Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - prosinec 1908

Demonstrace

Nesmírné utrpení českých menšin na poněmčeném severu a prohlášení stanného práva nad Prahou nalezly ve Slaném ohlasu. Dne 8 t.m. po šesté hodině večerní uspořádána byla zde demonstrace. Okresní hejtmanství se zavčas o projektovaných demonstracích dovědělo a povolalo do Slaného pohotovost četnickou. Když pak demonstrace začaly, v nedlouhé chvíli objevili se v ulicích také četníci pod vedením okresního sekretáře p.Vysokého, koncipistů Vaňka a Šilhana. Demonstranti, kteří provolávali hanbu a zpívali národní českou hymnu byli rozehnáni. Toto četnické zakročení nepůsobilo na lid uklidňujícím způsobem, nýbrž jej ještě více rozdráždilo a lid, neposlouchaje rady a prosby svých předáků, vytloukl v kasině okna. Mezitím, co četnictvo hlídalo Husovu třídu, po níž nechodil nikdo, než klidní, procházející se občané a četné dámy, pak lidé ubírající se do divadla, řinčelo sklo v kasině a u obchodníků Herze a Becka. – Četnictvo vůbec osvědčilo snahu stále vyklízet Husovu třídu. Zatlačovalo každé chvíle lid do vedlejších ulic. Zvláště horlivě si při tom počínal koncipista p.Vaněk, jenž až do ochraptění svůj hlasový orgán namáhal. Rovněž horlivým byl jeden z četníků, jenž bez rozkazu a bez příčiny sňal s ramene pušku a napřaženým bodákem pomáhal „vyklízet“ a zatlačoval odcházející lidi z Husovy třídy. Po osmé hodině byli četníci odvoláni. Demonstranti klidně ještě procházeli po ulicích, jen si stěžovali na jednání četníků. Později ještě byla vytlučena okna v továrně Steinově, u obchodníka p.Katze, Proppra J., firmy J.Propper synové a také několik tabulek u p.H.Löwita. Kdosi hodil kamenem do okna pana dra.Hamerschlaga, ale byl ihned okřiknut: „Tam ne, to je lidumil!“ Následovníků jeho čin nenalezl.

Národní obětavost

Akcionáři pivovaru na Smíchově, který jest po plzeňském největší, neboť navařil loni 570.000hektolitrů piva a docílil čistého zisku asi půldruhého miliónu korun, nedali na vlastenecké a národní účele letos v poslední době ničeho! Celkem brali 5% dividendy a 37,5% superdividendy, celkem tedy 42,5%! Bohatý banket, který ku pctě akcionářů správa závodu pořádala, jak ovšem ani jinak býti nemůže, a na němž servírováno vše, co jen hrdlo ráčí, skončil dobře a vesele a pilo se při něm nejen smíchovské, ale také – plzeňské! A při tom vzpoměli si páni akcionáři na popud jednoho vlastence na národní účely a vybrali 40 korun ve prospěch Národní jednoty pošumavské. – Denní listy, píšící o tom, nazvaly to: „Národní dar“ – my to jmenujeme jinak, snad správně: „Žebrácká národní almužna!“

Konfiskace

V listopadu vydal okresní výbor ve Velvarech plakát, v němž obyvatelé tohoto okresu byli vyzváni, aby odebírali zboží pouze u Čechů. C.k.okresní hejtman pan Schaller plakát zkonfiskoval, poněvadž prý založena byla v jeho obsahu skutková povaha přečinu zákona o pobuřování proti druhé národnosti. Okresní výbor podal proti konfiskaci námitky.

V Sazené u Velvar

pořádali rolníci dne 14.listopadu velký zaječí hon. Po honě, na „poslední leči“ rolník Pejšek učinil k hostům, kteří se sešli v hostinci, vyzvání, aby přispěli něčím na agitační fond strany agrární. Vybráno bylo slečnami Řehákovou a Plzákovou 66 K. Na to okresní soudce velvarský p.Šolc, vhodně upozornil na to, že je národem českým nejen strana agrární, jejíž oprávněnost ovšem uznal, nýbrž i strany jiné, a proto že toto příslušenství k národnímu celku měli by přítomní uplatniti též další sbírkou ve prospěch některého účelu všenárodního, kupříkladu Národní jednoty severočeské. Na to tytéž slečny podnikly druhou sbírku, jež vynesla ve prospěch menšin severočeských 54 korun. – Uvádíme tuto okolnost ve veřejnou známost za tím účelem, aby v nynější době všenárodní tísně i jinde lovci a střelci pamatovali nejen na své strany, ale i na zájem národního celku.

Místní dráze ze Slaného do Kačice

udělena byla koncese.

Hromádky hlíny

na ulici mezi okresním domem a hotelem „u bílého beránka“, v řadě po vojensku sestavené, oslňují oko cizinců do Slaného přicházejících nejen svou krásou přírodní, ale překvapují také svou velikou praktičností. Za prvé: rychlá jízda městem se zapovídá a hle! Kdo zamezuje lépe překročení toho nařízení než tyto hromádky, které, ať měkké ať tuhé, rozježděny bývají vždycky. Za druhé: Smetí z ulice by se musilo jinam odvážeti a takto dá se k hromádkám snadno přimésti. Za třetí: Podporuje se jimi moderní hygiena a pěstování tělocviku; školáci i neškoláci provádějí v jejich řadách běh o závod s překážkami, skok do výšky i do dálky. Za čtvrté: Zastavuje se vchod do domů a konečně při minulé demonstraci ukázala se praktičnost jejich ještě v jiném světle; jsou-li zmrzlé, člověka přece nezabijou, ale okno se rozbije. Proto se také neodvážejí hned, když se ze silnice sehrabou, nýbrž seřadí se a asi dvě, tři neděle oslňují oko cizinců a překvapují příchozího svou krásou a praktičností – až zmrznou. Zmrzlé dají se rozkopati velmi těžce. Tento týden byli jsme svědky práce této namáhavé!

Kníže Jiří z Lobkovic zemřel

Bývalý nejvyšší zemský maršálek kníže Jiří Lobkovic zemřel dne 21.prosince v Praze po krátké nemoci. Po smrti hraběte Jindřicha Clam Martinice a Karla Schwarzenberga byl Jiří kníže Lobkovic poslední představitel státoprávní šlechty české, poslední to generace české šlechty, která zasáhla vynikajícím způsobem do českého národního a státo právního zápasu. Po dlouhá léta byl vůdcem konservativní šlechty a vedl ji vždy, pokud mohl, nejtěsněji po boku českých stran….

Okresní výbor ve Velvarech

konal dne 11.prosince schůzi, na níž mimo jiné jednalo se též o konfiskaci plakátu ze strany c.k.okresního hejtmanství ve Slaném. Před okresním hejtmanem panem Schallerem měli doposud nejen sedláci – starci, kteří pamatují dobu pánů Franců nýbrž i mladí rolníci, náležející pokrokovým generacím, tzv.respekt, to je, klaněli se mu a mlčeli před ním víc nežli je třeba a slušno mužům neodvislým. Na této schůzi okresního výboru však měl jediný starosta bukolský, p.Tůma, odvahu ukázati pana hejtmana v pravém světle. – Pan starosta Tůma totiž poukázal na málo vlasteneckou činnost okresního hejtmana pana Schallera, která se jeví nejen v konfiskování plakátu okresním výborem vydaného, ale i v tom, že pan hejtman na slánském hejtmanství němčinu podporuje a udržuje v dopisování s úřady. Když pan hejtman se ohradil, že tvrzení páně starostovo je lež, pan starosta právem se odvolal na nespočetné doklady, jimiž může panu hejtmanovi posloužiti. – Dokud žijí sedláci charakteru Tůmova, je milo žíti v Čechách!

Co položíte pod vánoční stromek?

Blíží se doba vánoční a s ní otázka, čím překvapiti své drahé? Mnoho, ba velmi mnoho peněz vydá se u nás v této době za dárky, a bohužel za předměty ceny pochybné nebo pomíjející, které těší okamžik, ale již po několika dnech leží nepovšimnuté. Naše obecenstvo často však při koupi dárků vánočních zapomíná na skvost, jenž má býti nám nejdražší – na českou knihu – jež těší, baví, poučuje a jest nejlepší přítelkyní člověka, skýtá požitek nejen obdarovanému, ale často i celé rodině. Dárky knižní u všech národů došly ke cti – tím více mělo by na ně býti pamatováno u našeho národa. Dobrá kniha je nevyčerpatelným zdrojem všeho ušlechtilého, a blaze té rodině, v níž již mezi dítkami zakořenila se láska ke knize. V srdci, jež kniha jako čarovný klíč rozevřela pro vše ušlechtilé, nenalezne se pak místa pro nic nízkého. Útlé děcko pobaví se knihou stejně jako mládež věku pokročilejšího, i nemůžete dáti lepšího a vhodnějšího daru. I dospělejšímu bude váš knižní dar památkou ceny trvalé, jejž můžete snadno podati i tam, kde obdarování jakýmkoli jiným dárkem bylo by nevhodné. Věnujte tudíž při nákupu letošních vánočních dárků zaslouženou pozornost české knize, jíž zajisté každému co nejvíce se zavděčíte.

Zemský výbor království českého

povolil subvenci na stavbu zimní hospodářské školy ve Slaném.

Místní dráha Smečno – Slaný

Veřejná doprava zboží na místní dráze Smečno – Slaný zahájena byla dnem 16.prosince. Tímto dnem předány byly stanice: Smečno, Studněves, Slaný m.d.a neobsazené nákladiště v Přelíci veřejné dopravě.

Pedagogický takt

Sokol ve Smečně sehrál drama Maryša, k němuž užil dvou dítek, které chodí do hraběcí opatrovny, kdež úkol vychovatele jest svěřen jeptiškám. Jakmile se tyto dověděly, že dítky sloužily Sokolu, ihned jim ohlásily svůj hněv, vyhrožujíce jednomu, že bude vyloučeno z vánoční nadílky a druhému vyloučením z nějaké připravované hry. Nevinné děti! Až dorostete, poznáte, jakého hříchu jste se dopustily!

Nadace

Sbor c.k.privátních městských ostrostřelců v Slaném oznamuje, že požitky z nadace na oslavu 40letého panování jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. založené, bude rozdíleti zchudlým a nemajetným členům a vdovám po členech sboru. Žádosti buďtěž odevzdávány nejdéle do 10.prosince 1908 u p.Karla Hůrky jednatele sboru „na střelnici“.

Hudba chrámová

v chrámu Páně sv.Gotharda ve Slaném. O půlnoční mši svaté provedena bude Česká vánoční mše pro smíšený sbor s průvodem varhan a smyčcového kvarteta od Jindřicha Zyky, řiditele kůru. Na Hod Boží Horákova pastorální mše (latinská) pro smíšený sbor, varhany a smyčcový kvartet.

Musica sakra

Při dopoledních službách božích o Boží hod vánoční bude v chrámu Páně zlonickém provedena mše „in honorem beate M.V.“ pro smíšený sbor s průvodem smíšeného orkestru od Max.Filke. Graduale a offerterium pastorální od Brikcí a Pange lingua od Jos.Foerstera.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
02. 12. 2008, 12:38


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát