Klikněte zde
Dobré odpoledne, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před sto lety - říjen 1909

Vojsko na manévry

k městu Rakovníku se ubírající táhne jižní částí okresu novostrašeckého. Zastoupeny jsou všechny druhy zbraní pražského armádního sboru. Zajímavým pro každého jest činnost polního telefonu. Sotvaže pěchota přitrhne do obce, již navazuje spojení telefonické, a to, je-li v místě telegrafní úřad, připojením na státní vedení, není-li toho, v krátké době s tyčí bambusovou v ruce za poklusu klade vojín isolovaný drát po domech, stromech, dle silnice, na kolik kilometrů daleko je třeba a to v takové výši, že ani největším nákladům s obilím to nepřekáží. Stanice telefonní umístí nejraději někam pod kůlnu nebo v kuželníku. Záhy však přijímají zprávy předvoje, jakož i podávají své záležitosti vojsku za nimi táhnoucímu po případě i vrchnímu velitelství do Prahy. Co to dalo za práci pokrokovým občanům města Nového Strašecí, aby se domohli telefonní stanice a vojáci dnes v zapadlých obcích ji otevrou rázem. Neobyčejně rychle, ač jen do 3 kilometrů délky, pořizují si telefonní spojení dělostřelci u novějších houfnicových typů. Jezdec za poklusu rozvinuje isolovaný drát a vrhá jej prostě na zem. Telefonní spojení mají vojáci na koních připevněny v brašnách na zádech a rozhovor na ¾ hodiny hodiny cesty přes lesy a kopce zahájen v několika minutách. Neméně poutavé pro venkovany jest vydávání pošty oknem adjutantury pro celý pluk. Večerní dostaveníčka vojenských kapel záhy došla obliby, obzvláště připadnou-li na neděli. Rakovnické silnice oživly nezvyklým způsobem jednak manévrujícím vojskem, jednak sty česačů jež se ubírají na chmele.

Výstražné nápisy

jako „Sady tyto svěřují se ochraně obecenstva“, „V Brodě koupání se nedovoluje“, „Rychlá jízda městem se přísně zapovídá“, jsou rozvěšeny na patřičných místech veřejných ve Slaném, ale nikdo si jich nevšímá, poněvadž se na to ze žádné strany nedokročuje, aby se plnily. Zvláště posledního příkazu mělo by se pilně dbáti, neboť obyčejné povozy, cyklisté, motocykly a automobily jezdí městem našim jako nějakým závodištěm a tím nejen že zdvihají mraky škodlivého prachu – dle tvrzení znalců je Slaný z nejzaprášenějších měst v Čechách – ale mohou přivoditi a přivodily již vážná neštěstí. Tak také v pondělí večer ujížděl tryskem Nádražní třídou do města povoz s obecním starším p.řiditelem Mauthnerem a dvěma důstojníky a nic toho nedbal, že na křižovatce u Hospodářské záložny šly právě z dílen a továren zástupy dělnictva, vjel s největší prudkostí do nich, aniž by byl dal výstražné znamení, a tu dva mladí dělníci jen uskočili, byl by je přejel. Voska však jako by nic, ani si té výstražné příhody nevšiml a hnal kočár úprkem dále a vtom již vrazili koně do služebné s putnou, a štěstí bylo, že podsední vyhodil a děvče odkopl, tak že byla povalena stranou na silnici a nepadla pod koně, které v tom kvapu byli by ji i s kočárem přejeli a jistě usmrtili. Nastal shon lidu a bezohlednému kočímu jakož i bravurním pasažérům dalo obecenstvo hlasitým reptáním své rozhořčení. Je s podivením, že sám zástupce obce pan řiditel Mauthner tak zvláštním divným způsobem dbá veřejných pravidel vydaných obcí v příčině rychlé jízdy městem!

Nové pohlednice

Nákladem p.Aug.Engsta, obchodníka ve Slaném, vydáno bylo právě několik nových pohlednic na Slaný. Pozornosti zasluhuje celkový pohled na Slaný ze Slanské hory. Toto panorama Slaného provedeno jest velice jemnou, dokonale zdařenou ocelorytinou. K němu čestně se druží pohled na Benešovu (Třebízského) třídu, rovněž ocelorytina. Dále vydán byl lakovaný pohled na Slaný, na němž malebně seskupeny jsou čtyry miniaturní pohledy a vedle těchto tří druhů pohled na Slaný se Slanské hory.

Neštěstí.

Politování hodné neštěstí přihodilo se tyto dny na dolu Engerth. Na dole zaměstnaní horníci J.Rys a Fr.Ploch byli při práci dotknuvše se náhodou elektrického vedení zasaženi silným elektrickým proudem, při čemž Ploch utrpěl smrtelné zranění, kdežto Rys byl zraněn lehčeji. Ploch dopraven byl neprodleně do nemocnice. Neštěstí zaviněno byl v první řadě důlní správou společnosti státní dráhy, která, ač zákon výslovně nařizuje dokonalou izolaci drátů elektrického vedení, pouze nedostatečným způsobem izolaci provedla. Jest povinností příslušného úřadu, aby energicky sjednal nápravu a přiměl důlní správu k zachovávání alespoň těch nejprimitivnějších bezpečnostních opatření.

Otravné plyny

Tyto dny vyrazily na dolu Barré otravné plyny a lze mluviti o štěstí, že se nestalo velké neštěstí.Když dne 13.srpna byli horníci v plné práci, vyrazily pojednou ve štole otravné plyny, jimiž horníci byli ihned ohroženi. Na štěstí podařilo se horníkům v čas ještě dosíci vjezdu, načež byli neprodleně vytaženi, nicméně část horníků neušla částečnému otrávení. Dva z horníků, když ocitli se na povrchu, zachváceni byli následkem otravy a hrozných bolestí šílenou zuřivostí, takže jejich soudruzi jenom s největším namáháním jim zabránili, aby buď sebe neb jiné nerozsápali. Bylo posláno okamžitě pro lékaře, který ubožákům dal utišující léky, načež dopraveni byli do nemocnice.

Zákaz hry v uherské třídní loterii

V zájmu obyvatelstva uvádí se na paměť, že dle stávajících zákonných předpisů hra v cizozemských loteriích jakéhokoliv druhu, tudíž i v uherské loterii třídní, jest zakázána, a přestoupení zákazu tohoto stíhí se citelnými tresty, ježto pokuta obnáší pateronásobný až patnácteronásobný obnos učiněného nebo zamýšleného vkladu kromě propadnutí losů. Před prodejem losů v uherské třídní loterii v tuzemsku a nabývání jich se varuje, při čemž upozorňuje se na to, že důchodkového přestupku dopouštějí se také ti, kdož losy, třeba neobjednané, avšak od uherských firem, nebo jinak jim zaslané, podrží.

Poštovní úřad v Zlonicích

má po ulicích tohoto značně se vyvinujícího města pouze dvě schránky na dopisy. Bylo by záhodno, aby ve městě tomto, které dnešního dne má značnou rozlohu, byly nově zřízeny aspoň ještě dvě další schránky a na nádraží jedna.

Výroba ovocných vín

Okresní výbor ve Velvarech opatřil mlýnek a lis na drcení a lisování ovoce, aby poskytnuta byla občanstvu okresu možnost výroby ovocných vín a zužitkovati méněcenné ovoce, které pěstitel nemůže prodati jako čerstvé zboží. Takovéto ovoce poskytne zpracováním chutný a při tom levný nápoj, jenž v domácnosti dobře se upotřebí. Každý bezplatně může vyráběti víno ze svého ovoce a do svých nádob stáčeti za dozoru okresního zahradníka v místnosti okresního domu čp. 268a ve Velvarech (proti škole). Jednotlivci třeba jest dodati si k výrobě ovocného vína nejméně 1 metrický cent ovoce. – Přihlásiti se lze 2 dny předem v úřadovně okresního výboru.

Našim dětem

Škola V.Beneše Třebízského v Kvílicích jest již úplně hotova a počátkem školního roku odevzdána bude také svému účelu. Při pohledu na její jednoduchý sloh, ale moderně vypravený zevnějšek zaplesati musí každý přítel školní mládeže a školství obecného. Zvláště milý pohled skýtá v površí lesa píseckého. Jako krásný zámek ční tu do výše v údolí kvílickém, jemuž jest opravdovou ozdobou. Stavbou touto místní školní rada a zastupitelstva přiškolených obcí: Kvílice, Neprobylice – Kutrovice, Lotouš – Písek, Plchov a Třebíz prokázaly, že vedení samosprávy jest v rukou lidí pokrokových, kterým znám jest význam dobře opatřené školy pro rozvoj a dobro obcí. Svěcení této významné školní budovy, již na památku 25 letého úmrtí slavného krajana Beneše dáno bylo jméno „Škola V.Beneše Třebízského“, konati se bude v neděli dne 19.září odpoledne.

Nové pohlednice

Celou řadu nových pohledů na Slaný vydal papírnický obchod p.Fr.Kubeše. Mezi novými, dosud nezobrazenými partiemi sluší uvésti krásným barvotiskem provedené tyto pohlednice: za fortnou, partie u nemocnice, za branou, Palackého ulice, k nádraží, u brodu, nové město, vila Bolzanova, partie ze Slanské hory; vedle toho šest různých dalších pohledů celkových.

Starý nemrav

Již nesčetněkráte upozornili jsme na tomto místě na panující ve Slaném nepřístojnost, totiž na ono vyvážení hnoje a hromadění jej na ulicích. Vybízeli jsme k zamezení toho policii, městskou radu, upozorňovali na to okrašlovací komisi – a všecky tyto naše hlasy vyzněly na prázdno. V pátek (8.září) opětně nahromaděn byl hnůj v poledne v Soukenické ulici a po celý den jezdily naložené povozy z ulice Kynského, nechávající za sebou po celé naší hlavní třídě smrdutou cestičku. Druhého dne pak, v sobotu, nahromaděn byl hnůj na naší hlavní ulici, která nese pyšně jméno Husova třída. Prosím, na samém rohu náměstí!!! Nezbývá nám nic jiného, než abychom v každém zjištěném případu uvedli v novinách plné jméno domácího pána, jenž má takový smysl pro krásu města. Snad to pomůže. Toto jest naše poslední upozornění, příště začneme očistu prováděti jinak.

Utopila se ve studánce

Do studánky ve Vraném, ležící na dolním konci městečka, poslali nemocní manželé Korousovi dne 7.září svou 10letou dceru Růženu se džbánkem pro vodu. Když děvče se dlouho s vodou nevracelo, šel otec dceru hledati. I přišel ke studánce, v níž uzřel mrtvolu své vlastní dcery. Děvče trpělo tak zvaným „tancem sv.Víta“ a také bylo pro tuto svoji chorobu již několikráte ve slanské nemocnici ošetřováno. Když pak nabíralo ze studánky vodu, dostavil se náhlý záchvat – a děvče padlo do vody po hlavě a utonulo. – Vina zde nemůže být nikomu přikládána, bylo by však záhodno vodu z této studánky, asi půl druhého metru hluboké, vyčerpat, studánku pak řádně vyčistit. – Ve vzdálenosti asi 10 metrů od studánky nachází se smrdutá louže, v samém středu městyse a ta otravuje vodu studánky. Měla by býti co nejdříve odstraněna.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
31. 10. 2009, 13:25


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 3. Čtenáři celkem udělili: 13 bodů. Průměrný počet bodů: 4.33

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát