník ve Svinařově a mladší bratr odsouzeného Josefa Bláhy, uhodil dne 3.září holí Josefa Mádla do týla, protože ho 1.září s Václavem Seidlem vyhodili z hostince. Byl odsouzen na tři dny do vězení, zostřeného jedním postem a k uhražení nákladu soudního.

Přejel dítě

Dne 16.září po 1 hod.odpoledne přejel kočí Josef Humeček, ve dvoře p.Ferdinanda Fischera ve Slaném v Palackého třídě blíže špýcharu 4letého hluchoněmého hošíka Jaroslava Buňatu. Ubohý hošík utrpěl těžké poranění, noha mu zlomena, takže musil býti dán do nemocnice, kde se dosud nalézá. Obviněný kočí byl po výslechu svědků u okresního soudu osvobozen a zproštěn z placení soudních nákladů.

Neštěstí

Dne 25.září zaměstnaný dělník František Šavrda v cihelně p.V.Dryáka ve Volšanech byl při kopání hlíny utrženou vrstvou do prsou udeřen a přeražena mu žebra tak nešťastně, že druhého dne zranění podlehl. Mrtvola nešťastníka byla soudně pitvána. Neštěstí to zavinil Šavrda svojí neopatrností.

Hudební spolek ve Slaném

Po vzoru jiných měst českých zřízen byl i v našem městě orchestr, jejž v činnost uvedl absolvent konzervatoře p.Antonín Verner. Město, chápajíc význam tohoto podniku vyšlo mu blahovolně vstříc povolením subvence. Poněvadž udržování úplného orchestru je spojeno se značnými výlohami peněžními, sešel se hudební spolek, jehož úkolem bude pěstovati hudbu vůbec, hlavně však hudbu orchestrální, pomocí stávajícího orchestru, jenž v krátké době bude doplněn na orchestr úplný. – Spolek sleduje ušlechtilé cíle umělecké, i očekává, že najde největší podpory a porozumění u těch kruhů, jimž rozkvět města po stránce hudební leží na srdci. Ustavující schůze tohoto spolku konala se dne 26.září, předsedou byl zvolen dr.Ferdinand Pietsch, c.k.profesor. Již v prvních dnech přihlásilo se přes 200 členů. K tomu nemálo přispěl i nízký příspěvek, jenž obnáší pouze 20 haléřů měsíčně. S potěšením konstatovati dlužno, že spolek hned na prahu své činnosti získal zakládajícího člena v osobě p.JUDra.Heřmana Janovského, statkáře v Trpoměchách, s vkladem 50 K. Spolek chystá v nejbližší době symfonický koncert, při němž členové budou požívati obvyklé výhody polovičního vstupného.

Velké neštěstí na dole „Felix“ v Zákolanech

Dne 26.září o 9.hod.dopolední zaplaven byl kamenouhelný důl „Felix“ v Zákolanech. Ze zaměstnaných horníků 5 se jich zachránilo, 6 však zůstalo v zatopeném dole; jsou to: M¨ller z Kolče, Salaba z Volovic, Kolářík z Trněného Újezda, Vojt.Machalický a Mencl z Votvovic. Poslední dva jsou svobodní, druzí ženatí a vesměs otcové rodin. Voda provalila se velikým množstvím ze strany západní, tj.směrem od Zákolan. Na záchranu nebylo lze pomýšleti, ježto voda učinila vstup do dolu nemožným. Od 26.září čerpá se voda z dolu. Záchranné práce řídí vrchní báňský komisař p.Josef Čížek ze Slaného za účastenství báňského rady p.Bendy z Prahy a c.k.okresního hejtmana pana J.Schallera ze Slaného. Technické práce řídí vrchní báňský inženýr p.Němeček z Libušína, báňský inženýr Hummel z Kladna a řiditel továrny p.Zikmund Mauthner ze Slaného. Majiteli dolu jsou od krátké doby pp.Fencl a Foltýn z Prahy, kteří důl koupili od p.Viktorina z Mělníka. – Neobvyklý je pohled na prostranství mezi dolem a strojovnou. Čtyři lokomobily, půjčené c.a k. vrchním správcem p.Molitorem ze Zvoleněvsi, pracují pod dozorem vrchního inspektora p.Soukupa neustále. Třemi proudy chrlí se voda, v minutě asi 800 litrů. Nejvíce teče potrubím, jež položeno dne 30.září v noci od čerpadla „Tangy“, které dodala firma Breitfeld a Daněk. Dne 1.října došla z dolu „Caroli“ ze Slaného pumpa systému „Schwade“. Místodržitel hr.Coudenhove navštívil místo neštěstí ve dnech 27.a 28.září; dne 1.října přibyl vrchní komisař dr.Kloss z ministerstva orby. Voda rychle klesá. Dne 3.října odpoledne ve 4 hodiny konečně se k horníkům dostali a je vynesli. Jeden jevil známky života, o pěti ostatních nemůže se tvrditi, zda jsou mrtví, či mohou býti k životu přivedeni.

S.K.Slavia Juniors

Porazila dne 3.října t.r. S.K.Slaný 6:0, (3:0). Výsledek ten jest dosti značný, třebas pomáhali Juniorům Pulchert a Baumruk z I.teamu Slavie. Slanští nejspíše podceňovali Juniory a nepřipravili se důkladně. Nevím, měl-li forward trému, ale mohl čestněji obstáti. Ovšem, musil by důkladně trainovati a ne jako centrforward a pravá spojka, kteří šli do zápasu úplně bez trainigu. Hra držela se v obou půlích. Slavie lepší ve střílení zásluhou Baumrukovou a Pulchertovou. Pravé křídlo a spojka Slaného nedrželi místa a následkem toho hrála pouze levá strana. Half byl nejlepší řadou mužstva až na Lieberzeita, který pokřikováním trémoval ostatní hráče. Holeka, zařazený na místě Smoly, který odbývá službu vojenskou u námořnictva v Pole, nikdy nám toho nenahradí. Soudce přehlížel na obou stranách ruce, jinak dobrý. U Slavie nejlepší Baumruk, který chtěl nastříleti co možná nejvíce goalů. Průběh hry: Slaný vyhraje, los volí brány. Slavie má výkop. Prudký útok však zadržen a ihned oplacen. Oboustranné útoky, goalmani zasahují do hry. Koutecký maří všecka sóla podnikaná Baumrukem. V 17 minutě Baumruk neobsazen střílí 1 goal. V 21 minutě Baumruk ze sóla dává 2 goal. Sólo Kupcovo končí v autě, jakož i ostatní útoky téhož. Kupcovu ránu chytá goalman. Slavia offside. V 33 minutě Štulík chytá míč v leže, který mu však utíká z ruky do brány. 3 goal. Slaný přestavuje mužstvo. Doubravský jde do backu, kde koná záslužnou práci. První půle končí v poměru 3:0 pro Slavii. V druhé půli hledí Slaný srovnati; sevře Slavii; všecky rány jdou však vedle. V 7 minutě podniká Slavia útok, z něhož dobývá 4 goalu. (Offside?) Roh pro Slaný zahozen Kupcem. Následují 3 rohy pro Slavii. Dvě scrumage před brankou modrých rozuzleny Chládkem a Kupcem. Ve 35 minutě získává Slavie 5 goal a před koncem scoruje ještě po šesté. Výsledek 6:0 pro Slavii.

Neštěstí

Dne 3.října bavilo se několik hochů v Zlonicích tím, že setřásali ve stromořadí, vedoucím ze Zlonic do Budenic, kaštany. Při tom spadl 8letý Jaroslav Petr náhle z výše asi 8 metrů a zůstal tu na tvrdé půdě ležeti s roztříštěnou lebkou mrtev.

Libor Dobner
09. 10. 2007, 19:09


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát