Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - únor 1909

Vídeň zná česky, když chce od nás peníze

V minulých dnech rozeslali vídeňští páni na české lidi spousty losů městské loterie chudinské se skromnou žádostí, aby za losy poslali do Vídně peníze. Poněvadž mnoho našich lidí se zasláním peněz nespěchalo a tah loterie bude již 23.února, poslány jim byly z Vídně oboujazyčné dopisy se snažnou žádostí, aby si s penězi pospíšili. A český text je v dopisech – na prvním místě!

Slanský kraj

Dle vládní osnovy jest město Slaný navrženo za sídlo krajské vlády, k němuž by náležely následující okresní hejtmanství a soudní okresy: Hejtmanství: Kladno (Kladno, Unhošť), Louny (Louny), Libochovice (Bohušovice, Libochovice), Rakovník (Křivoklát, Rakovník), Roudnice (Roudnice, Velvary), Slaný (Slaný, Nové Strašecí). – Slanský kraj čítal by 11 okresních soudů, 401 obcí, 324.321 Čechů, 2.014 Němců.

Vyznamenání

Císař propůjčil s prominutím poplatků profesoru na státním gymnasiu ve Slaném, panu dru.Antonínu Krecarovi, odcházejícímu na vlastní žádost do trvalé výslužby, titul školního rady.

Státní společnost v Brandýsku

propustila 4 inženýry a celou řadu dělnictva dala do pense. Hornictvo jest nyní odkázáno na 4 – 5 směn týdně. Taktéž řemeslníci, kteří 15 let u společnosti pracují, dávají se do pense, kdežto mladší se propouštějí.

Obchodní agenti

V našich hostincích bude třeba zavésti přísnější pořádek, co se tkne evidence cizích. Potloukají se v některých hostincích po kolik dní lidé různého povolání, a aniž by se řádně legitimovali prodávají pod rukou nejpestřejší zboží, zejména střižné a trikotové zboží, plátna, šátky, ručníky a jiné po domech neb příležitostně. Za solidnost neručí, neznají se, zboží objednají na adresu toho, komu je objednali, percento jim firma zasílatelská nahradí; daně a činži neplatí, a povolení k podomnímu obchodu nemají. Jest patrno, že to jsou škůdcové dobrých domácích firem, jimž záleží si zachovati své zákazníky, a že vymýtění toho druhu obchodníků bylo by usedlým zdejším obchodníkům i konsumentům jen zdravé. Policejní správa mohla by s prospěchem zde zakročiti, ale i obchodníci musí k dílu přikročiti.

Výrobců domácího piva k povšimnutí

Obecním úřadům dostalo se tyto dny tohoto vyrozumění: „Výnosem c.k. ministerstva financí ze dne 24.prosince 1908 a c.k.zemského finančního řiditelství v Praze ze dne 15.ledna 1909 se jakákoliv domácí výroba piva co nejpřísněji zapovídá. Zároveň se podotýká, že v pádu postižení takového výrobce trest dle důchodkového zákona postihne.“ – Z toho vysvítá, že jen tudíž mylný náhled, že výroba pro svou vlastní spotřebu nepodléhá trestu.

Členský večer Sokola ve Slaném

dne 1.února pořádaný, setkal se opět jako předchozí, s dokonalým úspěchem. Zlatým hřebem jeho byla přednáška profesora Petra Hrubého o literárním významu a dílech Jana Nerudy. Profesor Hrubý svým milým a lahodným způsobem osvětlil básnickou činnosť Nerudovu. Přednáška tak poutavá a působivá zaujala cele mysle návštěvníků a byla vyslechnuta s obzvláštním zájmem, jehož byla hodna. Profesor Hrubý slíbil jednotě svojí další součinnost v oboru osvětovém, což s potěšením zaznamenáváme. Večer doplněn byl přiléhavými recitacemi a zpěvy…

Ú.M.Š.

V hostinci u pana Marvana ve Zlonicích uvalili dobrovolně na sebe hosté hrající mariáš národní daň v té formě, že první neb poslední výhru (někdy obě) odevzdávají pravidelně na Ústřední Matici Školskou. V krátké době odevzdáno Matici K 13,12 což s díkem výbor kvituje.

Chráněný vzorek

Ochranu pro svůj zvláštní vzorek závěsy poutek u šlí zajistil si u obchodní a živnostenské komory v Praze na tři léta pan Josef Janoušek mladší z Kmetňovsi.

Sbor dobrovolných hasičů na Tuřanech

byl pozván ku plesu dobrovolným hasičským sborem ve Votrubech. - Poštovní úřad tuřanský však asi neví, že v Tuřanech hasičský sbor existuje, neboť pozvánku nedoručil a poslal ji zpět s významnou a duchaplnou připomínkou: Do Tuřan Čechy nepatří. Podepsáno: Černý? – Co je to?!

Zachránce života

Dne 24.ledna bruslila ve Velvarech na Malovarském rybníku sl.Františka Cholinská, dcera pekaře. Znenadání zajela na nebezpečné místo, led se pod ní probořil a počala tonouti. V kritickém okamžiku přispěl jí na pomoc p.Josef Dekoj, notářský úředník, a s nasazením všech sil i vlastního života ji vytáhl na povrch.

Deputace z okresu slanského, kladenského a teplického

dostavila se dne 4.února v záležitosti nesprávného rozdělení daní a přirážek Pražsko – železářské společnosti v obcích okresu slanského, kladenského a teplického do vídeňského parlamentu, kdež uvedena byla poslancem inž.Neumannem ke správci ministerstva financí a k ministru krajanovi. V deputaci byli pp. Dr.H.Hohlweg ze Slaného, starosta Josef Nejedlý z Vinařic, starosta Heppner z Libušína, dr.Hruška z Kladna, Jansa z Rozdělova, dr.Salm a Rudolf z Těšova u Teplic. Deputace přijata byla baronem Jorkaschem, drem.Žáčkem a drem. Schreinerem, kteří ji ujistili, že po každé stránce zájem obcí budou podporovati a vyřízení rekursů urychlí.

Buď ryba nebo ráček!

Nynější doba je tak neúprosná, avšak spravedlivá, že žádá na každém přímosť a otevřenosť v otázkách politických a národních. Buď jsem klerikál nebo svobodomyslný, buď jsem Čech nebo Němec atd. Nějaké střední cesty tu není. Nelzeť si zajisté představiti nějakou složeninu s jedním okem klerikálním, druhým svobodomyslným, s polovicí srdce horoucího pro svobodu zlatou a polovicí klanějícího se duchovní porobě. Lidé polovičatí, lidé, nejsoucí ani to ani ono, nemohou požívati ani úcty a ni vážnosti na žádné straně. Buď jsem takový, či makový. Býti na všechny strany hezkým jest mužů nedůstojno a ani u žen nedá se chváliti. Jest třeba nám plných povah, charakterů, kteří nevyklají se dle potřeby, nejsou ohební jako guma. Jako jsme proti těm radikálům „kdož líbají ruku“, tak musíme kárati ty, kdož ohýbají hřbet a proti těm vystupovati, kdož jsou v obou táborech doma – u klerikálů i u svobodomyslných. – Tolik jen na srozuměnou jistým zjevům u nás ve Slaném. Kdo chce rozumět, porozumí!

Povodeň

Dne 4.února začala u Budyně voda v Ohři stoupati a vylévati se z břehů a dne 6.t.m.bylo obyvatelstvo překvapeno vodou v samém městě. Celé židovské město bylo vodou zaplaveno a mnoho rodin bylo nuceno narychlo se vystěhovati. Továrna na kůže byla zaplavena a jen s největší námahou podařilo se zásoby koží zachrániti. Voda vylitá jest ze břehů na čtvrt hodiny cesty a krajina mezi Kostelcem, Žabovřesky, Břežany, Budyní a Písty jest jedním velkým jezerem. Rozbouřené vlny odnesly vše, co jim přišlo v cestu; mostky, stohy, ornici z polí, stromy atd. Příčinu toho rozvodnění nutno hledati v tom, že led ¾ metru silný dosud neodplaval a řeka jest tak ucpána. S hnutím ledu očekává se stržení erárního mostu na silnici z Budyně do Libochovic, neboť drtiče ledu jsou pod vodou, tak že bude narážeti na dřevěné mostní pilíře, které však nárazům podlehnou. – Dne 7.t.m. pozdě večer přišla do Budyně zpráva, že v písteckém lese nalézá se pět osob ve vodě na stromech, a volají o pomoc. Byly překvapeny v lese rychle stoupající vodou a nuceny vylézti na stromy. Z Budyně byli vysláni ihned na záchranu hasiči, kteří však nebyli nic platní, neboť nemohli se sami na loďce do vln odvážiti. Teprve když přišla posila z Doksan s pontonem, byli nešťastníci (kteří seděli na stromech od 4 hodin odpoledne) o 12 hodině v noci zachráněni.

Dary

Pan Václav Koza, obchodník železem v Slaném daroval zdejší škole průmyslové kolekci 13 kusů kování okenního a dveřního. Téže škole věnoval pan Karel Procházka, majitel krejčovského závodu, vázané dílo „Úplná příruční kniha mužských střihů“ od J.Jermáře. Řiditelství vzdává oběma příznivcům školy vřelý dík!

Stavební ruch ve Slaném

Novou velkou dílnu blíže nové kotlárny bude stavěti ve Slaném akciová společnost dříve Breitfeld, Daněk a spol.

Občanská beseda

připravila svým členům krásný večer dne 31.ledna. Známý cestovatel a fotograf amatér pan Osvald Kosek z Prahy přednášel „o šťastných ostrovech“ (Madeiře a ostrovech Kanárských). Příjemným slovem a překrásnými obrazy přesvědčil každého posluchače, že v pravdě šťastným ten, komu dopřáno dlíti na těchto rajských místech, kde všechno dýše vůní a září slunečním jasem. – Zpěvácký spolek Dalibor vybranými a vzorně přednesenými sbory, ustrojil pěkný rámeček celému večeru, který četným hostům zůstane jistě v trvalé paměti.

Krádež

Domkář Rech v Bučině připravoval své dceři výbavu, z které mu dne 5.února neznámí pachatelé všechny peřiny odcizili. Druhého dne rada zemského soudu ve výslužbě p.Votava ve Velvarech na procházce podél potoka nalezl pod mostem tři velké pytle a vyrozuměl o tom četnictvo. Zjistilo se, že v pytlích jsou peřiny z výbavy. Zloději byli také záhy vypátráni, neboť kvůli snadnějšímu rozdělení každý z pachatelů napsal na pytel – své jméno! Zatčeni byli dva bratří Jeřábkové a jistý Loužecký.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
17. 02. 2009, 12:44


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát