Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 21. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Bývalý tajemník podal na starostku Smečna trestní oznámení

Kliknutím zvětšit
Brána již není na cestě, nápis z ní zmizel.

Již dva roky se táhne spor mezi bývalým tajemníkem Městského úřadu Smečno, Ing. Martinem Dušákem, a starostkou Smečna, Pavlou Štrobachovou, a také mezi panem Dušákem a majiteli přístupové cesty k jeho pozemku ve Smečně. Vše začalo tak, že pan Dušák si ve Smečně koupil pozemek na stavbu rodinného domu a posléze se snažil dohodnout s majitelem sousední parcely, který zde provozoval sklad uhlí, aby své podnikatelské aktivity provozoval na jiném místě. Po jeho odmítavém stanovisku začal z pozice tajemníka konat, a protože majitel sousední parcely provozoval svoji živnost v rozporu s územním plánem města, dosáhl toho, že jeho soused musel svoji živnost přemístit jinam.

Ten si to ale nenechal líbit. Z pozice spolumajitele přístupové cesty k pozemku pana Dušáka zatarasil přístupovou komunikaci bránou, kterou opatřil nápisem „Soukromý pozemek. Dušákovi vstup zakázán!“ Protože na žádosti pana Dušáka o zpřístupnění cesty k jeho pozemku majitel vedlejší parcely nereagoval a stále projevoval značnou kreativitu i v jiných způsobech zatarasení cesty, požádal Ing. Dušák vedení města Smečna, jmenovitě jeho starostku Pavlu Štrobachovou, aby v této věci konala a zajistila mu bezproblémový přístup na jeho pozemek. Ale protože podle jeho představ zdaleka nekonala, rozhodl se na ni podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Abychom naše čtenáře mohli blíže seznámit s celým případem, navštívili jsme jak bývalého tajemníka Městského úřadu Smečno, Ing. Martina Dušáka, tak i současnou starostku města, Pavlu Štrobachovou. Nejdříve jsem zašel za Ing. Dušákem. V úvodu našeho jednání mě Ing. Martin Dušák seznámil s tím, jak vše začalo: „Pozemek jsme s manželkou koupili na konci roku 2009 a v té době jsem písemně upozornil provozovatele skladu uhlí ve Smečně, že svůj sklad, nacházející se v bezprostřední blízkosti našeho pozemku, provozuje v rozporu s územním plánem města Smečna. Náš pozemek se nacházel v zastavitelném území a pozemek provozovatele skladu byl využitelný jako zahrady a sady. Protože nedošlo ke vzájemné shodě při osobním jednání, že územní plán města je závazný, obrátil jsem se na MěÚ Slaný, aby ve věci provedl šetření. Stavební úřad po nezbytném šetření a pokusu o dohodu uložil provozovateli skladu uhlí, aby nepovolenou skládku uhlí ve Smečně odstranil v termínu do 31.05. 2011.“

A tak se Ing. Dušák „dočkal“ odvety: „K mé smůle byl provozovatel skladu uhlí jedním z vlastníků přístupové cesty k našemu pozemku. Druhým byl zastupitel města Smečna. První odvetné opatření spočívalo v údajné poruše nakladače na uhlí, který vyjel v sobotu na cestu a zde měl poruchu tak nešťastně, že bylo znemožněno jeho objetí. Policie ČR věc odložila, aniž by v jednání konkrétní osoby shledala schválnost, ale po zásahu veřejného ochránce práv (dále jen „VOP“) byla věc postoupena na MěÚ Slaný jako přestupek proti občanskému soužití a dle mých informací padl trest za přestupek. Dále následovalo to, že na cestu byla umístěna brána s nápisem, že Dušákovi je vstup zakázán, neboť se jedná o soukromý pozemek.“

Jaké kroky Ing. Dušák učinil poté, co byla na cestu umístěna brána s nápisem „Soukromý pozemek, Dušákovi vstup zakázán“? „Věc jsem opět řešil v souladu se zákonem o pozemních komunikací a na protiprávní jednání jsem upozornil MěÚ Smečně podáním ze dne 05.07.2011 a současně jsem požádal o vydání rozhodnutí, že cesta plní funkci účelové komunikace s veřejným přístupem (veřejná cesta) a nelze ji svévolně uzavřít či omezit její užívání bez povolení MěÚ Smečno.“ A následně nám Ing. Dušák podal vysvětlení, v jakém případě se jedná o veřejnou cestu: „O veřejnou cestu se jedná tehdy, když slouží jako přístup či příjezd např. k jednotlivým nemovitostem nebo k obhospodařování zemědělských pozemků, je stálá a patrná v terénu, existuje souhlas vlastníka s obecným užíváním cesty veřejností (i mlčky udělený souhlas zavazuje pozdější vlastníky) a existuje zde nutná komunikační potřeba.“

A co následovalo dále očima Ing. Dušáka: „Následoval nekonečný maratón, neboť starostka města se postavila na stranu kolegy ze zastupitelstva, který ji navrhl a pomohl do funkce starostky a na stranu významného podnikatele a občana města Smečna. Dá se říct, že od samého počátku jsem věděl, že u starostky města nenajdu zastání, protože v té době jsem vedl soudní spor s městem o výplatu několika desítek tisíc, které mi nebyly vyplaceny, když jsem na Smečně pracoval jako tajemník MěÚ. Jen pro úplnost jsem spor vyhrál a město mi bude muset podle dosud nepravomocného rozhodnutí vyplatit dlužnou částku. Za této situace jsem uplatnil námitku podjatosti starostky města a očekával jsem, že věc bude postoupena na KÚ Středočeského kraje. Bohužel mé očekávání se naplnilo a starostka města námitku podjatosti se svým vyjádřením a kompletním spisem na KÚ neodeslala ve stavu způsobilém k rozhodnutí. KÚ proto opakovaně písemně uložil starostce města, aby tak učinila, ale starostka města ignorovala příkazy KÚ, a proto jsem se opět obrátil na VOP, aby hru zvanou ping-pong mezi KÚ a MěÚ, kdy jeden tvrdil, že nemůže věc rozhodnout, neboť nemá kompletní spis a předkládací zprávu a druhý tvrdil, že neví, co po něm nadřízený orgán chce, protože požadované vyjádření a spis odeslal.“

Ing. Dušák nás následně seznámil s vyjádřením ombudsmana k tomuto případu: „Ze zprávy VOP ze dne 21.02. 2012 a 17.05. 2012 bych ocitoval následující rozhodné skutečnosti. Předně VOP shledal, že MěÚ je dlouhodobě nečinný, neučinil jediný krok k odstranění nečinnosti, úkony, jimiž se úřad snaží prokázat svou nečinnost, byly ve své podstatě právně zcela irelevantní (lhostejné), a byly proto také předmětem kritiky v předchozí zprávě a v neposlední řadě hrubě porušuje správní řád.“

„Ale nechci paní starostce zase tak křivdit a obviňovat ji z toho, že je nečinná,“ podotkl pan Dušák a dále pokračoval těmito slovy: „V jedné věci byla paní starostka přece jen činná, a to když se na MěÚ obrátili vlastnící cesty a požádali o zařazení cesty do kategorie ,účelová komunikace s omezeným veřejným přístupem‘. Této žádosti ze dne 03.08. 2011 starostka města promptně vyhověla dne 22.08. 2011! Rozhodnutí však bylo KÚ na základě mnou podaného odvolání zrušeno, neboť trpělo nedostatkem skutkových zjištění, bylo nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, nedávalo smysl, bylo vadné a řízení bylo vedeno v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích a správním řádem.“

Pan Dušák nám prozradil, že si rád počká na uspokojivé vyřízené celé záležitosti, ale nesmí to trvat mnoho měsíců: „Nyní je stav takový, že stále čekám již 11 měsíců na to, až starostka města uposlechne pokynu KÚ a VOP a věc postoupí KÚ ve stavu způsobilém projednání k otázce podjatosti.“ A jak by podle něj měl tento případ postupovat dále? „Následně by měla být věc odebrána MěÚ Smečno, neboť starostka města bude shledána podjatou vůči mé osobě a žádostí o deklarování existence veřejně přístupné účelové komunikace se bude zabývat MěÚ Slaný.“

Co pana Dušáka „dohnalo“ až k tomu, že na starostku Smečna podal trestní oznámení? „Protože se domnívám, že starostka města v celém sporu sehrála negativní roli, aniž by měla snahu spor věcně řešit, podal jsem na starostku města trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a dále jsem uplatnil u ministerstva dopravy nárok na náhradu škody z titulu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup (nečinnost) na částku ve výši 49.091,- Kč. Věc je v současné době v šetření, a proto nemohu podat bližší informace.“

Existuje stále šance, že pan Dušák si s vlastníky přístupové cesty podá někdy ruku a spor bude urovnán? „Přes výše uvedené bych chtěl uvést, že jsem ochoten se s vlastníky cesty domluvit např. na příspěvku na údržbu cesty a rovněž jsem připraven si podat ruku a zapomenout na schválnosti, což jsem v minulosti dal opakovaně najevo, neboť jednou se v dané lokalitě budou stavět rodinné domy a nemá smysl se na sebe mračit. Činím tak veřejně a doufám, že i za přispění Slánských listů dojde k dohodě. Současně bych chtěl veřejně poděkovat pracovníkům VOP, kteří mě opakovaně přesvědčili, že úřad VOP disponuje erudovanými odborníky, kteří mají skutečnou snahu pomoct občanům při řešení jejich problémů s úřady.“

Pochopitelně, že slovo jsem dal i starostce Smečna, Pavle Štrobachové. Ta mě hned v úvodu naší schůzky „letmo“ seznámila s příčinou sporů mezi Ing. Dušákem a majiteli „přístupových“ pozemků: „Koupíte-li si malé boty, můžete je vyměnit, nebo nadávat sám sobě. Koupíte-li si pozemek, ke kterému nemáte veřejnou přístupovou komunikaci, jediný přístup je po pozemcích jiných majitelů a vy si tyto majitele znepřátelíte tak, že nevidí rádi, když využíváte jejich pozemky, pak nastává problém. Kde se stala chyba? Kdo je viník?“

Jak vůbec tento spor vznikl a jaký měl průběh. Takto to vidí Pavla Štrobachová: „V roce 2009 ing. M.D. koupil pozemek s vědomím, že k němu není přístupová komunikace. O této skutečnosti měl ing. D. úplné a detailní informace, které získal z materiálů na MěÚ ve Smečně, kde v té době vykonával funkci tajemníka a měl přístup k požadovaným dokumentům. Dále byl o situaci detailně zpraven na Odboru územního plánování ve Slaném, neboť v uvedené lokalitě je nařízena stavební uzávěra právě z toho důvodu, že zde nejsou vyřešeny přístupové komunikace ani inženýrské sítě. Toto bude řešit územní studie, která je ve stádiu pořizování. Předmětný pozemek se sice nachází v zastavitelném území, ale stále je veden v kategorii orná půda. Příjezdová komunikace vede po pozemcích ing. M. U. a ing. M.J. Jednomu z nich ing. D. aktivně zlikvidoval zdroj obživy v dané lokalitě, na což postižený reagoval omezením vstupu ing. D. do lokality. Ten zareagoval po svém. Nastala série podávání stížností, trestních oznámení a dalších možných postupů vůči majitelům pozemků, po kterých by byl pozemek ing. D. dosažitelný. Vynechána nebyla ani starostka a město Smečno. Tato záležitost již dva roky zaměstnává nejen nás, ale i dopravní odbory, stavební úřad, Policii ČR, krajský úřad, právníky, ombudsmana.“

Protože Ing. Dušák se domnívá, že starostka města v celém sporu sehrála negativní roli, aniž by měla snahu spor věcně řešit, podal na ni trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Jak toto Pavla Štrobachová vůbec vnímá? „Ze strany ing. D. čelíme opakovanému a dlouhodobému nátlaku. Rada města se dlouhodobě zabývá permanentními stížnostmi a oznámeními. Protože vše neprobíhá podle představ ing. D., on za tím spatřuje nečinnost. Starostka města však věnuje desítky hodin zpracovávání korespondence, vyjádřením a jednání s právníky, což zatěžuje i samotný městský úřad a rozpočet města Smečna.“

Věří starostka Smečna v to, že spory mezi majiteli přístupových pozemků a panem Dušákem by mohly být v dohledné době urovnány? „Situace a spory jsou vystupňované do té míry, že dohoda mezi vlastníky pozemků se jeví jako téměř nemožná,“ řekla nám k tomu paní starostka a vzápětí dodala: „Domnívám se, že tyto spory jsou zbytečné. K jakému vedou cíli, k čemu slouží? Jako člověk rozumím situaci, kdy ing. D. investoval značné finanční prostředky do koupě pozemku, který je dnes vhodný tak leda na pěstování zeleniny. Výstavba je zde reálná v horizontu několika let, jestli vůbec. Nerozumím tomu, proč si informovaný člověk nekoupil pozemek jiný, s možností okamžité zástavby. Zřejmě si věřil natolik, že se mu jeho záměr podaří uskutečnit i přes všechny překážky a předpisy.“

Bude v dohledné době možné, v lokalitě, kde se nachází i pozemek pana Dušáka, stavět rodinné domy? Starostka Smečna to vidí takto: „Město v současné době vychází značnou měrou vstříc majitelům pozemků v této lokalitě, kdy na vlastní náklady pořizuje územní studii příslušné oblasti, aby alespoň v budoucnu bylo možné zde výstavbu uskutečnit. Tato studie bude řešit zejména přístupové komunikace a uložení inženýrských sítí. Pak snad odpadnou výše uvedené problémy.“

Na závěr našeho setkání mně Pavla Štrobachová „seznámila“ s jednou divnou paní: „Kdysi ve Smečně žila jedna ,pomatená‘ paní. Na svůj dům si napsala: ,Dobrý soused nad zlato‘. V té době jsme se tomu smáli. Dnes vidím, jak hlubokou pravdu a moudrost tato žena měla.“

O tom, jak celý spor dopadne a zda si znepřátelené strany podají ruce ke smíru, budeme čtenáře informovat v některém z následujících vydání našich novin.

Libor Pošta
26. 07. 2012, 19:40


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Magdaléna
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát