Klikněte zde
Dobré odpoledne, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - říjen 1908

Rada královského města Slaného

se usnesla, aby zemská školní rada byla požádána, ať po případě navrhne, by zdejší gymnasium bylo proměněno v osmitřídní reální gymnasium. Vedla ji k tomu úvaha, že abiturienti osmitřídního reálného gymnasia budou moci bez nesnáze vstupovati i na universitu i na techniku; dále to, že již od dřívějších let abiturienti zdejšího gymnasia odcházeli na báňskou akademii neb volívali si zaměstnání v obchodních a průmyslových ústavech. Nyní budou moci i strojní neb stavební inženýrství si voliti; jsou to veskrze povolání, k nimž mohou nabýti chuti z pozorování zdejšího života… Pro praktický život, vyjmeme-li theologii, o které posud není známo, zda bude takové abiturienty přijímati, je osmitřídní reálné gymnasium výhodnější, neboť abiturienti jen klassickou filologii nebudou moci studovati.

Policejní řád ve Slaném

máme pouze proto, aby nebyl zachováván. Již mnohokráte jsme poukazovali v tomto listě, jakým zlořádem je vyvážení hnoje z domů v době polední, ale nic platno. Náprava se neděje. Za krásného letního odpoledne v úterý 11.srpna t.r. byl zrovna po jedné hodině vyvážen hnůj z jistého domu a hromaděn na Komenského náměstí. V Havířské ulici pak touže dobou jiný domácí čistil své hnojiště týmž způsobem. Bacily vesele lítaly na sluníčku. Inu, chtějí si užít léta a trochu se rozmnožit a dostat se také někam jinam, ne pouze být stále v žumpě! Bude už konečně jednou učiněna v této věci náprava?!

Velvarská policie

by opravdu zasloužila ze strany svých představených povzbuzení k horlivějšímu konání svých povinností. Jeden důvod: před čtrnácti dny nechala několik zpitých tuláků řáditi od rána do večera po náměstí, aniž by zakročila. Teprve, když hojně školních dětí se na zpustlíky dostatečně vynadívalo, a když občané by byli sami ne tuláky, ale policajty pro jejich liknavost kárali – páni strážníci s velkým rámusem odvedli jednoho chlapíka k soudu a ostatní rozehnali. Jiný důvod: denně skoro mlékařka z Miletic nechává své psy státi u sochy na náměstí. Psi štěkají od rána do večera jako na lesích, až občanům uši zaléhají. Ale policie nezakročí. Ne a ne!

Oslava 60.výročí zrušení roboty

uspořádána byla pod záštitou městské rady ve Mšeci dne 6.září. Pořad: Dne 5.září o 8.hodině večerní pochodňový průvod a proslov před radnicí; dne 6.září o 10.hodině dopolední promenádní koncert na náměstí, o 11 hodině dopolední tábor lidu, na němž promluvil poslanec Rud.Bergmann a jiní. O 2 hodině odpolední seřadění súčastněných korporací u hostince p.Picha a průvod do zahrady hostince p.Houdy, kde byl uspořádán koncert a lidová slavnost. Večer se uskutečnila akademie v sále hostince pana Houdy.

Akademie

pořádaná dne 29.srpna studentsvem ze Smečna i okolí, měla pěkný úspěch morální a hmotný. Čísla orchestriální i výkony jednotlivců odměněny potleskem ne méně upřímným než zaslouženým. Podrobnější zprávu přineseme příště.

Bojkot na pivo na Kladensku a Slansku

uvalilo dělnictvo v těch hostincích, kde je pivo zdraženo. I v hostincích při závodech a kantinách netočí se od 1.srpna ani 2 procenta piva proti dřívějšku.

Zraněn

Dne 10.srpna přišel do hostince Bubeníkova v Motyčíně dělník Janoušek a zeptal se hostinského, zda prodává již lacinější pivo. Hostinský rozčílil se touto otázkou do té míry, že dělníka chytil a prudce jím mrštil na uliční dlažbu. Janoušek byl při tom těžce na hlavě zraněn a musil býti dopraven do nemocnice. S hostinským zavedeno bylo trestní vyšetřování.

Černý květ

Dne 23.září po 1.hodině půlnoční nechala se 16letá Aloisie Králová ze Slaného blíže nádraží osobním vlakem přejeti. Příčinou zoufalého činu byla prý nešťastná láska.

Pozor na houby!

Dne 28.srpna nasbírali Antonín Cerman z Kralup se svým 13letým synem Václavem v Dolanském lese jedovatých hub, které v domění, že jsou jedlé požila celá tříčlenná rodina k večeři. Na to v noci na 29.srpna dostavily se u nich známky otravy; oni však lékařské pomoci nevyhledali. Když odpoledne nikdo z bytu nevycházel, bylo to sousedům nápadno a proto vnikli do bytu. Tam nalezli oba manžele i jejich syna v bolestech. Přítomný tovární dělník Jan Čeněk přivolal ihned MUDra Kokošku a MUDra Felixe. Později povoláni též městský lékař MUDr.V.Kubr a MUDr.Srba. Zjistili otravu houbami, jíž podlehla nejdříve dne 31.srpna Marie Cermanová, 40letá, a téhož dne o 11.hodině manžel její Antonín Cerman 38letý. Syn Václav bude dle úsudku lékařů při životě zachován.

K situaci

Obavy, že dojde na Balkáně k válce, jsou bezdůvodny. Srbsko nepodnikne šílený krok vyhlásiti oficielně válku. Je však možno, že bude pracovati k utvoření rot, které by v Bosně a Hercegovině vyvolávaly nepokoje. V Bosně a Harcegovině samé nejeví se však pro toto hnutí sympatie. Co se týká Černé Hory, ujistil kníže Nikola rakouského vyslance, že vzdor vzrušení a těžké situaci v zemi přeje si udržení dobrého poměru k Rakousku. V otázce konference je jisto, že Rusko si ji rozhodně přeje, Francie souhlasí z řátelství, Itále přijme návrhy bez nadšení. Anglie, která klade váhu na na kladné styky s Ruskem, vymiňuje si přesně vytčený program. Německo bude souhlasiti a eventuálně zaujme stanovisko jen k programu. Rakousko pak nestaví se proti konferenci zásadně…

Tak vida!

Do Vídně došly zprávy z Berlína, že říšskoněmecký svaz oceláren obdržel velkou zakázku železničního materiálu do Rakouska, přes všechna namáhání železářského kartelu rakouského. Jedná se o 180 vagónů ocelových kolejnic pro městské dráhy vídeňské, které dodány budou z oceláren říšskoněmeckých. Praví se, že rakouské závody nejsou zařízeny na výrobu kolejnic s takovým profilem, jaký byl žádán. Kartel žádál tudíž, aby byl vypsaný profil změněn. Městské dráhy vídeňské však nesvolily jednak z důvodů technických, jednak že ceny říšskoněmeckých závodů byly výhodnější. – Po poprasku spražskou dodávkou potrubí je tato zpráva senzací prvého řádu. Táž Vídeň, která šílela vztekem nad tím, že Praha dala přednost francouzské firmě před rakousko německým kartelem, zadává sama své dodávky do ciziny a odpírá je témuž rakousko německému kartelu.

Zahájení veřejné dopravy na místní dráze Smečno – Slaný

Aby bylo vyhověno všeobecnému přání obecenstva, byla dosavadní vlečná dráha Smečno – Slaný, určená dosud pouze pro dopravu zboží panství smečenského, proměněna na veřejnou místní dráhu, zatímně ovšem pouze pro dopravu zboží, která bude v nejbližších dnech zahájena, jakmile dojde formální povolení c.k.železničního ministerstva. Zpočátku budou otevřeny stanice Slaný – místní dráha, Studňoves a Smečno, jakož i zastávka Přelíc, na nichž bude obyčejné zboží i rychlozboží k dopravě přijímáno a dodáváno a sice na stanicích v obvyklých úředních hodinách; v zastávce v Přelíci pak přímo do vlaku neb z vlaku od vlakvedoucího. Tímto otevřením veřejné dopravy bude poskytnuta občanstvu v obcích ležících podél místní dráhy možnost levně zboží do Slaného dopravovati neb ze Slaného odebírati, a to tím spíše, že jest zvláštní úmluvou také postaráno o levnou dopravu z nádraží slanského do města a opačně. Mimo to se tímto spojením umožní přímá doprava zboží všeho druhu ze všech stanic dráhy Buštěhradské do všech stanic dráhy Pražsko – Duchcovské, což znamená značnou úsporu času i dopravních výloh, při čemž sluší na to upozorniti, že tím docíleno bylo neobyčejného zkrácení dporavy ze Slaného do všech stanic Buštěhradské dráhy s jejími odbočkami směrem k Chebu. Mimo to bude tato místní dráha spojena s dolem Schöller poblíže Libušína, čímž bude umožněno dopravovati uhlí z tohoto dolu beze všeho překládání nepoměrně levněnji než dosud do všech míst podél místní dráhy a jmenovitě i do města Slaného. Pro tuto dopravu uhlí jsou stanoveny vyminečně nízké tarify. Lze očekávati, že občanstvo výhod této nové veřejné dráhy hojně bude používati, čímž přispěje se také k tomu, že bude možno po čase přikročiti i k dopravě osob. Den zahájení dopravy bude veřejně vyhlášen.

Na novou školu

Ve smyslu paragrafu 65.zákona o okresní zastupitelstvu udělil okresní výbor ve Slaném povolení Kvílicům k výpujčce K 6.500, Plchovu k výpůjčce 8.000 K, Lotouši k výpůjčce 8.000 K, Neprobylicům k výpůjčce 18.000 K a Třebízi k výpůjčce 17.000 K, vesměs na stavbu školní budovy v Kvílicích.

Na důlu Michael

u Brandýska postaven nový centrifugální vodní čerpací stroj, poháněný proudem elektrickým. Stroj je o 250 koňských silách a vyčerpá 25 hl vody za minutu.

Za živa pohřbeni

Na dole Mayrově zavalila se dne 6.října o 7.hodině večer následkem výbuchu plynu štola, v níž pracovalo devět horníků. Lhoták z Kladna a Šíma z Rozdělova, otcové rodin, byli zasypáni, kdežto ostatním podařilo se ještě včas uniknouti. Teprve po třicetihodinovém úsilí podařilo se nalézti zasypané horníky – ale již jako pouhé mrtvoly. Hledání bylo ztíženo tím, žer se nevědělo určitěji, kde asi nebožáci zřícenou zemí byli zavaleni.

Sebevražda

Dne 10.října nalezena byla z rána 17 roků stará, do Kmetiněvse příslušná služka Anna Mudrova na půdě domu čp.107 v Slaném – oběšená. Příčina sebevraždy není známa. Dívka již podvakráte pokoušela se o sebevraždu otrávením.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
09. 10. 2008, 12:27


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát