Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - březen 1907

Epilepsie

Na boji proti těžkým nemocem béřou podílu vynikající lékaři všech národů. Jednou z nejosudnějších nemocí těchto jest epilepsie. Oněm, touto hroznou nemocí stiženým, bude útěchou dověděti se, že specialista dr.Alexandr B.Szabo v Budapešti uveřejnil a upotřebil léčící prostředek, jehož výsledky dosud dostiženy nebyly a které stejně jak od lékařů, tak od laiků plného uznání docházejí. Týž jest vždy ochoten, oněm nemocným potřebné výklady podati, kdož touto jeho metodou úplného dosažení zdraví dosíci hodlají.

Čestné občanství

Obecní zastupitelstvo v Klobukách usneslo se ve schůzi své konané dne 20.února 1907 jednomyslně na tom, aby centrální řiditel kapitulních panství a bývalý řiditel velkostatku ve Vraném jmenován byl za obětavou a záslužnou činnost, kterou vykonával pro dobro obce Klobucké čestným občanem.

Fričova deska

Ještě není na tom místě, kam náleží, a obecní zastupitelstvo, jež opatření její vzalo na sebe, již se loučí s radnicí. Což vyskytly se nějaké zvláštní překážky? Jestliže se vyskytly, měli by občané královského města Slaného býti o nich zpraveni, aby včas mohli se postarati o odstranění. Ani v osvědčování vděčnosti a úcty není loudavost chvályhodná.

Dámský sbor Dalibora

byl přede dvěma roky z různých příčin rozpuštěn. Výbor pěveckého spolku po bedlivých úradách došel k tomuto poznání, že nutno dámský odbor znovu zříditi a to hlavně z toho důvodu, aby mohla býti koncertem Dalibora provedena býti cenná díla všech druhů tvorby vokální. Výbor požádal svého sbormistra a osvědčeného učitele zpěvu p.Karla Manšingra, aby podjal se té práce a k utvoření nového dámského sboru učinil již nyní přípravy. Dalibor tedy zve naše mladé dámy k večerním kursům zpěvním, které konají se každou středu a pátek od 6.do 7.hodin večer v místnostech spolku a doufá, že účast na nich bude co nejčetnější.

III.Národní věneček

přátel Ústřední Matice Školské z Lotouše a okolí korunován byl velikým úspěchem jak finančním, tak i morálním. Sjelo se tolik přátel Matice, že jich dosud nikdy dvorana písecká takové množství nehostila. Za libých zvuků hudby řízené mistrnou rukou p.J.Martinovského vše rozjařeno bylo tancem a veselím, jež teprve až pozdě k ránu končilo. Čistý výtěžek 200 K věnován Ústřední Matici Školské.

Z Kmetiněvsi

Dnem 1.března 1907 ukončil “Polévkový ústav” školy kmetiněveské páté období svého blahodárného a lidumilného působení. Od 1.prosince 1906 do 1.března 1907 rozdával čtyřikráte za týden průměrem 130 dětem polévku a chleba. Za tuto dobu byly rozdány 5293 porce polévky a rozkrájeno 166 bochníků chleba. Největších zásluh o ústav získala si pí.Anna Hudečková, choť řídícího učitele, která s nevšední obětavostí sama po celou dobu řídila vaření a rozdávání polévky. S potěšením musíme doznati, že nalézáme v našich obcích Hospozíně, Kmetiněvsi, Poštovicích a Paršenku plného porozumění a dosti obětavosti pro dobré našich maličkých. Ačkoli vydání naše činila letos 196 K 34 h, mohl býti celý obnos uhražen dary a příspěvky, takže nemuseli jsme sáhnouti k rezervnímu fondu, ustavenému slovutnou místní školní radou pro případ potřeby. Zvlášť značnými dary letos přispěli: J.J.kníže Karel Kinský, slovutné zastupitelstvo obce Hospozína, ctěný spolek Lidumil z Poštovic a ctěný výbor továrního plesu v Hospozíně. Všem šlechetným srdcím a přátelům milé mládeže naší buď vzdán srdečný, nelíčený dík!

Kostýmní věneček s průvodem

Není tomu dávno, co na místě tomto referovali jsme o jednom velice podařeném bálu maškarním na Smečně, jenž skončil odsouzením celé řady chudých žen a již zase referentská povinnost nám káže, abychom učinili zmínku o elitním kostýmním věnečku, který vzdor zákazu v obci Vinařicích odbýval se dne 12.února a jenž měl to samé zakončení jako maškarní bál na Smečně. Bylo to ve čtvrtek 21.února, co octnuly se před zdejším okresním soudem na lavici obžalovaných jako pořadatelky vínku samé vdané ženské a matky několika dítek (mezi nimiž i dvě babičky) jsouce žalovány funkcionářem státního zastupitelstva p.Brožíčkem, že bez úředního povolení uspořádaly po obci Vinařicích maškarní průvod před svým kostýmním věnečkem a že v čelo těchto tancechtivých pořadatelek postavil se Ferdinand Plzák, aby v ničem nebylo pochybeno. Věneček, jak bylo zjištěno, vydařil se po stránce finanční i morální skvěle, ale když soudce pan sekretář Zahradník vynesl rozsudek, jímž se Marie Mokrová, Anna Ziková, Josefa Shovánková, M.Bartošová a Ferdinand Zahradník odsuzují pro přestupek shromažďovacího zákona ku peněžitým pokutám 3 korunovým, tu ihned povstala jedna z pořadatelek vdova Ziková, a s pláčem prohlašovala, že nemá peníze a že by všechny její malé děti ssebou do věznice přivedla. Rozumí se samo sebou, že si to všichni asi hodně rozmyslí a že pořádání takovýchto bálů přenechají podruhé mladším a snad i zkušenějším pořadatelům.

Rozluka manželství?

V poslední době se velmi mnoho hovoří, píše, agituje a řeční o reformě manželského práva a zvláště o rozluce manželství. Přívrženci této reformy dožadují se toho, aby v našem občanském zákoně, v části upravující poměry manželské, provedeny byly zákonodárnými činiteli jisté změny, totiž aby odstraněny byly jisté překážky manželství: překážka vyššího svěcení, různost náboženského vyznání a aby manželství katolíků prohlášeno bylo za rozlučitelné… Rozlučitelností manželství nazýváme možnost, manželský svazek v jistých velmi závažných případech rozvázati a dovoliti manželům rozloučeným vstoupiti v nové manželství s jinými osobami. Tato rozlučitelnost je zavedena u nás již pro Židy atd., neboť tito mohou vstoupiti v nové manželství, když původní bylo rozloučeno. Jde tedy nyní hlavně o katolíky, ať jsou jimi oba manželé, neb jen jeden z nich. – Tento požadavek činí mnohým nepřemýšlivým lidem ohromné starosti a nahání jim strach a dělá husí kůži. Tato hrůza stupňuje se zejména bouřlivými a poplašnými křiky církevníků, kteří ve strachu o vliv Říma na rodinný život zbarvují otázku do černa víc než nadbytečně.

Zvýšení cen hnědého uhlí

Od 1.dubna t.r.zvýší české hnědouhelné doly ceny uhlí. Vydané ceníky vykazují průměrné zvýšení o 6 hal.za metrický cent. Jest to čtvrté zvýšení cen v době jednoho roku a celkové zražení hnědého uhlí od 1.dubna 1906 činí 18 až 20 haléřů.

Velký hudební orchestr ve Slaném

jest hotovou událostí. Jak jsme se dověděli, podařilo se p.Ant.Vernerovi, absolventu pražské konzervatoře a správci městské hudební školy zdejší po různých překážkách, zejména od nejbližšího okolí kladených, složiti z nejlepších hudebníků okolních a zdejších ochotníků orchestr přes 30 členů čítající, který již několik neděl koná pilné zkoušky, tak že v nejbližší době nás překvapí prvým lidovým koncertem. Bylo již nejvýše na čase,. aby v městě našem, čítajícím 10.000 obyvatel existoval velký, pěkný orchestr, aby publikum, jež rádo si poslechne pěknou hudbu, nebylo nuceno zváti sem hudbu vojenskou a cpáti tak peníze eráru, jemuž se bez toho až dost každý naplatí. Zřízení orchestru vítati musíme s potěšením a vzhledem k namáhání i hmotnému nákladu, s jakým seřízení takového orchestru jest spojeno. Jest na nás, abychom jej svoji přízní podporovali a zajistili si tak svůj vlastní dobrý orchestr.

Hotel “Pražák” v Slaném

Otevřen bude dne 1.dubna 1907. Po víceletém nájmu hotelu “u bílého beránka” koupil osvědčený odborník pan Karel Pražák hotel “Hamburk” a nově jej zařídiv co nejmodernějším způsobem, pod jménem “Pražák” jej otevře. Přejeme panu hoteliérovi, by se mu v tomto jeho novém závodě dobře vedlo.

Tělocvičná jednota Sokol na Smečně

Svolává ustavující valnou hromadu na neděli dne 24.března 1907, ve 2 hodiny odpoledne do sálu radnice. – Dotazy u věci založení Sokola na Smečně vyřizuje p.F.Štrejl, učitel na Smečně.

Vyhláška

Počínaje dnem 24.března 1907 budou na Smečně každou neděli odbývány týdenní trhy s tou odchylkou, že připadl-li by boží hod některý na neděli, bude odbýván trh v sobotu před božím hodem. Tržiště umístěno jest před radnicí. Trhy trvají od 7.hod.ráno do 10.hod.dopoledne. Poplatky žádné se nevybírají. Městská rada zve tímto veškeré zájemníky k hojné účasti.

Pěknou ozdobou

našeho královského města jsou hromádky hlíny seškrábané z ulice, které se neodvážejí ihned, nýbrž se vystavují vkusně u okresního domu a hotelu u bílého beránka na odiv obyvatelům i cizincům. Jelikož kolem hromádek nakupí se sláma, papír a smetí všeho druhu, vypadají tím pestřeji, čím dříve vyschnou a tím dříve rozpráší se znova po ulici. Vystavují se obzvláště na veliké svátky, aby také ti, kteří nádražní ulicí zavítají do Slaného, připamatovali si hned při vchodu do města jeho hygienický pokrok. Veliký jich počet jest milý také pro praktickou potřebu psům, kteří zdaleka je vidí a navštěvují.

Neštěstí

Dne 7.března o 12.hodině polední udál se výbuch plynů uhelných na dole Max u Libušína. Při výbuchu bylo zasypáno 5 horníků. Ku záchranným pracem přikvapišví důlní p.Junek spadl po hlavě dolů ze zasypané hromady a nežli jemu mohl kdo přikvapiti na pomoc, byl chuďas zadušen uhelnými plyny. Zasypaní horníci byli ze zasypané štoly vyproštěni bez větších pohmožděnin; někteří ponecháni v domácím ošetřování. Dva odvezeni do nemocnice do Kladna. Důlní p.Junek obětoval svůj život na záchranu a po vytažení přes všecku 3 hodiny trvající námahu, nemohl býti přiveden k životu. Mrtvola převezena do márnice v Libušíně. Dle posledního doslechu přišel dne 8.března opět na témže místě k úrazu novým výbuchem důlní inženýr.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
13. 03. 2007, 18:30


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát