Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - listopad 1908

Buml

V době, kdy ve zněmčených městech Karlových Varech, Teplicích, Ústí, v Podmoklech, Litoměřicích, Liberci, v Mostě a jinde němečtí výtržníci kamením vytloukají české besedy a příbytky českých lidí, kdy českým menšinám odpírají Němci nejnutnější potřeby školské, kdy pro český hovor jsou lidé do krve týráni v ulicích, pořádají buršáci v Praze denně v hlavní třídě buml, což jest spoečnou procházku a to jen proto, že chtějí české obyvatelstvo, rozechvělé zprávami o surovém pronásledování českých menšin, pobouřené ničemným zmarem sněmovního zasedání, krajně podrážditi a vehnati je na šavle policejních strážníků a na bodáky vojska. Těm buršákům a jich profesorským, poslaneckým rádcům a vůdcům jde jedině o to, aby vyvolali krvavé výtržnosti a poskytli novinářským šmokům hojnou příležitost ke špinění Prahy a ke štvaní jak proti ní, tak proti národu českému. Buršáckými provokacemi hledí se zákeřně zasáhnouti do politických věcí – na škodu české věci.

Spojení Slaného

s Kladnem, Novým Strašecím a Rakovníkem dalo by se výhodně docíliti, kdyby rychlíky pražsko – duchcovské dráhy stavěly v Kolči. Odtud by cestující snadno přešli do blízké stanice buštěhradské dráhy, Zákolan, kde by pohodlně a včas zastihli osobní vlaky této dráhy a pak po této trati dostali by se přímo do všech těchto tří zmíněných měst. V příštím, květnovém období bude asi zrušena rychlíková zastávka v Kněževsi, poněvadž odpadla příčina, pro kterou tam byla zřízena, a tu náhradou mohla by býti přeložena do frekventované Kolče. Vznášíme tímto na městskou radu slanskou a okresní výbor důtklivou žádost, aby včas přičinili se o to, by při zdělávání letního jízdního řádu na tento náš naléhavý požadavek vzat byl zřetel a dle možnosti vyplněn.

Ve Velvarech

byla založena v polovici října veřejná čítárna a knihovna. V čítárně jsou vyloženy veškeré české deníky a množství revuí a týdeníků našich. Je to velice pěkný podnik, umožněný slušnou podporou města, okresu i jednotlivců, jimž náleží plné uznání. Velvary, které přece leží v srdci Podřipska, jž dávno měly míti čítárnu a knihovnu a neměly-li jí, musejí si jí teď tím více vážit. V čele města stojí dr.Srbek, v čele okresu statkář Linda, lidé to velmi inteligentní – doufejme, že nedají tito pánové čítárně a knihovně zaniknouti.

„Prager Tagblatt“

Pan Josef Burka, hoteliér „na poště“ z vlastního uznání vyloučil ze svého hotelu Prager Tagblatt. Také pan H.Bloch, kupec v Benešově třídě přestal odebírati list ten, jejž bral jen z ohledů obchodních. – Podobné zprávy, jež nás dále dojdou, ochotně uveřejníme.

Israel.Frauenverein

Ze Slanského obzoru se dovídáme, že ve Slaném existuje v roce 1903 (!) založený „Israelitischer Frauenverein“, tedy spolek, dle zpráv sice podpůrný, humánní, ale německý. Konstatujeme prostě veřejně toto faktum a nejvýš – mírně řečeno – vyslovujeme své podivení na tím, jak je to vůbec možno, že tam, kde muži vydávají se za Čechy, jich ženy mají německý spolek.

Ostuda

Na domě číslo 454 ve Slaném nachází se již dlouhá léta železná tabulka s tímto nápisem: Bolzano, Tedesco & Co., Schlan. Pod nápisem jest šipka. Tabulka tato hanobí naše české město již dlouhá léta. Četné deště a větry, slunce, mrazy a sněhy nepůsobily na ni právě příznivě – jeť celá rezavá. Uzná konečně naše městská rada za vhodné dáti ji odstranit?

Nezničitelná hromádka

Pro okrasu města zvedá se mezi okresním domem a hotelem „u bílého beránka“ jako besední cíl psů, stravovna vrabců a holubů, pro radost chlapcům a na překážku povozům hromádka štěrku, slámy, kostí, hadrů, prachu a bláta. Tato hromádka jest nezničitelná! – Psi hromádku sice rozhrabou, vozy ji sice rozjezdí, chlapci ji sice po ulici rozmetou, ale marbě! Přijde cestář, shrabe kameny, slámu, kosti, hadry, prach a bláto a hromádka zvedá se jako besední cíl psů, jako shromaždiště vrabců, pro radost chlapcům a na překážku povozům znova. Jest nezničitelná! I hadr, i kost, i sláma zachovávají přesně svou polohu a místo. Psi ji sice opět rozhrabou, vozy rozjezdí, chlapci rozmetou: ale přijde cestář a smete pečlivě hromádku opět. Jest nezničitelná!

Neštěstí

Dne 16.října otrávilo se 5leté děvče Anna Hurdova v Drnově následkem požití durmanu. Nešťastné děvčátko zemřelo dne 17.října. - Dne 25.října ve stanici Zvoleněvsi spadl mezi jízdou brzdič Bedřich Lísner ze Slaného s vlaku. Dostav se pod kola byla mu hlava a nohy uříznuty.

Z kruhu slanských žen

se nám píše: „Ženy české!“ Tak jsme vyzývány na nárožích, v obchodech a jinde, abychom konaly svoji povinnosť národní a kupovaly jen české výrobky od svých lidí. Kdo však větší vinu nese na tom, že těžce se emancipujeme od koupě výrobků cizích, nabízených nám firmami vesměs nepřátelskými? Kdo je chefem, majitelem, řiditelem a vůbec vlivným členem našich závodů, obchodů, kanceláří, písáren? Zajisté, že v 99 procentech muž. Vy muži jste to, kteří beze studu snesete urážku vídeňského agenta ve tvář vám vmetenou, že se v Čechách bez češtiny obejde, vy muži přijímáte pražské zásilky s německými adresami a učně své pronásledujete, nesou-li z pošty balíky s německými adresami zjevně. Sami k sobě nemáte tolik úcty, abyste zboží s německou adresou vrátili, neboť stydíte se sami za svou zbabělost, že nedovedete se ohraditi proti cizácké drzosti, která vám němčinu všude vnucuje. Co jste vy, muži, zmohli například v parlamentě? Zalarmujete celý národ, vydobudete když ne českou universitu v Brně, tedy alespoň almaru pro pedela na české universitě v Praze! Kdybyste národní cti své dbalí byli, sami Němci by vám vše na vládě vydobyli a jak rádi a jak rychle…Abychom nezapomněly: Co by zasluhoval zdejší obchodník, Čech jako bota, který k výtce naší, proč mluví s vídeňským agentem německy, odpověděl: „Proč bych nemluvil, vždyť já trochu umím!“ A takových bačkor jest mezi vámi, pánové, mnoho, velmi mnoho. Upřímně řečeno, pánové a přednostové domácností, že každý druhý! Přejete si ještě maličkost? Nuže, byla zřízena nová česká sirkárna. Že jsou výrobky její výborné, o tom svšdčí strach německých továrníků, kteří z obavy, že výborné toto české zboží vytlačí jejich tovary, horempádem snížili své ceny. Proti zboží špatnému by zajisté cen nesnižovali. Němečtí továrníci zahájili tedy boj proti jediné nové české sirkárně snížením cen; nikoli tedy hanobením, protože dobře vědí, že nepravdivým pomlouváním sami by si škodili. A co se nestalo? Sami Češi nové sirky haní, sami našinci kolik chyb na nich vidí. A kdo jsou ti osli, pánové? My ženy nikoli, my nekouříme! Nuže, pánové, nejdříve buďte nám sami příkladem, mějte sami trochu hrdosti národní, uvědomělosti a sebeúcty, my jsme věrné družky vaše a s radostí vás budeme následovati.

Israel.Frauenverein

ve Slaném bude změněn v nejbližší době na spolek český. Na českých stanovách - jak se nám z hodnověrného pramene sděluje – se již pracuje.

Obětavost

Obětavostí rozumíme ono šlechetné jednání, které nedbajíc vlastního prospěchu směřuje k blahu rodiny, obce, národa. Vzdělávati se a baviti ušlechtile prospívá jednotlivci bezprostředně, národu prostředně, totiž tím, že mocnější je národ skládající se z příslušníků vzdělaných a ušlechtile se bavících než ten, jejž tvoří jedině nízkým požitkům oddaní lidé. Proto nemělo by se mluviti o obětech pro literaturu a divadlo, jako je nesmyslné mluviti o obětech pro módu; ovšem, moderní šaty musí míti každý, ať stojí co stojí. Co ale přinášejí nové knihy, to už nestojí za zvědění.

Ze školy

V Kladně 22.listopadu při vučování náboženství tázel se katecheta Bednář žáků na řemeslnické škole v I.ročníku: „Jmenujte mně muže, kteří zemřeli pro víru jako mučedníci.“ Jeden žák se hlásí: „Jeroným Pražský!“ Katecheta vrtí hlavou a povídá: „To nebyl mučedník.“ Jiný žák: „Mistr Jan Hus!“ Katecheta jako hadem uštknut zvolal: „To nebyl mučedník, to byl kacíř!“ Žáci: „To nebyl kacíř, to byl mučedník. Byl upálen!“ Katecheta: „Byl z církve vyobcován a proto byl kacíř!“ Žáci křičeli a katecheta křičel, takže dalšímu nebylo v tom zmatku rozumět. Když se vřava utišila, jeden žák se hlásí. Katecheta ho vyvolá a žák jmenuje: „Jan Nepomucký.“ A žáci křičí: „To nebyl mučedník, to byl doktor!“ – Zajímavý obrázek ze školy.

Černý květ

Alžběta Graslova, 18letá služka ve Slaném, nechala se dne 4.listopadu o půl 4.hodiny odpolední „na skalkách“ pod zahradou p.Štekla v sebevražedném úmyslu nákladním vlakem přejeti. Strojvůdce, zpozorovav nešťatsnici na kolejích ležící, zastavil vlak, nicméně přece jí byla pravá ruka skalpována a tři prsty uříznuty. Nešťastná služka byla dopravena do zdejší nemocnice.

Neštěstí

Na dolu Schöller v Libušíně byl při práci zasažen horník Antonín Pencut z Nového Strašecí náhle se utrhnuvším kusem uhelného balvanu do hlavy tak nešťastně, že mu bylo vyraženo oko.

Oheň

Dne 24.listopadu vyhořela v Rudě stodola rolníka p.Františka Dvořáka. K ohni dostavili se sbory hasičské: místní, novostrašecký, pecínovský a rynholecký.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
04. 11. 2008, 12:34


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát