Kliknte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 28. května 2022 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - květen 1909

Nouze o vodu ve Slaném

Nedávno zmínili jsme se v tomto listě o nesmírné nouzi o vodu, jaká však panuje nyní, takové naše město nepamatuje. Ráno pustí vodák vodu asi do sedmi hodin, pak se jí nedočkáme, až druhého dne. Ani na noc není popřáno klopotnou prací unavenému člověku, aby se osvěžil douškem vody. Obec naše již vyházela hříšné sumy peněz za opravy vodovodu, velikým nákladem zřídila nový vodojem v roce 1907 na hájích, avšak asi jen k tomu, aby po celý den a celé léto byl prázdný. Nyní staví se zase studna ve Kvíci, ale tak hned nebude ještě vodu dodávat a parná letní doba se blíží, kdy zajisté přestanou dávat vodu i ty prameny, které ji nyní jen v skromném množství dodávají – a to ještě stále panuje chladno. Jest nejvyšší čas, aby městská rada rázným krokem opatřila nám pitnou vodu a proto obracíme se k ní v zájmu veškerého slanského občanstva, tak těžce nedostatek vody nesoucího a žádáme městskou radu, aby co nejdříve dala znovuzřídit řádně vyčistit a čerpadly opatřit studně, které před několika lety zcela zbytečně nechala překlenout. – Jest to již největší nutností také v ohledu požárním, kdy máme na paměti případ, jenž se udál v sobotu dne 15 t.m. (května). Kdyby tehdy včasným zakročením několika sousedů oheň v domě páně Synkově nebyl rychle uhašen, zajisté by byla lehla popelem polovice města, an dotyčný dům sousedí s domy, které by jistě vzplanuly jak sláma a na hašení nebylo by ani pomyšlení. – V úterý nalepeny byly na nárožích vyhlášky, že od 19.t.m. voda poteče po celý den. Za stávajících okolností není nikterak možno spoléhati se, že voda skutečně bude a proto trváme dál na žádosti za znovuzřízení starých studní. Vždyť je třeba také značného množství vody ku zalévání zahrádek a ku kropení ulic, kde na úžasné množství prachu ozývají se stesky ze všech stran. Je to zvláště ulice nádražní a Husova třída, které by měly být denně aspoň dvakráte kropeny. Voda z vodovodu k tomu by rozhodně nepostačila.

Sady

Slanská obec městská i okres věnují nyní velké náklady na zřizování a udržování městských veřejných sadů, ale obecenstvo neumí si toho vážiti. Od počátku jara až do podzimku nacházíte po cestách pískovaných natrhaného listí, ulámaných snítek a větviček, jako když nastele. V houštinách křoví je plno ušlapaných pěšinek, ze stromů uloupané kůry. Zvláště v pěkném okresním sadě u nemocnice dějí se největší škody. Tam není hlídače, nikdo si toho nevšímá, a jednotlivým návštěvníkům, když zakročí proti takovému pustošení, dostane se ještě výsměchu, „že jim do toho nic není“. Je zapotřebí, aby otcové rodin a hospodyně nakazovali svým dětem, chůvám, služkám a opatrovnicím dětí, mistři učňům a chasníkům, jak mají sadů šetřiti a nekaziti. Obecentsvo však má si toho také samo všímati a přísným zakročením na příslušná úřední místa oznámiti nedbalou čeleď, která aby měla pokoj a s nápadníky mohla se nerušeně baviti, na děti nedává pozor, ano, sama jim ku hraní větvičky a květy láme a trhá. Výstražné tabulky: „Psy dovoleno je do sadů voditi pouze na provázku“, neuchrání sady před poškozováním.

Plzeňská pivnice ve Mšeckých Žehrovicích

Občan Š.jel pro slámu na jistý důl u Kladna. Zkušenost učí, že do slámy připletou se často rozličné drobné věci, jako hřebíky, provazy, nůž a podobně. Jaký tedy div, že žehrovickému občanu připletl se do slámy soudek plzeňského piva? Pravý plzeňský prazdroj, ještě nenačatý. „Co s tím? Sklepa ani ledu nemám, v teplé světnici by se pivo zkazilo, mimo to bojím se prozrazení.“ A milý občan po delším uvažování vzal konečně soudek plzeňského piva a zahrabal jej do hnoje. Ubohé plzeňské! Podobného „pácu“ ještě nikdy nezažilo a nezažije. Avšak, co četník nevyslídí! Po čichu našel hnůj s plzeňským pivem, občana udal u okresního soudu v Novém Strašecí a konec konců byl, že takovýmto zvláštním způsobem „pácované“ pivo se přece jen ve Mšeckých Žehrovicích vypilo.

Klub přátel loutkového divadla v Slaném

uspořádal dne 10.května výlet do Kladna, kde byl tamějším klubem vřele uvítán. Na počest slánských hostů sehráno v klubovním divadle představení, které všechny přítomné velice uspokojilo. Po,představení podal řiditel p.Jankovec ochotně slanským hostům všechna vysvětlení, týkající se vzorného kladenského loutkového divadla. Na to v přátelské zábavě pobavili se slanští přátelé s kladenskými v srdečné shodě navázati další styky za účelem povznesení loutkových her po stránce výchovné.

Darebáctví

Neznámí pachatelé již delší dobu vytrvale poškozují stromy v sadech na hájích. Velkých škod způsobili v nově zakládaném parku okresním, vytrhavše četné sazenice. Doufejme, že pachatelé budou vypátráni a řádná „odměna“ kéž je za jejich noční „práci“ nemine.

O veřejnou bezpečnost majetku

ve Slaném jest postaráno velice nedostatečně. Obec zaměstnává všeho všudy čtyři policejní strážníky a jednoho strážmistra, kteří nemohou, ježto se střídají ve službě, při rozlehlosti města nikterak potřebě vyhověti. Uvažme, že za posledních dvacet let nebyla nikterak slanská policie rozmnožena a naproti tomu jak Slaný vzrostlo! Vznikla celá čtvrť na pražském předměstí u chemické továrny, postavena celá řada domů v nové ulici u nádraží, blíže sadů na hájích rovněž postaveno jest několik domů a vůbec Slaný rozšiřuje se všemi směry a tu mají o vše dbáti pouze 2 strážníci (vždy dva a dva mají službu) a mimo toho ještě jim dávají se funkce kancelářských sluhů a strážníci musí roznášeti po městě obsílky, upomínky na obecní přirážky a podobně. Nutnost rozmnožení policejní stráže roste den ode dne a věru jest žádoucno, aby konečně systemisována byla při obci naší nejméně dvě nová místa strážníků. Zda se toho dočkáme? Snad – až za bílého dne ukradne někdo radnici, ježto všichni strážníci upomínají přirážky a roznášejí obsílky.

Okresní park

okolo veřejné nemocnice zřízen byl před léta velikým nákladem za tím účelem, aby slanskému obecenstvu za parných letních dnů poskytnuta byla možnost trochu se osvěžit po práci a pak také, mládeži pro vzdělání. Prvému účelu park posud vyhovuje, druhému však již po několik let nikoliv. Na četných, vzácných stromech bývaly lakované štítky s názvy keřů a stromků, od několika let jich však úplně postrádáme.Již loni zmínili jsme se na tomto místě o této věci, minula se však naše žádost s účinkem. Proto v zájmu naší mládeže znovu žádáme okresní výbor, aby dal patřičné stromky řádnými štítky opatřiti, tak, jak to bývalo dříve. – Bude toto naše přání oslyšeno?

Průmyslová škola pokračovací v Slaném

zakončí školní rok obvyklou závěrečnou slavností ve čtvrtek dne 27. května o 6.hodině večer, při níž budou mravní a snaživí žáci odměněni cennými odbornými knihami. Všichni přátelé živnostenského dorostu jsou k aktu tomu vítáni. – Výstava žákovských prací písemných i grafických koná se v neděli, dne 23.května v místnostech školy (na náměstí). Je žádoucno, aby místní veřejnost a zvláště živnostnictvo věnovalo pozornost tomuto ústavu, jenž má svůj cenný význam pro zdokonalení živnostenského dorostu, a návštěvou výstavy svou účast projevilo.

Sport

Konečně po dlouhém boji o hřiště bude zdejšímu sportovnímu klubu možno zahájiti saisonu a sice dne 23.května 1909 zápasem s S.K.Čechií z Loun. Klub tento založen byl na počátku roku loňského, sloučením tamnějších dvou klubů. Již v prvém roce svého života činil se znamenitě, sehrav celou řadu vítězných zápasů. Mimo jiné hrál s Rakovníkem nerozhodně 6:6, což jest pěkným výsledkem, uvážíme-li, že 14 dní před tím poražen byl S.K.Slaný od Rakovníka 1:6. S.K.Slaný nastoupí značně handicapován. V mužstvu jeho nastoupí několik nových lidí, z nichž, pokud víme, výborně hrál Lefler, bývalá pravá spojka teamu obchodní akademie v Praze, kdež hrával spolu s Hudcem. Pak také Viduna, bývalé pravé křídlo sportovního klubu Pardubice. Doufáme, že všichni nově zařadění přičiní se, aby nahradili mezery vzniklé odchodem dřívějších hráčů.Saisona letošní, pokud bylo nám sděleno bude jednou z nejbohatších, které S.K.Slaný měl. Mimo obvyklé hosty Old Boys Slavie o posvícení, bude Slaný hostiti celou řadu pražských klubů...

Osobní

Pan Josef Procházka, hudební skladatel a rodák slanský, byl právě jmenován definitivním profesorem hudební konzervatoře v Praze.

Služky a lokálka

Na trati místní dráhy Třebichovice – Kralupy šly jednoho krásného, nedávného večera dvě služky třebichovického starosty. Uličnictví, vlastní ne pouze darebům mužským, ale společné i ženským, posedlo je a chtěly si popřát „legrace“. Šly tedy pěkně po trati proti přijíždějícímu osobnímu vlaku. Strojvůdce je zpozoroval a důtklivým pískáním upozorňoval, by s trati sešly. Naše třebichovické panny nedají si však od nikoho poroučet, natož pak co by dbaly na nějakého strojvodu a k tomu ještě lokálky? Neopustily svého místa a tudíž nezbývalo nic jiného, nežli vlak zastavit. Když vlak stanul, chtěla děvčata utéci – byla však jedním ze zřízenců dostižena, jejich jména zjištěna a věc oznámena četnictvu.

Z Volšan

Náš pan starosta stále se stará, oč by neměl, a měl by hleděti, by jemu nepohodlné funkce se zbavil. Kvůli tajemníkovi škodí si na zdraví a tajemník zase kvůli němu. Starosta ze zlosti nepije a tajemník na zlost pije a tak stále jsou třenice mezi nimi a obec pak víc a více strádá a půjde-li to takhle dále, dočkají se občané, že platiti budou 200% přirážek. Ze své vůle suspendoval za intervence pp.radních starosta obecního tajemníka, avšak obecní zastupitelstvo suspendaci tuto zrušilo s výstrahou, že při první chybě bude starosta oprávněn tajemníka definitivně propustit.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil Libor Dobner

Libor Dobner
30. 05. 2009, 07:15


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Vilém
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

44.22%

Spíše ano
graf

17.49%

Spíše ne
graf

14.53%

V žádném případě
graf

23.76%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 2395
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát